Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Powiatowy Zarząd Dróg wystawia zainteresowanym osobom fizycznym pisemną zgodę na uzyskanie przez nich od wójta zezwolenia na wycięcie drzew, które rosną w pasie dróg powiatowych.

Czy wójt może wydać osobie, która nie jest posiadaczem nieruchomości (posiada jedynie pisemną zgodę właściciela), zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej?

Czy w opisanej sytuacji to nie Zarząd Dróg Powiatowych powinien wystąpić do wójta z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia i dopiero po jego ewentualnym uzyskaniu, upoważnić taką osobę do dokonania wycinki?


Odpowiedź:

Zezwolenie na usunięcie drzew może być wydane jedynie posiadaczowi nieruchomości (oraz właścicielowi urządzeń przesyłowych), zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) - dalej u.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy drzewo samo wyrosło, czy zostało posadzone celowo, czy posadził je posiadacz gruntu, czy inna osoba, ani przyczyny uzasadniające wycinkę.

Podmiot zainteresowany wycinką drzew z pasa drogowego, np. posiadający nieruchomość zlokalizowaną przy pasie drogowym, nie może uzyskać więc zezwolenia na usunięcie drzew, jeśli nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, z której drzewa mają być usuwane. Tylko Powiatowy Zarząd Dróg jest uprawniony do wystąpienia z takim wnioskiem. Zgoda na wycinkę udzielona podmiotowi niebędącemu posiadaczem nieruchomości jest niewystarczająca, a wręcz nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Kwestie, kto faktycznie usunie drzewa i kto poniesie koszty związane z wycinką oraz opłatami za usunięcie drzew niepodlegających zwolnieniu z opłaty, mogą być ustalone w drodze umowy pomiędzy Zarządem Dróg a podmiotem zainteresowanym wycinką.


Uzasadnienie:

Wójt, po otrzymaniu wniosku od podmiotu zainteresowanego wycinką powinien zażądać uzupełnienia braków formalnych wniosku o dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której mają być usuwane drzewa, w ciągu 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 2 lutego 2000 r., SA/Rz 2248/99, OSP 2001, nr 4, poz. 60, tylko posiadacz nieruchomości może uzyskać zezwolenie na wycinkę.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.