Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca 2024 r. wyniosła ponad 16,2 mln i była o 4,9 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,3 proc.), a w dalszej kolejności – osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,9 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3 proc.).

Czytaj również: ZUS: Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w I kwartale 2023 r. poziom 86,4 proc.>>

Przychody i koszty FUS

Z opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Podsumowania sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2024 r.” wynika, że na dobrą kondycję finansową FUS wpłynęła stabilna sytuacja na rynku pracy. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Wskaźnik ten w pierwszym kwartale 2024 r. wyniósł 85,5 proc. Dla porównania dodajmy, że w analogicznym okresie roku 2023 wskaźnik ten wynosił 86,4 proc.

W okresie styczeń-marzec 2024 r. przychody FUS (przypis) wyniosły ponad 97,5 mld zł (w analogicznym okresie 2023 r. – ponad 85,8 mld zł), natomiast koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od stycznia do marca 2024 r. wyniosły 98,2 mld zł i były o 14,2 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie 2023 r. Ich największą pozycją były transfery na rzecz ludności, które wyniosły 95,7 mld zł. Objęły one świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 86,5 mld zł, tj. o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

- W okresie styczeń–marzec br. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 9,4 mld zł, czyli o 0,7 mld zł większą niż w tym samym okresie 2023 r. W ramach dotacji od 2019 r. wykazywane są również środki, które stanowią refundację składek przekazanych do OFE. W pierwszym kwartale 2024 r. kwota ta wyniosła 1,2 mld zł i wzrosła o 7,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wpłaty z OFE, tj. środki przekazane do funduszu emerytalnego w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, ukształtowały się na poziomie 2,3 mld zł i były wyższe od przekazanych w analogicznym okresie 2023 r. o 29,8 proc. – czytamy w informacji ZUS.

 


Cudzoziemcy

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 7 proc. osób miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec marca 2024 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,1 mln. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r. Najliczniejszą grupą cudzoziemców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. stanowili oni 67 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 762,2 tys., tj. o 2,7 proc. więcej niż na koniec marca 2023 r.

Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec omawianego okresu w ZUS było zarejestrowanych 131,9 tys. osób z tego kraju. Stanowiły one 11,6 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba obywateli Białorusi zarejestrowanych w ZUS wzrosła o 13,7 proc. w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r.

 


Emerytury i renty

Przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 3 516,95 zł. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku była to kwota wyższa o 16,1 proc. Według ZUS, najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na wysokość świadczeń, było ich zwiększenie z tytułu waloryzacji wskaźnikiem 112,12 proc.

Pozostałe świadczenia wypłacone z FUS w okresie styczeń–marzec 2024 r. wyniosły 9,2 mld zł i były wyższe o 11,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. Największy udział (49,4 proc.) w wydatkach na pozostałe świadczenia miały wypłaty zasiłków chorobowych, których kwota w okresie styczeń–marzec br. wyniosła 4 556,6 mln zł i była wyższa o 12,9 proc. w stosunku do I kwartału poprzedniego roku, co było konsekwencją wzrostu przeciętnej dziennej wysokości zasiłku o 14,8 proc. Wydatki na zasiłki macierzyńskie wyniosły 2 496,3 mln zł i wzrosły o 8,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Przeciętna dzienna wysokość zasiłku macierzyńskiego wzrosła o 16,4 proc., natomiast liczba dni, w których pobierano zasiłki macierzyńskie, była niższa o 6,6 proc.