Odpowiedź

Gmina nie przejmuje dokumentacji likwidowanego przedszkola niepublicznego.

Uzasadnienie

Likwidacja przedszkola niepublicznego przebiega zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. Rola gminy w procedurze likwidacji niepublicznego przedszkola:
•na co najmniej 6 miesięcy przed planowaną likwidacją placówki, osoba lub organ prowadzący powiadamia gminę na obszarze której znajduje się placówka, i która dokonała wpisu do ewidencji placówek niepublicznych – art. 84 ust. 3 u.s.o.,
•zawiadomienie gminy o zamiarze przekazania dokumentacji przebiegu nauczania likwidowanej szkoły do podmiotu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem – art. 84 ust. 4 u.s.o.,
•pozostałą dokumentację organizacyjną przedszkola, akta osobowe oraz inną dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników dyrektor przedszkola niepublicznego zdaje osobie lub organowi prowadzącemu przedszkole. Jej zabezpieczenia spoczywa na organie prowadzącym – osobie prawnej lub fizycznej.
•likwidacja przedszkola następuje w momencie, gdy organ prowadzący niepubliczne przedszkole wykona wszystkie działania związane z faktycznym zakończeniem działalności,
•wniosek do gminy o wykreślenie wpisu z ewidencji. Do wniosku o wykreślenie z ewidencji placówki niepublicznej dołączone musi zostać zaświadczenie o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
•po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Stosownie do zapisu art. 3 pkt 1 u.s.o. ilekroć w dalszych przepisach u.s.o. jest mowa o szkole należy przez to rozumieć także przedszkole. W przedszkolu prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w odróżnieniu od szkoły w ograniczonym wymiarze. W przedszkolach prowadzi się przede wszystkim dokumentację związaną z przebiegiem pracy dydaktyczno–wychowawczej. Dokumentacja nauczania w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r.poz. 1170) - dalej r.d.p.n. Zgodnie z przepisami r.d.p.n. dokumentacją przebiegu nauczania są wszelkie akta dotyczące przebiegu edukacji. Do dokumentacji przebiegu nauczania należeć będą w przedszkolu: protokoły rady pedagogicznej, dzienniki zajęć przedszkola, dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennik indywidualnych zajęć oraz ponadto moim zdaniem indywidualne teczki dzieci, diagnozy rozwoju dzieci i dokumenty związane z informacją o gotowości szkolnej dzieci.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.