Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


Jakie kompetencje w procesie rekrutacji do przedszkola publicznego w związku z naborem dzieci na rok szkolny 2015/16 mają: organ prowadzący i dyrektor przedszkola?


Kto i w jakiej formie wyznacza/wprowadza: terminy rekrutacji, kryteria rekrutacyjne dodatkowe (lokalne), regulamin rekrutacji, powołanie komisji rekrutacyjnej, wzór deklaracji dla dzieci kontynuujących, wzór wniosku dla kandydatów?

Jaka powinna być kolejność działań ww. organów, aby cały proces rekrutacji dzieci na rok szkolny 2015/16 był zgodny z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).


Zgodnie z art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa organ prowadzący.


Kryteria powinny być określone z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.


Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Zgodnie z art. 20c ust. 5 u.s.o. jednym w ww. kryteriów może być kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. Zgodnie z art. 20c ust. 6 u.s.o. ww. kryteriów nie może być więcej niż 6; każdemu kryterium organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 20c ust. 4-6 u.s.o. wykonuje rada gminy (art. 20zf pkt 1 u.s.o.).


Zgodnie z art. 20za ust. 1 u.s.o. organ prowadzący może dopuścić możliwość składania wniosku o przyjęcie do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego. Wskazaną kompetencję organu prowadzącego wykonuje rada gminy, o czym stanowi art. 20zf pkt 1 u.s.o.

Zgodnie z art. 20v u.s.o. wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego może być określony przez organ prowadzący publiczne przedszkole lub publiczną inną formę wychowania przedszkolnego.


Wskazaną kompetencję organu prowadzącego wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), o czym stanowi art. 20zf pkt 2 u.s.o.


Zgodnie z art. 20zb ust. 1 u.s.o. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor publicznego przedszkola, a przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej. Zgodnie z art. 20zd ust. 3 w zw. z art. 20zb ust. 1 u.s.o. dyrektor publicznego przedszkola, a przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej, powołuje również komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie uzupełniające.


Ww. czynności:
1) rady gminy powinny być podjęte w formie uchwały;
2) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powinny być podjęte w formie zarządzenia;
3) dyrektora publicznego przedszkola lub osoby kierującej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego powinny być podjęte w formie zarządzenia.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.