Powołanie rady seniorów jest efektem uchwalonego w grudniu ub.r. miejskiego programu na lata 2013-2020 "Warszawa Przyjazna Seniorom". Możliwość tworzenia gminnych rad seniorów dała ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowymi przepisami rady seniorów są powoływane na takich samych zasadach jak rady młodzieży.

Według statutu Warszawskiej Rady Seniorów, który stanowi załącznik do przyjętej przez radnych uchwały, będzie ona pełnić funkcje konsultacyjną, doradczą oraz inicjatywną. Ma wejść do niej nie więcej niż 26 osób. W Radzie znajdzie się przynajmniej po dwóch przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Będą w niej też zasiadać reprezentanci rady miasta oraz prezydenta Warszawy. Przewidziano również, że w przypadku powstania dzielnicowych rad seniorów – każda z nich będzie mogła oddelegować do miejskiej rady jednego przedstawiciela.

Zadaniem Rady będzie m.in. udział w realizacji wybranych działań programu "Warszawa Przyjazna Seniorom”. W zamierzeniu ma ona stać się platformą dialogu między najstarszymi mieszkańcami miasta, a urzędnikami. Będzie też na bieżąco reagowała na problemy seniorów, a także przeciwdziałała ich dyskryminacji.

Decyzję o zwołaniu pierwszego posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów podejmie prezydent miasta.

Warszawa jest miastem o nasilonym procesie starzenia się ludności. Według danych GUS, osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni w wieku 65 lat i starsi) stanowią ponad 20 proc. mieszkańców Warszawy. W skali kraju osób w tym wieku jest ok 17. proc. Mimo stałego napływu ludności, liczba i odsetek osób starszych w ogólnej liczbie warszawiaków systematycznie się zwiększa.

W programie "Warszawa Przyjazna Seniorom" zapisano, że brak zaangażowania samych seniorów w działalność obywatelską na ich rzecz jest poważnym problemem, a dalej, że osoby starsze "w relacjach z miastem wykazują raczej bierną postawę i oczekują, że właśnie po stronie urzędników powinna leżeć inicjatywa w proponowaniu działań". (PAP)