Regionalne władze chcą m.in. zachęcać do inwestowania w nowoczesne technologie redukujące zanieczyszczanie środowiska oraz efektywne wykorzystanie odnawialnej energii.

Do głównych problemów środowiskowych regionu Program zalicza: jakość powietrza oraz wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenie gleb, uciążliwość hałasu komunikacyjnego oraz gospodarkę odpadami. W regionie ciągle są tereny, na których nie ma kanalizacji. Zanieczyszczenie gleb jest spowodowane wieloletnią działalnością górnictwa i innych gałęzi przemysłu oraz rozwojem sieci komunikacyjnej, a także intensywną urbanizacją.

Według regionalnych władz, poprawę stanu środowiska można będzie osiągnąć realizując zadania związane m.in. z ochroną powietrza, prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej, zasobami wodnymi, odpadami oraz zasobami naturalnymi. Realizowane będą także działania związane z przekształcaniem terenów poprzemysłowych oraz ograniczeniem skutków hałasu.

Program zakłada m.in. wdrażanie programów związanych z zachęcaniem do inwestowania w nowoczesne technologie redukujące zanieczyszczanie środowiska oraz mających na celu efektywne wykorzystanie odnawialnej energii. Proponuje się prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej.

W realizację Programu mają być włączone samorządy lokalne, instytucje i jednostki zajmujące się ochroną środowiska, przedsiębiorstwa, środowiska naukowe, spółdzielnie oraz mieszkańcy.

Według szacunków wdrożenie Programu w skali województwa może kosztować łącznie ok. 27 mld zł. Pieniądze na realizację zadań mają pochodzić z budżetów podmiotów zaangażowanych w ochronę środowiska, budżetu państwa, funduszy unijnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytów bankowych.

W ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro z UE. W ramach tej puli najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld euro), którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Dla porównania w latach 2007-2013 na ten program przeznaczono 37,6 mld euro, z czego wkład unijny był na poziomie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. Obok dotacji przyznawanych z funduszy unijnych tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty będą udzielane w większym stopniu niż w poprzedniej perspektywie.

Ważnym źródłem unijnych środków na ochronę środowiska w województwie śląskim będzie również Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowana wysokość środków unijnych w latach 2014-2020 w RPO województwa śląskiego wynosi około 3,5 mld zł, z czego na projekty związane z ochroną środowiska planuje się wydatkować ok. 952 mln zł. (PAP)

kon/ pz/