Jak wynika z projektu rozporządzenia, do listy podmiotów, na rzecz których można przekazywać darowizny towarów związanych z ochroną zdrowia z zerową stawką VAT dołączą m.in. domy opieki społecznej, domy dla matek z dziećmi czy noclegownie.

Szerszy zakres zerowej stawki VAT

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do rozporządzenia, planowane jest rozszerzenie katalogu podmiotów, na rzecz których można dokonywać darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia i w tym zakresie stosować obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku VAT. Zgodnie z projektem, oprócz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz tzw. jednoimiennych szpitali zakaźnych, do stosowania stawki obniżonej będą uprawniały darowizny przekazywane na rzecz: wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; wymienionych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domy pomocy społecznej.

 

Katalog towarów bez zmian

Projekt rozporządzenia nie przewiduje natomiast zmian w katalogu towarów objętych preferencją. Obejmuje on m.in.: wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro; szkło laboratoryjne i aparaturę laboratoryjną; produkty lecznicze oraz substancje czynne; środki dezynfekujące; specjalistyczne testy diagnostyczne; maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

0-proc. VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół >>

Warunkiem stosowania stawki 0-proc. będzie, tak jak dotąd, posiadanie przez podatnika dokonującego nieodpłatnej dostawy wyżej wymienionych towarów dowodów potwierdzających dokonanie takiej dostawy. Ma z nich wynikać, że towary te są przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2.