Zmiana protokołu jest dopuszczalna

Zamówienia publiczne

Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. W jakim trybie należy dokonywać zmian tego protokołu z postępowania?

29.01.2015

Dotacja szkolna przysługuje do końca roku szkolnego

Samorząd terytorialny

Jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego...

27.01.2015

Zmiana kierownika budowy jest zmianą istotną

Zamówienia publiczne

Wykonawca w złożonej ofercie w wykazie osób wpisał jako kierownika budowy Panią X. Po wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy, wykonawca złożył pismo informujące o zmianie kierownika budowy na...

21.01.2015