Kolejna nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje także zmiany w ustawie o kinematografii.

Specjalna opłata od Netflixa i innych serwisów

Zgodnie z tą nowelizacją, podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie będzie zobowiązany do wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłaty w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Do obliczenia wysokości opłaty pod uwagę będą brane przychody z uzyskiwane w Polsce.
Z opłaty zwolnione będą jedynie podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną będący mikroprzedsiębiorczą lub te, u których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Instytutu nie przekroczyła 1 proc. użytkowników sieci szerokopasmowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wpłaty trzeba będzie  przekazywać w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału. Do należności z tytułu opłaty zastosowanie będą miały przepisy ordynacji podatkowej.

- Można powiedzieć, że tym sposobem polski rząd chce wprowadzić podatek cyfrowy. Opłata taka ma bowiem w rzeczywistości charakter podatku, pobieranego od przychodów z "obecności wirtualnej". Prace nad podatkiem cyfrowym toczą się od kilku lat, ze znanymi trudnościami merytorycznymi i politycznymi, widać teraz zdaniem Ministerstwa Finansów czas jest dobry, by je sfinalizować - zauważa dr hab. Hanna Filipczyk z Enodo Advisors. Jej zdaniem, najwyraźniej ministerstwo swoim bacznym okiem dostrzegło bieżący sukces komercyjny platform VOD. - O ile jednak sam w sobie nie jest zły, o tyle miejscem na jego realizację jest odrębna ustawa podatkowa, pisana bez pośpiechu, poddana zwykłym konsultacjom - wskazuje Hanna Filipczyk.

 

 

Zmiany w PIT i VAT

Ustawa przewiduje również wprowadzenie zwolnienia z PIT zasiłków otrzymywanych na podstawie art. 31zy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiana w ustawie o VAT ma z kolei polegać na tym, że do podstawy opodatkowania nie będzie się wliczać środków finansowych otrzymanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, w celu ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Zobacz również: Są kolejne nowelizacje tarczy antykryzysowej >>