Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .

PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie legalności wykonania obiektu budowlanego. Został wyznaczony termin kontroli. Podczas kontroli jeden ze współwłaścicieli nieruchomości - strona postępowania, oświadczył, że osobiście będzie dokumentował przebieg kontroli poprzez nagrywanie kamerą wideo.


Czy strona postępowania administracyjnego może nagrywać kamerą wideo oraz fotografować przebieg czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników PINB - Komisję?

Czy Komisja może nie wyrazić zgody na dokonywanie nagrań, zdjęć itp.?

Jeśli tak, na podstawie jakich przepisów?

Czy pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego są funkcjonariuszami publicznymi?

Odpowiedź

Brak jest przepisów, które zakazują fotografowania czy też nagrywania kamerą wideo pracowników organu nadzoru budowlanego, dokonujących czynności kontrolnych.

Ten sposób utrwalenia przebiegu kontroli przez stronę postępowania jest jak najbardziej legalny, gdyż rejestrowane są informacje, do których osoba nagrywająca ma prawo, a jej zamiarem jest wykorzystanie ich do własnych celów związanych z tym postępowaniem, np. do sporządzenia odwołania.

Natomiast karze podlega tylko ten, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej - art. 267 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)– dalej k.k. Tym samym wydaje się, że pracownik organu nadzoru budowlanego, wykonujący swoje obowiązki zawodowe, nie może się także sprzeciwić się takiemu nagraniu.


W myśl art. 115 § 13 pkt 4 k.k. funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. Natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 funkcjonariuszem publicznym jest osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ. Z brzmienia tych definicji wynika, że co najmniej powiatowy inspektor oraz pracownicy organu nadzoru budowlanego, nie zatrudnieni na stanowiskach referenta czy księgowego, są w rozumieniu powyższych ustaw funkcjonariuszami publicznymi.

Natomiast, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) członkowie korpusu służby cywilnej, czyli także wszyscy pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (k.k.), korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .