Treść oferty nie powinna budzić wątpliwości

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może domyślać się niewyrażonej wprost treści oferty. Wykonawca musi sobie zdawać sprawę, że braki w opisie przygotowanym przez niego pociągają za sobą ryzyko negatywnej oceny oferty -...

28.07.2014

Odrzucenie oferty wykluczonego wykonawcy

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. jest dopuszczalne wyłącznie w tych przypadkach, w których etap oceny wykonawców i etap oceny ofert przebiega w...

26.07.2014

NSA: mieszkańcy zapłacą za wodę mimo braku taryfy

Samorząd terytorialny

Opóźnienie o jeden dzień przedstawienia przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne nowych taryf za wodę i ścieki nie jest naruszeniem prawa. W razie braku taryfy zakładowi będzie należało się od...

23.07.2014

Protokół z zebrania rady rodziców jest informacją jawną

Samorząd terytorialny

Protokół z zebrania rady rodziców z posiedzenia, na którym rada wystąpiła do dyrektora szkoły z wnioskiem o ocenę pracy jednego z nauczycieli stanowi informację publiczną uznał Wojewódzki Sąd...

22.07.2014

Wadliwa SIWZ nie może obciążać wykonawcy

Zamówienia publiczne

Jeśli zapisy SIWZ wprowadziły wykonawców w błąd, czego efektem mogło być nawet odrzucenie oferty, to obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie starań w celu usunięcia skutków takiej sytuacji i...

21.07.2014

Przesłankę wykluczenia należy interpretować ściśle

Zamówienia publiczne

Przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. nie pozwala na wykluczanie wykonawców, jeśli udział w przetargu nie utrudni uczciwej konkurencji. Co istotne, ciężar dowodowy w tym zakresie spoczywa na...

18.07.2014

Na jedno zamówienie może się składać kilka usług

Zamówienia publiczne

Jeśli w skład jednego zamówienia wchodzi klika różnych usług, to obliczając cenę tego zamówienia, należy uwzględnić stawki VAT właściwe dla każdej z tych usług. Tylko wyjątkowo stosuje się stawkę VAT...

17.07.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski