Program stypendialny woj. opolskiego ma być realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”, o którym na wtorkowej konferencji mówili członek zarządu woj. opolskiego Grzegorz Sawicki i dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Zbigniew Kubalańca.

Sawicki tłumaczył, że program ma służyć wyrównywaniu szans dla dzieci uzdolnionych z rodzin, w przypadku których dostęp do edukacji czy rozwój może być utrudniony w związku z brakiem pieniędzy.

Kubalańca zaznaczył, że projekt ten to kontynuacja realizowanego już w minionych latach przez woj. opolskie programu. Nabór wniosków na stypendia trwa do 18 grudnia. Wnioski można składać w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy opolskiego urzędu marszałkowskiego lub przesyłać na adres urzędu. Wzór wniosku dostępny jest w departamencie edukacji lub na stronie internetowej opolskie.pl.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy: w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,8 oraz średnią z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych nie niższą niż 4,6; są pod opieką nauczyciela, który otacza ich nadzorem dydaktycznym i pochodzą z rodzin, które spełniają odpowiednie kryteria finansowe. Dochód w rodzinie ucznia ubiegającego się o wsparcie w przeliczeniu na osobę nie może być wyższy, niż 2 022 zł netto, a w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne - nie wyższy niż 2 292 zł netto.

Stypendia będą wynosić 300 zł miesięcznie. Biuro prasowe urzędu marszałkowskiego poinformowało, że wyłonienie tegorocznych stypendystów planowane jest na marzec. Pierwsza transza stypendiów będzie wypłacona z wyrównaniem od września 2015 roku, a kolejne transze mają być już wypłacane z miesiąca na miesiąc, do sierpnia przyszłego roku.

Kubalańca zaznaczył, że na koniec roku szkolnego uczniowie lub ich rodzice w sprawozdaniach opisują, na jakie cele edukacyjne przeznaczyli środki ze stypendiów. Może to być np. zakup komputera, kursu językowego, książek czy pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia dodatkowe.

Podał, że w pierwszym etapie projektu – w tym roku szkolnym – projektem stypendialnym ma być objętych 245 uczniów z regionu, a przeznaczono na to kwotę 882 tys. zł. W drugim etapie projektu – w roku szkolnym 2016/2017 - stypendia ma otrzymać 250 uczniów, a przeznaczona na to kwota to 900 tys. zł. „Do końca realizacji programu wsparciem chcemy objąć łącznie około dwóch tysięcy uczniów" - zaznaczył.

Biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego podało, że od 2008 roku samorząd woj. opolskiego realizował już finansowany z funduszy unijnych program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pod koniec listopada zakończyła się jego ostatnia, siódma edycja. Łącznie w jego ramach wsparcie stypendialne otrzymało 1 211 uczniów z regionu na łączną kwotę blisko 3,7 mln zł. (PAP)