Prawo.pl

Brak konkursów na wyższe stanowiska to nadal plaga

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Zmiany na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej odbywają się bez procedury konkursowej. MF twierdzi, że ustawa o KAS nie daje obecnie możliwości wyłonienia kandydata na stanowiska kierownicze w drodze konkursu. I zapewnia, że przy nowelizacji ustawy będzie rozważana możliwość wprowadzenia procedury konkursowej. Sytuację analizuje też Kancelaria Premiera. Zmiana prawa jest konieczna, bo problem występuje także w urzędach państwowych, sądach i prokuraturze - wskazują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
14.03.2024
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Senacka Komisja ds. Petycji poczeka na odpowiedź i uzupełnienie danych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania emerytur osób z rocznika 1953 oraz wypłaty odsetek od zaniżonych emerytur dla urodzonych wówczas osób. Dopiero wtedy podejmie decyzję w sprawie dalszych prac nad petycjami, które zawiesiła do czasu otrzymania odpowiedzi z resortu rodziny. Komisja natomiast nie podejmie dalszych prac nad petycją, która wnosiła o coroczną kwotową waloryzację emerytur i rent.
Beata Dązbłaż
13.03.2024
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zasiłek chorobowy może trwać do 182 dni lub do 270 dni gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą bądź przypada w trakcie ciąży, albo do 91 dni po ustaniu ubezpieczenia. Jeśli chory po tym okresie wciąż jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja daje mu szanse na odzyskanie zdolności do pracy, może złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Nie jest konieczne stwierdzenie, że wyzdrowienie ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego.
Agnieszka Matłacz
13.03.2024
Ubezpieczenia społeczne
Ubiegły rok to czas ostrożnych decyzji i wyhamowania inwestycji. Liczba ofert pracy była znacznie niższa niż rok wcześniej, nowe rekrutacje wynikały bardziej z rotacji pracowników niż z rozwoju biznesu. Perspektywy na 2024 rok są znacznie bardziej pozytywne – wynika z raportu Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
13.03.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Sąd nie jest związany dowodami przedstawionymi przez Instytut Pamieci Narodowej w sprawie służby na rzecz totalitarnego państwa. Osobom, które do lipca 1990 r. pełniły służbę na rzecz takiego państwa, przysługują z budżetu emerytury, które nie naruszają zasady ne bis in idem, ani nie stanowią nieproporcjonalnego obniżenia wysokości poprzednio niesłusznie nabytych uprawnień – wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2024
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Stawki dla pracowników RIO w górę, ale automatycznej podwyżki nie będzie

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna
Wzrost o co najmniej 20 proc. maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych - zakłada nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Zaproponowane maksymalne stawki nie powodują jednak automatycznych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Ten wzrost nastąpił bowiem na podstawie ustawy budżetowej.
Robert Horbaczewski
13.03.2024
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna

Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują realnego dostępu do parlamentarzystów

Administracja publiczna Budownictwo Niepełnosprawność
Według Kancelarii Sejmu, choć biura poselskie nie są zaliczane do kategorii podmiotów publicznych i nie mają obowiązku stosować przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, to spełnienie takich wymogów byłoby dobrą praktyką. Problem ma się zająć Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Kancelaria Senatu czeka zaś na wyniki ankiet.
Beata Dązbłaż
12.03.2024
Administracja publiczna Budownictwo Niepełnosprawność
Osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK z chwilą zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. I pozostaje nim nawet w sytuacji, gdy przestaje być już osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Są jednak sytuacje, gdy utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej może uniemożliwić mu dalsze oszczędzanie w PPK u tego pracodawcy. Będzie tak, gdy między jednym a drugim zatrudnieniem w danym podmiocie zatrudniającym - podmiot ten zmieni instytucję finansową.
Małgorzata Jankowska
12.03.2024
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Według Państwowej Komisji Wyborczej mężom zaufania nie powinna przysługiwać ani dieta, ani płatne zwolnienie z pracy. Zdaniem PKW, funkcja ta powinna być wyłącznie funkcją o charakterze społecznym realizowaną przez osoby, które są rzeczywiście zainteresowane obserwacją przebiegu procesu wyborczego, a nie dodatkową gratyfikacją. Przepisy wymagają zmiany. Ale są też głosy przeciwne.
Robert Horbaczewski
12.03.2024
Samorząd terytorialny Wybory
Niewystarczające wynagrodzenie, stres oraz brak docenienia to trzy główne problemy, które w sferze zawodowej dotykają pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wskazuje na nie odpowiednio 52, 45 i 42 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym przez ICAN Institute na zlecenie VanityStyle. Lista obszarów, które sprawiają im trudności w codziennej pracy, jest jednak znacznie dłuższa.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2024
Prawo pracy Rynek pracy
W sobotę, 9 marca, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy. Rada, jako organ konsultacyjno-doradczy ministra, będzie opiniować działania podejmowane w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy, inicjować debaty i kampanie społeczne przeciwdziałające stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Zakładowa organizacja związkowa ma obowiązek informować pracodawcę co 6 miesięcy o swojej liczebności. Czy jednak pracodawca ma prawo kwestionować liczebność związku co pół roku? Zdaniem prawników - tak, jeśli w sprawie nie zapadło prawomocne orzeczenie sądu, a w informacji przedstawianej przez związek występuje – w ocenie pracodawcy - ten sam błąd.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2024
Prawo pracy

Wychowywanie czworga dzieci + praca z płaceniem ZUS = rekompensata?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przepisy rekompensują przerwanie pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, natomiast nie przewidują dodatkowego zwiększenia emerytury z tytułu urodzenia dzieci. Wprowadzenie dodatkowego zwiększenia emerytury z tytułu urodzenia dzieci byłoby poważną zmianą w obecnie obowiązujących przepisach emerytalnych, sprzeczną z charakterem systemu – twierdzi MRPiPS. Resort nie prowadzi w tej chwili prac nad wprowadzeniem do systemu nowych dodatków, co nie oznacza, że takie prace nie mogą zostać podjęte w przyszłości.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2024
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W szczególności przepisy wskazują, że w dokumencie tym trzeba zamieścić informacje dotyczące urlopów: wypoczynkowego, opiekuńczego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i bezpłatnego.
Dorian Lesner
09.03.2024
Prawo pracy HR
78 proc. pracodawców zamierza utrzymać poziom zatrudnienia w najbliższym kwartale, a tylko co czwarta firma planuje podwyżki - wynika z najnowszej, 18. już edycji raportu Gi Group Holding „Barometr Rynku Pracy”. Tymczasem, na wzrost wynagrodzenia liczy blisko 60 proc. badanych pracowników, co czwarty z nich na poziomie nawet 21-30 proc.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2024
Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Ponad 40 proc. pracowników nigdy nie przeszło procesu upskillingu, czyli podniesienia swoich kompetencji. Jednocześnie 6 na 10 osób ma za sobą reskilling – zmianę zawodu, przejście na nowe stanowisko w firmie lub pozyskanie umiejętności w zupełnie nowej dziedzinie. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że radykalna modyfikacja kariery zawodowej jest zjawiskiem równie częstym, co rozwój na obecnym stanowisku.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Od 1 marca 2024 roku wzrasta kwota graniczna dla świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych. Jest ona wyższa o ponad 261 zł od tej obowiązującej do końca lutego. Nowy próg dochodowy wynosi 2 419,33 zł brutto – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Daje to możliwość skorzystania większej liczbie osób ze tego świadczenia.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2024
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Przy zakładowym stażu pracy wynoszącym ponad 6 miesięcy, upływ okresu zasiłkowego pozwala pracodawcy na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, o ile pracownik nadal jest niezdolny do pracy i nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego. Od razu po upływie okresu zasiłkowego taka decyzja może być np. podjęta w stosunku do pracownika będącego emerytem, gdyż ze względu na pobieraną emeryturę nie może on uzyskać świadczenia rehabilitacyjnego.
Marek Rotkiewicz
08.03.2024
Prawo pracy

Mediacja administracyjna potrzebna, ale wymaga zmian

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy
Mediacja administracyjna może przynieść wymierne korzyści dla urzędów administracji publicznej i przedsiębiorców. W praktyce stosowana jest rzadko. Powodem może być niezaskarżalność postanowień o odmowie skierowania sprawy do mediacji, mało sprzyjające orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii, czy enigmatyczność niektórych zapisów. Instytucja potrzebuje zmian prawnych.
Robert Horbaczewski
07.03.2024
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy

Firmy planują zwiększenie zatrudnienia w działach compliance. Badanie KPMG

Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie Rynek pracy
Stale zmieniające się regulacje i wymogi prawne sprawiają, że rośnie presja i oczekiwania względem działów ds. etyki i zgodności z przepisami (ang. compliance). Rosną również potrzeby kadrowe – 72 proc. międzynarodowych Chief Compliance Officers (CCOs) deklaruje zwiększenie liczby pracowników w swoich zespołach w ciągu najbliższego roku – wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 765 dyrektorów ds. etyki i zgodności. Wśród priorytetów znalazło się też zwiększenie wydatków na technologie oraz dostosowywanie działań organizacji do wymogów ESG.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2024
Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie Rynek pracy
Stworzenie warunków, które umożliwią kobietom pełne wykorzystanie potencjału w sferze ekonomicznej mogłoby zwiększyć Produkt Krajowy Brutto Polski o 300 mld zł rocznie. Do 2030 roku PKB mógłby wzrosnąć o 9 proc., gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Aby Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacił świadczenie pracownikowi, którego zakład upadł, między rozwiązaniem umowy o pracę a ogłoszeniem upadłości przez sąd nie może upłynąć rok. Polski ustawodawca prawidłowo implementował unijną dyrektywę chroniącą pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy – stwierdził Sąd Najwyższy i oddalił skargę kasacyjną powódki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2024
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Polacy chorują częściej, ale krócej

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2023 roku, w Rejestrze zaświadczeń lekarskich odnotowano 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy - wynika z danych ZUS, do których dotarł serwis Prawo.pl. Wzrósł odsetek zwolnień lekarskich wystawionych na krótki okres od 1 do 5 dni. Takie L4 łatwo pozyskać w ramach teleporad, a trudniej zweryfikować. Mężczyźni są na chorobowym średnio przez ponad 33 dni w roku, a kobiety - ponad 35 dni.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2024
Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rząd chętnie korzysta z wyrwy w ustawie ustrojowej, wprowadzonej przez PiS, która pozwoliła w większym zakresie powoływać posłów do rządzenia. W większości ministerstw jest po dwóch, a nawet trzech sekretarzy stanu. W ministerstwach i Radzie Ministrów pracuje już ponad 21 proc. posłów koalicji rządzącej. Transfer się jeszcze nie zakończył, bo tworzy się resort przemysłu. Łamie to trójpodział władzy, a władza ustawodawcza jest mniej chętna, by rozliczać rząd - wskazują prawnicy.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
07.03.2024
Administracja publiczna Wybory

Jest projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Prawo pracy Prawo europejskie
Nie tylko nowy tytuł ustawy, ale i katalog z nowymi obszarami naruszeń prawa - to tylko niektóre zmiany, jakie zostały wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do najnowszej wersji projektu ustawy, która ma wdrożyć unijne prawo. Wśród 19 naruszeń prawa, o których ma mówić ustawa, znalazły się działania lub zaniechania dotyczące wolności i praw człowieka i obywatela, korupcji, handlu ludźmi i z zakresu prawa pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2024
Prawo pracy Prawo europejskie

MF: W 2025 roku koszt wzrostu kwoty renty socjalnej to 15,6 mld zł

Finanse publiczne Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że wzrost kwoty renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę niesie ze sobą ryzyko zachwiania stabilności budżetu państwa. Za tym rozwiązaniem pójdzie też wzrost cen wielu usług i produktów dla osób z niepełnosprawnością, a z niektórych świadczeń mogą zostać całkiem wykluczeni.
Beata Dązbłaż
06.03.2024
Finanse publiczne Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność

Trzeba odwrócić skutki kadrowe reformy KAS

Administracja publiczna Prawo pracy
W jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej trwa dialog z byłymi funkcjonariuszami/pracownikami, którzy mają największą wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe, i deklarują chęć powrotu do służby/pracy. Ponowne zatrudnienia odbywają się w ramach obowiązujących przepisów prawa – twierdzi MF. Zdaniem prawników wobec bardzo dużej już liczby sądowych restytucji zatrudnienia jedyne co prawodawcy pozostaje do zrobienia, to odwrócić w drodze ustawy skutki kadrowe reformy.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2024
Administracja publiczna Prawo pracy
Za pośrednictwem platform cyfrowych w UE pracuje ponad 28 milionów osób. Szacuje się, że w roku 2025 liczba ta wzrośnie nawet do 43 mln. Skoro zaś zakres pracy, zasady, jak i ograniczenia pracy platformowej są takie same jak w przypadku pracowników etatowych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, to nic dziwnego, że Unia chce wprowadzić takie zmiany, które zrównają uprawnienia pracowników platformowych z pracownikami etatowymi – piszą Iwona Smolak i Paweł Piotrowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy.
Iwona Smolak Paweł Piotrowski
06.03.2024
Prawo pracy Prawo europejskie Rynek pracy

Nowa wersja projektu wakacji składkowych trafiła na Stały Komitet Rady Ministrów

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Rozstrzygnięcie przez ZUS o zwolnieniu z opłacania składek nie będzie wymagało wydawania decyzji. Dopiero w razie sporu dotyczącego tego rozstrzygnięcia i stwierdzenia – w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą, że płatnik składek nie spełnia ustawowych warunków zwolnienia, Zakład będzie wydawał decyzję – przewiduje nowa wersja projektu tzw. wakacji składkowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało ją na Stały Komitet Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2024
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Będzie zmiana ustawy o pomocy społecznej. Jej celem ma być umożliwienie wprowadzenia rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń określonych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, a także pracowników systemu pieczy i wsparcia rodziny oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2024
Pomoc społeczna Finanse publiczne Prawo pracy