Problematyka przeciwdziałania zjawiskom oszustw podatkowych będzie wiodącym tematem organizowanej już po raz drugi w dniach 23-24 listopada br. w Toruniu konferencji Economy, Tax & Crime.
Iwona Kaczorowska
13.11.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Wprowadzona przez obecny rząd reforma nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, polegająca na przekazaniu nadzoru nad nimi nowym ministrom, nie poprawiła kondycji finansowej tych firm - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. I nawołuje do bardziej efektywnych zmian w tym zakresie.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018
Administracja publiczna
Kwestia tego, czy inwestorem jest podmiot publiczny, czy też prywatny, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia o publicznym celu inwestycji. Bez wpływu są także jego pobudki, które mogą wynikać np. z chęci osiągnięcia zysku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
13.11.2018
Opracowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wykaz rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych, nie jest przejrzysty i transparentny - twierdzi Europejska Rada Ochrony Danych.
Jolanta Ojczyk
13.11.2018
Nowe technologie RODO
Sąd może zobowiązać do naprawienia szkody nie tylko sprawcę kradzieży, ale też pomocników - przypomniał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Powód musi jednak wykazać, że ich działanie ułatwiło albo wręcz umożliwiło kradzież.
Marek Sondej
13.11.2018
Prawo cywilne Spółki
Trybunał Konstytucyjny ma kontynuować we wtorek 13 listopada rozpatrywanie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności nowelizacji dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS.
Krzysztof Sobczak
12.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
Brak związku między uszczerbkiem majątkowym powódki, a wzbogaceniem pozwanej nie pozwala na stwierdzenie, że pozwana przyczyniła się do bezpodstawnego wzbogacenia - orzekł Sąd Najwyższy. Sprawa jest precedensowa, bo dotyczy błędnego rozliczenia poboru energii elektrycznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.11.2018
Prawo cywilne
Przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, oszczędność na kwocie składki okazać się tragiczna w skutkach.
Grzegorz Prigan
11.11.2018
Prawo cywilne Domowe finanse
Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych żywności umożliwi podawanie do publicznej wiadomości ratingu firm spożywczych przygotowanego na podstawie wyników kontroli. Jego powstanie w Polsce nie jest jednak pewne.
Rafał Bujalski
10.11.2018
Prawo gospodarcze

Spór o wybór prezesa UOKiK i jego dostęp do tajemnic

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy krytykują propozycje zmian w uprawnieniach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podoba im się, że będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową czy bankową. Jednak zdaniem prawników, Urząd musi być skuteczny, a bez takiego prawa bywa to niemożliwe.
Jolanta Ojczyk
10.11.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Poprawa funkcjonowania obecnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym związanym z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - cel ustawy, której nowelizację w piątek podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze

