Czy istnieje lista rzeczoznawców budowlanych, których ekspertyzy będą honorowane w sądzie?

Gdzie szukać publikacji takiej listy, w celu udzielenia zlecenia takiej osobie?

Odpowiedź

Listę rzeczoznawców budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Wskazany organ upoważniony jest do udzielania informacji na temat danych osób znajdujących się w rejestrze. Powyższe odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Dodatkowo, listy rzeczoznawców budowlanych można znaleźć na stronach internetowych okręgowych izb inżynierów budownictwa pamiętając, że na liście takiej znajdują się wyłącznie dane osób, które wyraziły na to zgodę.


Rzeczoznawcy budowlani posiadający tytuł wydany na podstawie przepisów pr. bud. upoważnieni są do wydawania opinii na potrzeby spraw z zakresu budownictwa, w tym również spraw sądowych.


Jednocześnie pamiętać należy, że przy rozpatrywaniu specjalistycznych zagadnień merytorycznych sąd posługuje się biegłymi sądowymi, których powołuje wyłącznie sąd. Obowiązujące przepisy nie wymagają jednak, aby biegłym sądowym była osoba posiadająca uprawnienia budowlane, czy tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .