Przyjmowanie wniosków z propozycjami zadań na jakie będzie można wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego w 2016 r. rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa do 27 maja. Od poniedziałku ruszy także cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych nt. budżetu partycypacyjnego.

Jak zapowiedział w środę wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, zaplanowano trzy rodzaje spotkań - także z udziałem prezydent miasta. Będą to spotkania z mieszkańcami z terenu poszczególnych dzielnic, spotkania tematyczne nt. edukacji i sportu, infrastruktury drogowej, zieleni miejskiej i spraw społecznych, a także spotkania środowiskowe: z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, z przedstawicielami organizacji pozarządowych i rad osiedli.

Po weryfikacji, czy propozycje są możliwe do realizacji przez doraźną komisję ds. budżetu obywatelskiego RM w Łodzi, w dniach od 19 do 27 września łodzianie w publicznym głosowaniu wybiorą te, które zostaną rekomendowane do uwzględnienia w budżecie miasta na 2016 r. Głosować będą mogły osoby, które ukończyły 16 lat.

Po drugiej edycji pojawiły się liczne postulaty dot. zmian w procedurze podziału budżetu obywatelskiego. W tym roku zaproponowano kilka nowości. Jedną z najważniejszych zmian jest ograniczenie maksymalnej kwoty jednego zadania do 25 proc. ogólnej kwoty przeznaczonej na projekty w danym rejonie czy ogólnomiejskie. Oznacza to, że maksymalna kwota na jeden projekt ogólnomiejski nie będzie mogła przekroczyć 2,5 mln zł, a projekt lokalny - 1,5 mln zł.

Inną zmianą jest także określenie w zgłaszanym wniosku jakiego konkretnie osiedla dotyczy projekt lokalny. "Chcemy, żeby mieszkańcy mieli wiedzę jakiego dokładnie osiedla, a nie dzielnicy dot. zgłoszony projekt. Liczymy, że zwiększy to wśród mieszkańców świadomość funkcjonowania jednostek pomocniczych" - zaznaczył Piątkowski.

Wnioski będzie można składać w dowolnie wybranym rejonie miasta, ale także głosować na projekty z dowolnej dzielnicy, a nie tylko z tej, w której się mieszka. Nowością w głosowaniu internetowym będzie potwierdzenie oddania głosu poprzez wpisanie kodu, który głosujący otrzyma sms-em.

Kwota 40 mln zł zarezerwowana w budżecie obywatelskim na 2016 r. zostanie podzielona na projekty lokalne i ogólnomiejskie - łodzianie mogli wybrać po pięć zadań dotyczących poszczególnych rejonów (na każdą z pięciu dzielnic miasta przeznaczono po 6 mln zł) oraz pięć projektów dotyczących całego miasta, na które zarezerwowano w sumie 10 mln zł.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencji gminy i powiatu oraz drobne inwestycje, które realizowane będą na miejskim terenie.

W ubiegłorocznym głosowaniu na budżet obywatelski 2015 wzięło udział niemal 175tys. łodzian. Spośród ponad 750 zgłoszonych projektów mieszkańcy wybrali 65 na które przeznaczono 40 mln zł.

Znalazły się wśród nich projekty dot. m.in. poprawy infrastruktury sportowej w 15 szkołach czy bezpłatnego internetu w środkach komunikacji miejskiej; pieniądze trafią także na leczenia niedźwiedzi w ZOO, zakup sprzętu medycznego dla przychodni, remonty placów zabaw, chodników i ulic. (PAP)