E-fakturowanie ma usprawnić rozliczenia w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu - to cel ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którą Sejm przyjął w piątek po zaakceptowaniu senackich poprawek.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji nowe matryce VAT, których stosowanie ma uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek VAT. Jak podkreśla MF, proponowane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, dzięki nim stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
VAT Prawo gospodarcze
Zapewnienie szerszego dostępu Krajowej Administracji Skarbowej do informacji niezbędnych do realizacji jej ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej - to cele uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
CIT VAT Prawo gospodarcze
Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych, zwolnienie części branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP i podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - to niektóre ze zmian, które wprowadzi tzw. Pakiet MŚP. Związana z tym nowelizacja wielu ustaw została w piątek niemal jednogłośnie uchwalona przez Sejm.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze
Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł czy skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT - to niektóre z elementów uchwalonego w piątek przez Sejm pakietu
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Rolnicy będą mogli zwiększyć swoje przychody sprzedając żywność bezpośrednio np. do restauracji. Pozwoli na to uchwalona w piątek jednogłośnie przez Sejm ustawę dot. sprzedaży produktów przez rolników.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze
Nowe przepisy mają być skutecznym gwarantem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Teraz więc liczy się nie tylko dążenie do skutku i staranne działanie, ale skuteczność tego działania. Instytucja musi więc sama udowodnić dochowanie należytej staranności przy konstruowaniu systemu przeciwdziałania praniu.
Jolanta Ojczyk
09.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse Compliance
Skoro Ordynacja podatkowa dopuszcza możliwość umorzenia lub rozłożenia kary administracyjnej na...
Dorian Lesner
09.11.2018
Środowisko Administracja publiczna
Projekty zmian podatkowych na 2019 rok nie zostały jeszcze w pełni ukończone i zatwierdzone, ale coraz bliżej jest jednak do ich wejścia w życie, dlatego warto przyjrzeć się, jak przebiegają przygotowania firm i instytucji publicznych do planowanych zmian - pisze Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska
09.11.2018
Ordynacja
Ustawa ustanawiająca 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy ma zaledwie kilka artykułów i dotyczy jednostkowego zagadnienia, a jednak powoduje dyskusje, czy 12 listopada 2018 r. objęty jest ograniczeniami w prowadzeniu handlu. Mimo przeciwnego stanowiska PIP i MRPiPS wygląda na to, że sklepy mogą być otwarte - pisze dr Marta Derlacz-Wawrowska, radca prawny, praktyka prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Marta Derlacz-Wawrowska
08.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Ustawodawca pod pewnymi warunkami dopuszcza wykorzystanie asfaltu pochodzącego z demontażu dróg do utwardzenia gruntu.
Anna Nieć
08.11.2018
Środowisko
Wymontowanie drzwi i zamurowanie bramy we Wrocławiu jest konieczne by zachować charakter zabytkowy kamienicy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dodał też, że udział wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu nie naruszał prawa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.11.2018
Budownictwo
Inżynierowie budownictwa obawiają się, że stracą uprawnienia do kierowania budowami. Ostrzegają, że to może utrudnić prowadzenie inwestycji. Ponadto decydując się na budowę domu jednorodzinnego, będzie trzeba się liczyć z wyższymi kosztami. Taki może być efekt zmian, nad którymi pracuje resort inwestycji.
Jolanta Ojczyk
08.11.2018
Budownictwo
Poczta Polska będzie mogła sprzedawać z bonifikatą lokale mieszkalne, które znajdują się w...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.11.2018
Rynek i konsument
Rynek paliw to jeden z priorytetowych obszarów dla uszczelnienia systemu - zapewniła w środę minister finansów Teresa Czerwińska, dziękując za przekazanie przez Orlen mobilnych laboratoriów do badania paliw.
07.11.2018
VAT Akcyza
Sejm rozpatrzył w środę poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej wolny dzień 12 listopada. Posłowie zdecydowali, że w najbliższy poniedziałek sklepy będą zamknięte. Pracować ma natomiast część placówek ochrony zdrowia, które mają wykonywać zaplanowane zabiegi.
Agnieszka Matłacz
07.11.2018
Prawo pracy
Kwestia odpowiedzialności za skrzynkę gazową wymaga odwołania się do orzecznictwa sądów administracyjnych, które jest bardzo rozbieżne. Niejednolitość wynika z treści obowiązujących w tej materii przepisów, które nie wyjaśniają istniejących wątpliwości.
Adrian Chruszcz
07.11.2018
Budownictwo
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w procedurze cywilnej, w szczególności dążenie do koncentracji materiału dowodowego, planowania czynności procesowych, ograniczania przejawów nadużywania uprawnień procesowych przez strony, prowadzą do usprawnienia, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania tych postępowań
Krzysztof Sobczak
07.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Do Sądu Najwyższy wpłynęło pytanie dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Sąd okręgowy zapytał na czym ma polegać przeważająca działalność handlowa. Terminu rozprawy jeszcze nie ustalono.
Prawo.pl
07.11.2018
Rynek i konsument Małe i średnie firmy