Prawo.pl
20 września br. odbędzie się uroczyste podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie. To inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest przede wszystkim inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci. Tego samego dnia będzie można wziąć również udział w warsztatach poświęconych tematyce biznesowej i działalności małoletnich.
Inga Stawicka
12.09.2023
Prawo gospodarcze
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, którego celem jest m.in.: zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej nowych możliwości oszczędzania na emeryturę, umożliwienie inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Emerytury i renty Prawo unijne

Rząd podzielony w kwestii płacy minimalnej na 2024 r. – ministrowie chcą pieniędzy na podwyżki

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Mimo że resort rodziny i polityki społecznej dał tylko siedem dni ministerstwom na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2024 r., to konsultacje nie zakończyły się. Związki zawodowe chcą większego jej wzrostu, a ministrowie zgodnie twierdzą, że potrzebują dodatkowych pieniędzy, bo z tych, co mają dostać, nie będą w stanie sfinansować podwyżek. Wygląda na to, że rząd sam padł ofiarą znacznych podwyżek płacy minimalnej.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Emerytury stażowe - wyborcze mydlenie oczu

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił jeden z konkretów programowych partii w trwającej właśnie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. To obietnica wprowadzenia po wyborach emerytur stażowych. Pytanie zatem, dlaczego rząd nie zrealizował dotąd tego postulatu? Przecież dwa projekty ustaw: prezydencki i obywatelski, pod którym podpisy zbierała sama „Solidarność”, leżą w Sejmie od prawie trzech lat, a jeśli uwzględnić projekt opozycji – to prawie od... czterech.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Urlopy menstruacyjne czy finansowanie psychoterapii – to niektóre z rozwiązań proponowanych przez pracodawców w ramach polityki równościowej. Wśród 99 zgłoszeń nadesłanych na konkurs RównoWaga organizowany przez Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan, nie brakuje ciekawych pomysłów.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Wisi nad nami kryzys demograficzny – czas na zmiany

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Do 2060 roku ludność Polski zmniejszy się z obecnych ponad 37 mln do 26,7 mln osób, według najgorszego scenariusza. Skurczymy się nie tylko jako populacja. Zmniejszać będą się także zasoby ludności w wieku produkcyjnym – wynika z prognozy GUS. Zdaniem prawników i ekonomistów najwyższy czas na uczciwą debatę i reformy. A nie tylko dyskusję nad wyrównaniem i podniesieniem wieku emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Resort rodziny nie zamierza naprawiać krzywd tzw. emerytów czerwcowych

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza już poprawiać przepisów o emeryturach kobiet z rocznika 1953. Uważa, że nowelizacja z 19 czerwca 2020 r. zrealizowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Jednocześnie oszacował, że koszt naprawienia prawa w przypadku emerytów czerwcowych z lat 2009-2019, pominiętych przez ówczesną nowelizację, w latach 2024-2033 wyniósłby w kwotach nominalnych łącznie 2,8 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnął poziom około 85 proc. – poinformował ZUS. Zakład podsumował sytuację finansową FUS w pierwszym półroczu br. Z danych wynika, że wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2022 roku. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 155 mld zł, czyli o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2023
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Większy zakres zdań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej, doprecyzowana procedura weryfikacji wniosków o świadczenie ratownicze i przepisy dotyczące ekwiwalentu pieniężnego - takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie 8 września. Nowela reguluje też kwestie szkoleń strażaków ochotników OSP oraz roszczeń, które przysługują mu gdy dozna uszczerbku podczas zawodów.
Robert Horbaczewski
08.09.2023
Samorząd terytorialny
Zgodnie z prawem unijnym każde państwo ma prawo samodzielnie kształtować zasady płacenia składek przez operatorów pocztowych, które następnie zostaną przeznaczone na koszty działalności państwowego operatora. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju usługi świadczy dany podmiot. Obowiązek musi być jednak przejrzysty i opierać się na obiektywnych kryteriach - stwierdził TSUE.
Inga Stawicka
08.09.2023
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Osoby na umowach cywilnoprawnych nie dostają świadczenia pieniężnego mającego im zrekompensować utracone dochody na skutek udziału w ćwiczeniach wojskowych. Bo, jak twierdzi MON, w przypadku umów cywilnoprawnych nie można określić utraconego wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej. Prawnicy zwracają uwagę na inny reżim prawny niż prawo pracy, któremu podlegają te osoby.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Wojsko
Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej, zlikwidowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami oraz zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych firm – to tylko niektóre propozycje Konfederacji Lewiatan, które powinny być zrealizowane w nowej kadencji parlamentu.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania bada, czy ograniczenie stosowania art. 42 ustawy o gwarancjach wolności wyznania może prowadzić do nierównego traktowania. Na problem uwagę zwrócił RPO obywatel, twierdząc, że osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na swój wniosek dostać od pracodawcy wolne na ten dzień. Tej możliwości nie mają osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, w których przypadku święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Prawo pracy
Przedsiębiorcy mają szansę na odzyskanie środków utraconych w wyniku cyberprzestępstwa pod warunkiem podjęcia szybkiej interwencji i nawiązania bliskiej współpracy z organami ścigania oraz bankiem - uważają eksperci kancelarii prawnej DLA Piper. Ich zdaniem najważniejsza jest jednak prewencja i wprowadzenie w firmach procedur chroniących przed cyberzagrożeniami.
Inga Stawicka
07.09.2023
Nowe technologie Małe i średnie firmy

Emerytalna ruletka

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które decydują się na przejście na emeryturę za radą doradców emerytalnych ZUS i na podstawie wyliczeń kalkulatora emerytalnego, mają pretensje do ZUS, że ich świadczenia są niższe niż im powiedziano. Zdaniem prawników to efekt sposobu ustalania emerytur, a zwłaszcza błędu w metodzie określania dalszego trwania życia. Sugerują wprowadzić częstszą niż raz w roku waloryzację świadczeń, by zlikwidować lepsze i gorsze miesiące w przechodzeniu na emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Przy Wodach Polskich od 1 lipca 2024 r. powstanie zbrojne ramię - Inspekcja Wodna wyposażona w broń, która będzie wykrywać wykroczenia, zdarzenia lub naruszenia mogące wywołać szkody w środowisku wodnym. Ekolodzy wytykają, że nowa służba pogłębi chaos kompetencyjny w zarządzaniu wodami oraz monitoringu i kontroli wód.
Robert Horbaczewski
07.09.2023
Administracja publiczna
Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
Paweł Bała
07.09.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Połączenie pracy zdalnej z pracą w biurze podbija nasz rynek pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Wskazuje również na przewodnik dla firm „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, z którego wynika, że już co trzeci pracownik jest gotów zrezygnować nawet z niewielkiej części wynagrodzenia, aby tylko mieć możliwość pracy hybrydowej.
Grażyna J. Leśniak
06.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę, powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a pracownik odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko wtedy, gdy została wypracowana nadwyżka.
Anna Puszkarska
06.09.2023
CIT PIT Prawo pracy PPK
Po wakacjach wiele osób ma problem z powrotem do pracy, często stresującej i wyczerpującej. Pojawia się u nich wypalenie zawodowe – zjawisko, które dotyczy coraz większej liczby pracowników. Wypalenie jest związane z charakterystyką wykonywanej pracy, a nie z sektorem gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy
Aż 53 proc. pracowników je posiłki w samotności, a 20 proc. nie przerywa nawet pracy na czas lunchu – wynika z najnowszego badania Antal i Sodexo. Według Eurostatu, polscy pracownicy spędzają w pracy średnio 41,1 godziny tygodniowo. Z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy jest kluczowe dla jego zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy BHP Rynek pracy
Każdorazowo należy uwzględniać, że podstawa prawna do wydania aktów administracyjnych, bez których rekultywacja nie może być przeprowadzona, nie znajduje się w przepisach podatkowych czy górniczych, a w ustawie, której celem jest ochrona dobra publicznego, tj. gruntów rolnych i leśnych - pisze dr Martyna Sługocka, ekspertka w zakresie procesu inwestycyjnego, senior associate w GWW Legal & Tax.
Martyna Sługocka
05.09.2023
Prawo gospodarcze
Ustawa, która wejdzie w życie 15 września, ureguluje formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, a także prawa i obowiązki pracowników oraz organu zarządzającego albo administrującego spółki podlegającej transgranicznemu przekształceniu, połączeniu lub podziałowi.
Agnieszka Matłacz
05.09.2023
Prawo pracy
W lipcu 2023 r. ZUS wypłacił zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu rodzicielskiego na rzecz 132 tys. osób na łączną kwotę prawie 428,5 mln zł. To niewiele więcej niż w czerwcu (127,2 tys. osób pobierających), ale mniej niż w maju i w kwietniu – odpowiednio 133,6 tys. i 146 tys. osób. Zdaniem prawników ojcowie składają wnioski o urlop rodzicielski na podstawie nowych przepisów, ale nie jest to wciąż zjawisko masowe.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Ubezpieczenia społeczne

Skończyło się na projektach, czyli czego przedsiębiorcy (już) nie dostaną

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przepisy wprowadzające szereg ułatwień i bardziej przyjazne zasady kontroli, projekt wdrażający unijną dyrektywę dotyczącą upadłości czy ustawowo regulujący franczyzę - to tylko kilka przykładów aktów prawnych, które miały wprowadzić korzystne dla biznesu zmiany, jednak najprawdopodobniej przepadną wraz z końcem kadencji Sejmu. To o tyle ważne, że - jak mówią prawnicy - generalnie ostatnie cztery lata były dla przedsiębiorców bardzo trudne.
Inga Stawicka
05.09.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
We wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Rumunii, kobiety zatrudnione na część etatu stanowią większość wśród ogółu pracujących. Różnica we wskaźnikach udziału kobiet i mężczyzn w pracy w niepełnym wymiarze czasu w 2022 r. wynosiła ponad 20 pkt proc. (mężczyźni – 8,2 proc.; kobiety 28,4 proc.) - czytamy w raporcie Lewiatana.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Polskie firmy niedostatecznie chronią tajemnice przedsiębiorstw, narażając się na straty finansowe i pogorszenie pozycji rynkowej w sytuacji, gdy ich unikalna wiedza trafi do konkurencji - uważają prawnicy kancelarii DLA Piper. Podkreślają, że przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim zabezpieczyć się przed ujawnieniem newralgicznych informacji przez byłych pracowników, ponieważ dochodzenie swoich praw przed sądem jest bardzo trudne i nie zawsze możliwe.
Inga Stawicka
04.09.2023
Prawo gospodarcze

"Czternastka" obciąży podatkiem wielu emerytów i rencistów

Finanse publiczne Emerytury i renty PIT Polski Ład
W tym roku wielu emerytów i rencistów spodziewa się rekordowej tzw. 14 emerytury - ma wynieść 2202,50 zł na rękę. Jednak nie wszyscy dostaną ją w tej wysokości. Będą musieli zapłacić podatek dochodowy, bo przekroczą 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Prawnicy wskazują, że rząd zapomniał tu o przepisach Polskiego Ładu, które sam wprowadził. I zastanawiają się, czy przed wyborami zdecyduje się zwolnić „czternastkę” z PIT.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty PIT Polski Ład

Rząd woli budować kapitał polityczny na „14”, niż wypłacić pieniądze emerytom

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Niewiele ponad 9,5 mld zł – tyle kosztowałaby wypłata wyrównań dla 163,5 tys. emerytów, którym świadczenia były wypłacane w niższej wysokości, a kolejne ok. 2 mld zł rocznie wypłata nowych, już nie pomniejszonych świadczeń – wyliczył ZUS na prośbę Trybunału Konstytucyjnego. Jak się okazuje, naprawienie niesprawiedliwości oznaczałoby podwyżkę świadczenia dla tych osób średnio o 1191 zł, a przeciętna kwota wyrównania wyniosłaby 64 075 zł, gdyby pieniądze zostały wypłacone w styczniu 2024 r.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od piątku, 1 września 2023 roku, wzrosła z 300 zł do 450 zł maksymalna kwota dofinansowania posiłków pracowniczych, która jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To efekt wejścia w życie zmienionego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne