Jak poinformował Zarząd PKP Cargo S.A., zwolnienia grupowe mają być przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. - Konsekwencją podjęcia ww. uchwały, zgodnie z ustawą jest rozpoczęcie konsultacji zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zakładach i Centrali Spółki. Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30 proc. zatrudnionych w Spółce (do 4142 pracowników) w różnych grupach zawodowych i nastąpić w okresie: nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia do powiatowych urzędów pracy do dnia 30 września 2024 r. – czytamy w informacji o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Czytaj też w LEX: Procedura zwolnień grupowych krok po kroku >

Jak podaje spółka, pracownikom w związku z rozwiązaniem z nimi stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. - Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładach i Centrali Spółki oraz informacja o wpływie restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji - czytamy w informacji.

Zobacz procedurę: Ustalanie stażu pracy pracownika >

Przypomnijmy, że pod koniec maja 2024 r. zarząd PKP Cargo zdecydował o uruchomieniu programu skierowania - do 30 proc. pracowników - na tzw. nieświadczenie pracy na 12 miesięcy w związku z trudną sytuacją spółki. Jak podała PAP, zarząd zaproponował ponadto stronie społecznej rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu. Z kolei w czerwcu zarząd przewoźnika podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

Zobacz też procedurę: Obliczanie terminów i stanu zatrudnienia w przypadku zwolnień grupowych >

Zgodnie z ostatnimi informacjami zarządu PKP Cargo na koniec czerwca na nieświadczeniu pracy przebywało już ok. 20 proc. pracowników.