W trakcie pandemii zwiększył się odsetek pracowników odczuwających, że w pracy są bardziej kontrolowani niż dotychczas – wynika z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”. Ta sytuacja nie wpłynęła jednak na poziom szczęścia pracujących Polaków.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2022
Prawo pracy
Duże przedsiębiorstwa związane są setkami procedur organizacyjnych, zwykle opartych o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Każda zmiana w przepisach skutkuje koniecznością aktualizacji danej procedury. Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z tym procesem? Problem analizuje Maciej Krajewski, dyrektor segmentu dużych przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.
Maciej Krajewski
21.02.2022
Rynek Prawo gospodarcze Zarządzanie
Zadaniem związków zawodowych nie jest typowanie razem z pracodawcą grup pracowników do badania trzeźwości. To nie związki odpowiadają za życie i zdrowie wszystkich osób w zakładzie pracy. Widziałabym raczej ich udział konsultacyjny i w tym kierunku zmieniłabym przepisy – mówi dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2022
Prawo pracy BHP RODO

Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny - przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status "czerwony", bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Otwarcia sklepów we wszystkie niedziele oczekują sami klienci - wskazują przedstawiciele sieci handlowych. Twierdzą, że 32 wyjątki przewidziane w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele prowadzą do dyskryminacji pracowników handlu. Ponieważ ci zatrudnieni w placówkach działających na zasadzie wyłączeń, w dalszym ciągu pracują w niedziele. Problem rozwiązałoby postulowane przez branżę zagwarantowanie pracownikom handlu dwóch wolnych od pracy niedziel w miesiącu.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2022
Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
Ostatnie dwa lata pandemii pokazały, że praca zdalna jest potrzebna, dlatego pracujemy nad wpisaniem jej do Kodeksu pracy. Jest szansa, że nowe przepisy będą wprowadzone jeszcze w tym półroczu – twierdzi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Zgodnie z projektem, nowe regulacje mają zacząć obowiązywać trzy miesiące od odwołania stanu epidemii w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2022
Prawo pracy BHP
Wnioski o świadczenie wyrównawcze złożone w ZUS do 28 lutego br. przez opiekunów posiadających prawo do tzw. emerytury EWK, będą rozpatrzone do 31 marca, a samo świadczenie będzie przyznane od 1 stycznia 2022 r. Jednak nie wszyscy pobierający świadczenia emerytalno-rentowe są uprawnieni do świadczenia wyrównawczego.
Beata Dązbłaż
19.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2021 roku wyniosło 4944,79 zł, a w drugim półroczu 2021 r. wyniosło 5104,90 zł – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.
Grażyna J. Leśniak
18.02.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Polska firma doradcza Conperio stworzyła aplikację do typowania pracowników oszukujących na L4. Jest to pierwsze tego typu narzędzie na rynku. „Pulpit Absencji” ma pomóc w skutecznym zarządzaniu absencją chorobową w firmach i wyłapywaniu „czarnych owiec”, wykorzystujących chorobowe niezgodnie z przeznaczeniem. Nowa aplikacja ma wspierać pracę działów HR.
Grażyna J. Leśniak
18.02.2022
Prawo pracy HR
Resort rodziny i polityki społecznej chce, by grupy pracowników, których trzeźwość będzie kontrolowana przez pracodawcę i którzy będą badani na obecność narkotyków, były ustalane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Zdaniem prawników, związki powinny pełnić rolę wyłącznie konsultacyjną, bo to nie one odpowiadają za zdrowie i życie pracowników i współpracowników.
Grażyna J. Leśniak
18.02.2022
Prawo pracy BHP

Firmy dzielą się, by ich pracownicy mogli zaoszczędzić na podatkach

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Rząd promuje przechodzenie na ryczałt. Jednak nie zawsze jest to możliwe, bo nowy ryczałtowiec przez dwa lata nie może świadczyć usług dla swojego byłego pracodawcy. Firmy więc wpadły na pomysł, by się podzielić i stworzyć nowy podmiot, z którym przedsiębiorcy podpiszą umowy o współpracy. Zamiast więc usunąć niekorzystną zasadę, zmusza się firmy do żmudnych i kosztownych procedur.
Krzysztof Koślicki
18.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Jeżeli przedsiębiorca, płatnik składek kwestionuje wysokość kwoty w zawiadomieniu, o którym mowa w ustawie wypadkowej, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala w decyzji wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.02.2022
BHP Ubezpieczenia społeczne
Od 1 marca 2022 roku emerytury i renty wzrosną równo o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają też tzw. trzynastki. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
17.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Obywatele skarżą się na zwiększenie obciążeń fiskalnych z powodu opodatkowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. RPO też ma wątpliwość, czy nałożenie jednej daniny publicznej na drugą jest zgodne z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej oraz zakazu nadmiernej ingerencji w obowiązek ponoszenia świadczeń publicznych.
Grażyna J. Leśniak
17.02.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w Polskim Ładzie. RPO wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Finansów. Zdaniem skarżących się na nowe regulacje, zamiast być korzystne dla emerytów i rencistów, powodują obniżenie świadczeń emerytalnych - co jest odbierane jako wysoce niesprawiedliwe.
Grażyna J. Leśniak
17.02.2022
Emerytury i renty PIT Polski Ład
Koszty pracy zdalnej, jakie miałby ponosić pracodawca, zwłaszcza energii i internetu, wciąż budzą kontrowersje. Najnowszy projekt nie usuwa wątpliwości, bo niewiele różni się w tej kwestii od wcześniejszych ministerialnych propozycji. A brak szczegółów co do sposobu ustalania ryczałtu dla pracowników może sprawić, że ZUS i fiskus mogą chcieć to weryfikować.
Grażyna J. Leśniak
17.02.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, pracodawcy będą mogli – tak jak obecnie - zawierać, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Strony będą jednak mogły uzgodnić w umowie o pracę jej przedłużenie o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Grażyna J. Leśniak
16.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w łącznym wymiarze dla obojga rodziców do 41 tygodni, urlopu opiekuńczego - do 5 dni w roku kalendarzowym - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej np. krewnym oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
Grażyna J. Leśniak
16.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne
ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.
Dorian Lesner
16.02.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, to najnowsza propozycja uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Resort rodziny i polityki społecznej przekazał ją właśnie do rozpatrzenia przez rządową Komisję Prawniczą.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2022
Prawo pracy
Podwyżki w 2021 roku nie zahamowały malejącej satysfakcji Polaków z aktualnego wynagrodzenia, a presja płacowa utrzyma się. Ponad połowa pracowników nie otrzymała podwyżek w zeszłym roku, a jedna czwarta jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. Jednocześnie połowa ankietowanych spodziewa się podwyżek w tym roku.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Obraz imigranta, funkcjonujący w świadomości społeczeństwa, wpływa – pozytywnie, jeśli jest prawdziwy i negatywnie, jeśli jest oparty na stereotypach – na proces asymilacji kolejnych rzesz przybyszów. Dlatego też należy dbać o to, by był jak najbliższy prawdy. Wiarygodny portret imigrantów pracujących w Polsce to także podstawa optymalnej polityki imigracyjnej – wynika z raportu „Portret imigranta w Polsce”.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2022
Rynek Prawo pracy
Mimo rosnącej presji na wzrost zarobków, to nie one są jedynym czynnikiem utrzymania pracowników polskiej branży technologii i IT. Równie ważny jest wpływ na rozwój organizacji i możliwość tworzenia rozwiązań, które kreują przyszłość sektora nowych technologii. Pracodawcy w Polsce muszą więc mieć dobrą ofertę wartości sprofilowaną pod najbardziej wymagających i najbardziej rotujących grup pracowników.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Rośnie liczba cudzoziemców otrzymujących zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w 2021 roku było ich o około 38 proc. więcej niż w 2020 roku. Z kolei zestawiając dane ubiegłoroczne z tymi z 2019 roku, widać wzrost o 42 proc. Zdecydowana większość decyzji dotyczyła obywateli Ukrainy.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2022
Rynek Prawo pracy
Szefowa HR w sieci handlowej IKEA została uwolniona przez sąd od zarzutu naruszenia praw i dyskryminacji wyznaniowej pracownika, którego zwolniła za komentarze o społeczności LGBT. To słuszny wyrok, ale w jego kontekście warto zwrócić uwagę na zaangażowanie prokuratury w sprawę, które było w tym przypadku zupełnie niepotrzebne, a zarzuty karne bezzasadne.
Dorian Lesner
15.02.2022
Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Wybór opodatkowania w ciemno, a od niego zależy składka

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Ministerstwo Finansów nie pracuje nad przedłużeniem terminu wyboru formy opodatkowania w tym roku. Przedsiębiorcy nie powinni też spodziewać się przesunięcia terminu składania do ZUS deklaracji rozliczającej składkę zdrowotną, którą Polski Ład powiązał z wybraną formą opodatkowania. Zdaniem prawników zdesperowani przedsiębiorcy mogą ruszyć do sądów po odszkodowania od Skarbu Państwa.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pracownicy ubiegający się o emeryturę pomostową nie będą już musieli rozwiązywać umowy o pracę, by ZUS wydał decyzję o ich prawie do tego świadczenia i jego wysokości. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2022
Emerytury i renty Prawo pracy

PIP: Zakaz handlu w niedziele - pierwsze kontrole

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
W niedzielę, 13 lutego 2022 r., inspektorzy pracy przeprowadzili czynności sprawdzające wobec sklepów, w których zgodnie z pozyskanymi informacjami, miał w tym dniu być prowadzony handel. Sprawdzili 257 placówek handlowych, wśród których 40 należało do sieci Intermarche, stwierdzając, że 95 było zamkniętych (w tym 31 działających jako Intermarche) - podał w poniedziałek GIP.
Grażyna J. Leśniak
14.02.2022
Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
W sytuacji, gdy płatnik korzysta z ochrony wynikającej z błędnej indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie niepobranych zaliczek, to na podatniku nadal ciąży odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe w zakresie PIT z tytułu otrzymanego odszkodowania. To podatnik odpowiada bowiem całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Tak stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
14.02.2022
Ordynacja PIT Rachunkowość
Policjantowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby jest przyjmowany do zawodowej służby wojskowej, nie przysługuje policyjna odprawa. Resorty obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji mają w tej sprawie rozbieżne stanowiska, dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich prosi premiera Mateusza Morawieckiego o rozstrzygnięcie sporu.
Grażyna J. Leśniak
14.02.2022
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski