Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są zgodnie z treścią § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) dalej r.r.d., są w pierwszej kolejności poświadczenie, lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W badanym przypadku przedłożono oświadczenie o wykonaniu robót na rzecz odbiorców, mylnie nazywając je poświadczeniem. Tym samym, nie wykazano spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający może wystawić poświadczenie jeszcze przed końcem robót >>

Zasadniczo, jak wynika z treści r.r.d., dowodami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 r.r.d. są poświadczenia. Poświadczenia natomiast winny pochodzić od odbiorców danych zamówień. Możliwość wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty inne, aniżeli poświadczenia występuje wyłącznie w przypadkach wskazanych w r.r.d. Tak np. wskazano w Informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 4 września 2013 r. (KU/150/13/DKUE) „(…) jedynie w sytuacji, gdy wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia od odbiorcy zamówienia, które wykazuje w celu potwierdzenia spełnienia warunku, posłużyć się może innymi dokumentami, z których wynika, iż zamówienie to zostało wykonane z należytą starannością (…)”.

Dodatkowo, zgodnie z treścią w § 1 ust. 2 pkt 3 r.r.d., możliwość wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie wykonawcy wystąpi wyłącznie w przypadku zamówień na dostawy lub usługi, o ile jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Jest to przepis o charakterze szczególnym, niepodlegającym wykładni rozszerzającej. Oznacza to, że oświadczenie wykonawcy zastąpić może poświadczenie będące dowodem właściwej (należytej, prawidłowej) realizacji zamówienia wskazanego w przedkładanym wraz z ofertą wykazie w postaci poświadczenia wyłącznie w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy bądź usługi. Uprawnienie takie nie przysługuje w przypadku robót budowlanych. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której przedkładane dokumenty dotyczą podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p.

Jakie przykładowe dokumenty mogą być traktowane jako poświadczenia? >>

Należy zauważyć, iż zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 p.z.p. zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Ważnym jest ponadto, iż na podstawie § 1 ust. 5 r.r.d., w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 r.r.d., budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.