Mąż złożył wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego do uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę, które udzielone było dla małżeństwa


Czy w przypadku gdy żona zmarła, mąż może samodzielnie wystąpić o zmianę ww. pozwolenia na budowę?


Czy w przypadku, gdy jeden z adresatów decyzji, np. w związku ze sprzedażą swoich udziałów w działce, nie chce być dalej inwestorem, powinien wystąpić do starostwa o zmianę decyzji?

Odpowiedź

Mąż będący następcą prawnym (spadkobiercą) współinwestorki może samodzielnie wystąpić o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie ma konieczności, aby jeden z adresatów decyzji, który nie chce być dalej inwestorem, występował do starostwa o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie

W przypadku śmierci inwestora, prawa i obowiązki z decyzji o pozwoleniu na budowę przechodzą na jego spadkobierców bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. W wyroku z dnia 16 kwietnia 2013 r., II SA/Wr 108/13, podkreślił, że z chwilą śmierci spadkodawcy na jego następców prawnych przechodzą również prawa i obowiązki wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę.

Stosownie bowiem do treści art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – dalej k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, zaś stwierdzenie jego nabycia przez spadkobiercę następuje w drodze postanowienia sądu na wniosek osoby mającej w tym interes albo na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza na zasadach określonych w przepisach odrębnych – zob.art. 1025 § 1 k.c.

Zdaniem sądu, w przypadku śmierci inwestora uprawnienie do zakończenia budowy przechodzi na spadkobierców inwestora. Wstępują oni bowiem w prawa i obowiązki spadkodawcy także z decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy bowiem mieć na względzie, że uprawnienia wynikające z pozwolenia na budowę są związane z nieruchomością, nie zaś wyłącznie z osobą uprawnionego. W związku z tym, mąż będący jednocześnie następcą prawnym żony i współinwestorem uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do zakończenia budowy na podstawie art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).


Odnosząc się do kwestii dotyczącej rezygnacji jednego ze współinwestorów z udziału w procesie inwestycyjnym trzeba wyjaśnić, że każdy ze współinwestorów (adresatów decyzji o pozwoleniu na budowę) może, ale nie musi, skorzystać z praw wynikających z pozwolenia na budowę. Jeśli jeden ze współinwestorów nie jest już zainteresowany realizacją decyzji o pozwoleniu na budowę, wówczas nie ma konieczności, aby występował w tej sprawie z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. W takim przypadku uprawnienie do prowadzenia robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do zakończenia inwestycji będzie przysługiwało pozostałym współinwestorom.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .