Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów na terenie dwóch miejscowości (ten sam powiat) oraz działalność w zakresie przetwarzania odpadów na terenie, gdzie również prowadzone jest zbieranie odpadów. Czyli pod jednym adresem prowadzone jest łącznie zbieranie oraz przetwarzanie, a pod drugim tylko zbieranie.


Przedsiębiorca chciałby wystąpić z jednym wnioskiem o wydanie łącznie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie dwóch punktów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów na jednym punkcie.

Czy w takim przypadku organem władnym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa, czy starosta?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości połączenia w jednej decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów w dwóch miejscowościach na terenie powiatu i zezwolenia na przetwarzanie odpadów w jednym z miejsc zbierania odpadów. W opisanym w pytaniu przypadku możliwe jest następujące połączenie:
1. jedna decyzja obejmująca tylko zbieranie w dwóch miejscach i odrębne zezwolenie na przetwarzanie, albo
2. jedno łączne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie w jednym miejscu, a zbieranie w drugim miejscu – w odrębnym zezwoleniu.


Uzasadnienie:

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a. organy administracji publicznej z urzędu przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość miejscową przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów wskazuje art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. – decyzje te wydaje organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

Organy właściwe rzeczowo w powyższych sprawach wskazują z kolei ust. 3, 4 i 6 powołanego przepisu. Zasadniczo jest ona uwarunkowana tym, na jakim terenie działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania ma być prowadzona (teren zamknięty – pozostałe tereny), a w przypadku terenów innych niż teren zamknięty – także od rodzaju przedsięwzięcia. Nie ma przeszkód, aby działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona w kilka miejscach należących do właściwości miejscowej i rzeczowej tego samego organu została objęta jedną decyzją.

Artykuł 41 ust. 5 u.o. pozwala, by działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na wniosek posiadacza odpadów, została objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Do wydania łącznego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów - w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3 (tzn. należących do właściwości marszałka województwa lub starosty) organem właściwym zgodnie z art. 41 ust. 6 u.o. zawsze jest marszałek województwa. Wobec braku bardziej szczegółowego doprecyzowania w cytowanym przepisie należy przyjąć, iż dotyczy to każdego przypadku wydawania łącznego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla wskazanych w ust. 3 przedsięwzięć, tj. określonych zarówno w pkt 1, jak i w pkt 2 tego ustępu. Należy podkreślić, iż warunkiem wydania łącznego zezwolenia jest złożenie stosownego wniosku przez posiadacza odpadów zgodnie z art. 41 ust. 5 u.o. Oznacza to, że marszałek województwa jest właściwy do wydania łącznego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, jeżeli został złożony taki wniosek, również w takim przypadku gdy na podstawie odrębnych wniosków do wydania odrębnego zezwolenia na zbieranie odpadów i odrębnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tym samym miejscu właściwy byłby starosta.

W przypadku opisanym w pytaniu ze względu na niezgodność właściwości rzeczowej organu właściwego do wydania łącznego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie w jednym miejscu (marszałek województwa) i miejsca, w którym jest prowadzone wyłącznie zbieranie odpadów (starosta), nie jest możliwe objęcie wszystkich tych działalności jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.