Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 wraz ze stanowiącym jego część Planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia–Sopot 2030 Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął podczas czwartkowej sesji.

W czasie konferencji prasowej w przerwie sesji marszałek województwa Mieczysław Struk podkreślił, że Pomorskie jest pierwszym województwem w kraju, które uchwaliło nowy Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. „Plan dla województwa, wraz z obszarem metropolitalnym, wyznacza ramy rozwoju przestrzennego z uwzględnieniem zarówno planowanych inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2020 roku, jak również określa wyzwania po tym roku” – tłumaczył. Wyjaśnił, że plan pozwala skoordynować inwestycje ponadlokalne, zarówno w zakresie kolejności ich realizacji, jak i ich efektywności.

Przyjęty dokument przewiduje realizację m.in. drogi ekspresowej S6, obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta i obwodnicy północnej aglomeracji Trójmiasta. Zakłada stworzenie docelowego systemu obsługi transportu zbiorowego, m.in. w oparciu o istniejące i reaktywowane linie kolejowe np. Pruszcz Gdański-Żukowo, Kartuzy-Sierakowice, Wejherowo-Garczegorze oraz systemu węzłów integracyjnych. Plan przewiduje też kształtowanie węzłów transportowo-logistycznych, w tym rozwoju układu drogowo-kolejowego poprawiającego dostępność do portów morskich, m.in. połączenie portu w Gdyni z obwodnicą zachodnią Trójmiasta.

Jak mówił marszałek, plan przewiduje też tworzenie warunków dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego całego regionu i północnej Polski w związku z możliwością lokalizacji w obszarze metropolitalnym nowych systemowych źródeł energii. „Myślimy tu o rejonie Dolnej Wisły między Tczewem a południową granicą województwa, w Gdańsku Rudnikach oraz energetyki jądrowej, w Żarnowcu lub Lubiatowie-Kopalinie” – dodał.

Plan zagospodarowania Pomorskiego przewiduje również tworzenie strategicznych terenów inwestycyjnych, np. w rejonie Rusocina, rafinerii w Gdańsku i na zachód od portu w Gdyni.

Dokument określa też strukturę produktów turystycznych, w tym tras rowerowych, szlaków kajakowych i żeglarskich.

Wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak zwrócił uwagę, że „żadne z miast, z gmin w dzisiejszych czasach nie jest samotną wyspą, są funkcje, które się uzupełniają i te funkcje powinny być harmonizowane i dzięki planowi zagospodarowania obszaru metropolitalnego te funkcje będą w przyszłości harmonizowane”.

„Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia–Sopot jest pierwszym obszarem metropolitalnym w kraju, który dysponuje kompletem dokumentów, które pozwalają temu obszarowi rozwijać się w sposób dynamiczny” – podkreślił Grzelak. Zaznaczył, że obszar metropolitalny obejmuje 60 gmin, z których w konsultacjach na temat planu zagospodarowania uczestniczyło 57.

Wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski zaznaczył, że kluczem dla dalszej integracji metropolitalnej jest transport. "Inwestycjami o fundamentalnym znaczeniu dla metropolii i spójności naszego regionu są drogi ekspresowe S6 i S7 i będziemy wspólnie starali się o jak najszybsze dokończenie i realizację tych inwestycji" – dodał.

Jakub Pietruszewski z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego zwrócił uwagę, że plan wskazuje na konieczność ograniczenia niekontrolowanej suburbanizacji. „Czyli rozlewania się zabudowy wszędzie na podstawie miejscowych planów czy wydawanych decyzji administracyjnych, co powoduje chaos przestrzenny zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych” – wyjaśnił. Powiedział, że plan przewiduje ograniczenia dalszej ekspansji zabudowy.

Za przyjęciem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 zagłosowało 18 radnych, przeciwko było 5 radnych z PiS. Radny PiS Jerzy Barzowski uzasadniał PAP, że "plan nie rozwiązuje wszystkich problemów całego województwa". „Istotą planowania przestrzennego jest pokazanie koncepcji rozwoju całego województwa, zwłaszcza w zakresie powszechnej dostępności do dóbr i usług” – tłumaczył. „Najpierw trzeba zbudować drogi (...) w przyjętym planie nie ma wielu propozycji budowy dróg" - argumentował. (PAP)