Rządowa strategia definiuje „Polskę Południową” jako makroregion obejmujący woj. małopolskie i śląskie. Oba te sąsiadujące ze sobą regiony zajmują niemal 9 proc. powierzchni Polski; obszar ten zamieszkuje 21 proc. mieszkańców kraju, których praca pozwoliła na wytworzenie w 2010 r. ponad 20 proc. polskiego PKB.

Opracowaną na szczeblu regionalnym wspólną strategię rozwoju woj. śląskiego i małopolskiego radni obu regionów przyjęli pod nazwą „Strategia dla Rozwoju dla Polski Południowej w obszarze woj. małopolskiego i śląskiego do roku 2020” w kwietniu ub. roku. Dzięki temu dokumentowi, nad którym pracowano ponad dwa lata, potencjał obu regionów ma być lepiej wykorzystywany, a wspólne projekty, w tym unijne, skuteczniej realizowane.

Cele rządowej Strategii Rozwoju Polski Południowej - przyjętej jako tzw. strategia ponadregionalna - są praktycznie tożsame z wcześniejszym dokumentem regionalnym. Zgodnie ze środowym komunikatem CIR głównym celem zapisanym w dokumencie rządowym jest „uczynienie Polski Południowej nowoczesnym i atrakcyjnym regionem Europy”.

Prowadzić do tego mają cele szczegółowe, opierające się na potencjałach i współpracy obu województw. Ich wspólny makroregion ma być m.in. „obszarem koncentracji innowacyjności i kreatywności”, z wykreowanym z istniejącego potencjału silnym centrum naukowym, wspierającym inteligentne specjalizacje regionalnych gospodarek. Jednocześnie ma tam być tworzony dynamiczny, rozpoznawalny wśród metropolii europejskich, ośrodek kultury.

Inne cele szczegółowe w rządowym dokumencie zakładają m.in. tworzenie struktur pozwalających na efektywny transfer zasobów, współpracę na rzecz wykorzystania możliwości rozwojowych i rozwijania kapitału ludzkiego, a także wspólne tworzenie sieciowych produktów. Ważnym celem jest infrastrukturalne integrowanie przestrzeni województw. Rozwijana ma być współpraca w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi, a także tworzenie pakietowych produktów turystycznych, wykorzystujących potencjał obu województw.

Aby dostosować tekst samorządowej strategii do standardów dokumentów rządowych, m.in. usunięto z niego listy projektów (inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych), a także nieco zmieniono tzw. system wskaźników i system wdrażania.

Według informacji CIR głównymi instrumentami zapewniającymi finansowanie rządowej Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 mogą być: krajowe programy operacyjne (przewidziane przede wszystkim na okres programowania 2014-2020), regionalne programy operacyjne, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju.

Jak podkreślali samorządowcy woj. śląskiego i małopolskiego, przyjmując w ub. roku swą wspólną strategię, jej waga wynika m.in. z tego, że w nowym unijnym budżecie preferowane mają być projekty ponadregionalne i subregionalne. Z kolei współdziałanie i wykorzystywanie wspólnych elementów obu silnych gospodarczo regionów powinno jeszcze zwiększać ich konkurencyjność.

Przygotowywanie projektu samorządowej strategii obu regionów trwało dwa lata. Prace nad jej wdrażaniem trwają, m.in. część wynikających z tego dokumentu przedsięwzięć województwa umieściły w swoich mandatach negocjacyjnych tzw. Kontraktu Terytorialnego (przygotowywanego porozumienia rządu z regionami ws. dużych inwestycji). (PAP)

mtb/ pad/ jra/