Dla zaświadczenia stwierdzającego, jakie jest przeznaczenie jednej działki opłata wyniesie 17 zł.


Wnioskodawca złożył jeden wniosek na wszystkie 10 działek, organ musi wydać zaświadczenie w którym będzie zaświadczał co do 10 działek, skoro zaś wpłynął jeden wniosek musi wydać jeden dokument (1 zaświadczenie), czy też może lub powinien wydać 10 odrębnych dokumentów (10 odrębnych zaświadczeń)?

Jak to się ma do opłaty skarbowej?

W jaki sposób, naliczyć opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie przestrzennym?

Czy powinien to być iloczyn zaświadczanych faktów i stawki 17 zł?

Odpowiedź

Nie ma prawnego obowiązku wydawania 10 odrębnych zaświadczeń, ale opłatę skarbową należy pobrać od wszystkich zaświadczanych faktów. W orzecznictwie akceptowane jest jednak postępowanie, w którym co do jednego wniosku o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym dla dwóch działek wydane zostały dwa odrębne zaświadczenia.

Uzasadnienie

Podstawę prawną do wydawania przez organy administracji publicznej zaświadczeń może stanowić art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.). W oparciu o powyższy przepis dopuszczalne jest, w szczególności, wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 15 listopada 2013 r., II OSK 1359/12, treść zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musi stanowić proste przeniesienie treści tego planu bez dokonywania jego interpretacji w oparciu o dane, które nie wynikają z prowadzonych przez organ wydający zaświadczenie ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujące się w jego posiadaniu.


Wydanie zaświadczenie w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej następuje na wniosek i podlega opłacie skarbowej – zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) – dalej jako u.o.s.


Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia nie wymienionego w części II załącznika do u.o.s. wynosi 17 zł. Istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego. W przypadku zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie danej (konkretnej) nieruchomości (działki ewidencyjnej) w miejscowym planie, opłata skarbowa pobierana jest w jednej wysokości 17 zł.

W związku z tym wydanie zaświadczenia stwierdzającego takie przeznaczenie w stosunku do kilku nieruchomości będzie podlegało opłacie skarbowej stanowiącej odpowiedni iloczyn zaświadczanych faktów oraz stawki opłaty – 17 zł. Wydaje się, że w przypadku gdy wpłynął jeden wniosek dotyczący 10 działek, organ może wydać jeden dokument, w którym zaświadczy, co do 10 działek.

Kwestia ta nie jest jednak jednoznacznie przesądzona w przepisach prawa ani w orzecznictwie sądów administracyjnych. WSA w wyroku z dnia 13 października 2013 r., II SA/Wr 436/10, LEX 688539 zaakceptował postępowanie organu, w toku którego na skutek jednego wniosku dotyczącego dwóch działek wydane zostały dwa odrębne zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .