Od głosu wstrzymało się siedmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozostali opowiedzieli się za przyjęciem budżetu na 2015 rok.

„To budżet kompromisowy, ale również prorozwojowy” – tłumaczyła w rozmowie z PAP skarbnik województwa świętokrzyskiego Maria Fidzińska-Dziurzyńska.

Fidzińska-Dziurzyńska zwróciła uwagę, że przy jego tworzeniu należało zabezpieczyć środki na dokończenie inwestycji, na które pozyskano pieniądze unijne w perspektywie 2007-2013, a także wprowadzić kilka zadań własnych. W budżecie zarezerwowano także pieniądze na finansowanie potencjalnych zadań z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Radni ustalili wydatki na poziomie 689,2 mln zł, a dochody na 614,6 mln zł. „Wydatki są wyższe w stosunku do projektu 2014 roku o 2,4 mln, a dochody niższe o niecałe 2 mln zł.” – wyjaśniła skarbnik. Deficyt budżetowy wyniesie 74,6 mln zł. Zostanie on pokryty z kredytów oraz wolnych środków pozostających w dyspozycji województwa.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że na kształt uchwalonego w poniedziałek budżetu wpływ ma fakt, że „jeszcze nie rozpoczęły się nowe fundusze unijne”. „ To budżet przejściowy pomiędzy dwiema perspektywami UE” – dodał.

Wydatki majątkowe przewidziane na 2015 rok stanowią 54 proc. wszystkich wydatków województwa. Wśród projektów współfinansowanych przez UE jeszcze w ramach starej perspektywy, najwięcej środków pochłonie budowa sieci szerokopasmowego internetu dofinansowana z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej(150,9 mln zł).

Istotną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowi także zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich (44,6 mln zł) oraz budowa tras rowerowych w Polsce Wschodniej (23 mln zł). Zrealizowanych będzie także kilka projektów drogowych, m.in. rozbudowa trasy wojewódzkiej nr 744 z Ćmielowa (pow. ostrowiecki) do Ożarowa (pow. opatowski)

W dyskusji poprzedzającej głosowanie radny PiS Bogdan Latosiński miał m.in. zastrzeżenia do budowy szerokopasmowego internetu za ponad 150 mln zł oraz ścieżek rowerowych i ich promocji. Zaznaczył, że w większym stopniu należy skupić się na działaniach poprawiających sytuację gospodarczą regionu.

Radny ocenił, że gospodarka regionu się nie rozwija, o czym świadczą m.in. malejące wpływy z podatków CIT i PIT.

Przewodniczący sejmiku, a także wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk powiedział, że inwestycja w sieć szerokopasmową wpisuje się w działania progospodarcze oraz zwiększające konkurencyjność regionu. „Infrastruktura telekomunikacyjna jest jedną z trzech - oprócz drogowej i kolejowej – na którą zwraca uwagę inwestor przychodzący z zewnątrz” – zaznaczył. (PAP)