Za miesiąc wejdzie w życie unijne rozporządzenie o przepływie danych nieosobowych. Ma ono być ważnym elementem kształtowania piątej swobody unijnej – przepływu danych osobowych i nieosobowych na Jednolitym Rynku Cyfrowym UE. Ale z realizacją nowych przepisów mogą być kłopoty - pisze radca prawny dr hab. Bogdan Fischer.
Bogdan Fischer
29.04.2019
Nowe technologie RODO
W maju projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma trafić do Sejmu. Największe kontrowersje gmin wiejskich wzbudza zapis, żeby marszałek ustalał plan komunikacyjny na terenie województwa. A wygląda na to, że propozycje zapisów nie obligują do tworzenia połączeń w małych miejscowościach.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.04.2019
Samorząd terytorialny
Od godziny 6.00 w sobotę strajk nauczycieli został zawieszony. Również w sobotę weszła w życie nowelizacja prawa oświatowego, która pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów szkół lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły.
Krzysztof Sobczak
27.04.2019
Zarządzanie oświatą
Zmiana granic i wchłanianie gmin wiejskich przez miasta powinno być każdorazowo szczegółowo przemyślane i zaplanowane. Małe gminy są słabsze, a często zmiany granic to „skok na kasę” – uważają samorządowcy z gmin wiejskich. I podkreślają, że regulacje granic nie są objęte kontrolą sądową ani unormowaniami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.04.2019
Samorząd terytorialny
Sprawa dotyczyła środowiskowych uwarunkowań dla przebudowy drogi leśnej. Organ uznał, że jest to inwestycja celu publicznego, więc nie podlega zakazom ingerencji w siedliska przyrodnicze. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, więc uchylił decyzję.
Dorian Lesner
27.04.2019
Samorząd terytorialny
Krzysztof Iwaniuk, wójt Terespola został nowym prezesem Związku Gmin Wiejskich RP. Zastąpił na stanowisku wieloletniego szefa korporacji Marka Olszewskiego. Wśród priorytetów działalności związek wymienia finanse publiczne, oświatę i rozwój terenów wiejskich. Mówi też o potrzebie zmian w prawie samorządowym.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.04.2019
Samorząd terytorialny
Sprawa dotyczyła zawiadomienia o przyznaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Samorząd otrzymał dofinansowanie na część wnioskowanych działań i podpisał odpowiednią umowę. Następnie wniósł skargę w zakresie, w jakim odmówiono mu przyznania pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał takie działanie za niedopuszczalne.
Dorian Lesner
26.04.2019
Samorząd terytorialny
W nocy z czwartku na piątek Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o systemie oświaty i Prawo oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Zaakceptowana przez Senat nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Zarządzanie oświatą
Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę.
Artur Ratajszczak
26.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Szkołom, które przez strajk nauczycieli nie zrealizują harmonogramu zajęć dofinansowanych ze środków unijnych może grozić zwrot części wypłaconej już dotacji. Chodzi głównie o projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związane z dokształcaniem uczniów, nabyciem przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji.
Robert Horbaczewski
26.04.2019
Finanse samorządów

Ponad 8 tys. spraw prowadzi Prokuratoria Generalna 

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadziła na koniec 2018 r. ponad 8100 spraw, a objęte nimi roszczenia opiewały w sumie na ok. 58 mld zł. Liczba nowych spraw sądowych zarejestrowanych w Prokuratorii w ubiegłym roku przekroczyła 3 tysiące.
Krzysztof Sobczak
25.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W wielu szkołach wciąż nie doszło do zwołania rad pedagogicznych, na których klasyfikowani będą tegoroczni maturzyści. Według przygotowywanej właśnie ustawy zajmą się tym dyrektorzy szkół, ale gdy to zawiedzie, do akcji będą musiały wkroczyć samorządy. Rozwiązaniem może być wydelegowanie nauczycieli z innych szkół.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Jeszcze tylko do piątku 26 kwietnia można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Diety to 350 zł dla członka, 500 zł dla przewodniczącego. Chętni mogą zwracać się do urzędów gmin lub komitetów wyborczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Samorząd terytorialny Wybory
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że gminy niewłaściwie kontrolują gospodarkę nieruchomościami. Nie mają planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, nie publikują wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu i nierzetelnie je ewidencjonują.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Jeśli ktoś ma coś dobrego do zrobienia, to wystarczą mu dwie kadencje – uważa Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik pozytywnie ocenia też zmianę formuły niekaralności w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta. Za gorszące uważa jednak, że radni czy parlamentarzyści mogą być karani innymi karami niż pozbawienie wolności.
Sylwia Gortyńska
25.04.2019
Samorząd terytorialny
Przepisy o oświadczeniach majątkowych nie zmieniły się od 20 lat. Według ekspertów konieczne jest m.in. ujednolicenie prawa, uproszczenie wzorów i elektronizacja. Najczęstsze błędy to złe szacowanie wartości nieruchomości i błędnie podane źródła dochodów. Powód? Wypełniający nie rozumieją, co mają wpisywać.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Administracja publiczna
Rząd przyjął w środę wieloletni plan finansowy państwa na lata 2019-2022. Obowiązkowy split payment dla niektórych branż, zmiany w kosztach i skali w PIT, kasy online, weryfikacja przedsiębiorców – to tylko niektóre z planowanych działań Ministerstwa Finansów na najbliższe miesiące. Efektem ma być wzrost dochodów budżetowych.
Krzysztof Koślicki
24.04.2019
PIT Finanse
Racjonalne wydatkowanie środków budżetowych w kontekście potrzeb służb mundurowych policji, straży granicznej i straży pożarnej leży w ważnym interesie publicznym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił decyzję MSWiA w sprawie danych o wizytach sekretarza stanu, o które zabiegał związek policjantów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2019
Administracja publiczna
Zmianę podmiotu udostępniającego dane z rejestru PESEL zakłada nowela ustawy o ewidencji ludności, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z nowym obowiązkiem gminy będą udostępniać dane nie tylko z rejestrów lokalnych, ale także z centralnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2019
Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chce usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem kosztów poboru wód i odprowadzania ścieków do środowiska. Samorządowcy są jednak za zachowaniem obecnego sposobu obliczania opłat i alarmują, że nowelizacja ustawy doprowadzi do podwyżek cen wody.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Przedstawiciele dużych miast chcą, żeby rząd wspierał ich konkurencyjność, bo ich zdaniem to w największych ośrodkach wypracowywana jest znaczna część dochodu, którą można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych. Tymczasem projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego stawia na rozwój małych i średnich miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2019
Samorząd terytorialny
Niektóre rady gmin określają wymagania dotyczące raportu tak szczegółowe, że wykazanie danych bez dodatkowych badań nie jest możliwe - ostrzega dr Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zdaniem należy wykluczyć z raportu politykę finansową, która jest weryfikowana za pomocą absolutorium.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2019
Samorząd terytorialny
Dla zastosowania ochrony tajemnicy przedsiębiorcy nie jest wystarczające jedynie podjęcie działań mających zachować informację w poufności. Tajemnica przedsiębiorcy wiąże się z jej wartością gospodarczą - stwierdził w wydanym niedawno orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.04.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Działalność radnej, czyli udział w sesjach i komisjach rady powiatu - w czasie zwolnienia lekarskiego - nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej. Ubezpieczona nie musi oddawać zasiłku chorobowego – stwierdził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
Robert Horbaczewski
22.04.2019
Samorząd terytorialny

Prawo jazdy zostawimy w domu, ale jeszcze nie teraz

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie
E-prawo jazdy to propozycja, nad którą pracuje rząd - dzięki niej kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Według policji, brak dokumentu może jednak przysporzyć kłopotów uczestnikom kolizji drogowych. A miasta i eksperci podkreślają, że na wdrożenie tej zmiany potrzeba jeszcze wiele czasu
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie

Gminy uzdrowiskowe słabo walczą ze smogiem

Samorząd terytorialny Środowisko Opieka zdrowotna
Polskie uzdrowiska przeważnie nie prowadzą kontroli jakości powietrza, nie przeznaczają też pieniędzy z opłaty uzdrowiskowej na badania, czym na ich terenie oddychają kuracjusze i turyści. Nie każda gmina ma również stację pomiarową i mało która sprawdza, czym mieszkańcy palą w domowych piecach.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Opieka zdrowotna
Pozbawienie osoby częściowo ubezwłasnowolnionej prawa do głosowania w wyborach narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz prawo Unii Europejskiej - stwierdził w piątek Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i nakazał wpisać do rejestru wyborców taką osobę.
Krzysztof Sobczak
19.04.2019

TK: Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów ogranicza prawo do sądu

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. Zdaniem sędziów TK przepisy ustawy nie mogą przekreślać konstytucyjnego prawa do sądu.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.04.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Samorządowcy narzekają na opóźnienie przekazywania przez rząd dotacji na drogi. I apelują o przyspieszenie prac nad ich uruchomieniem, bo im wcześniej zorganizują przetargi, tym niższe będą koszty inwestycji. Tymczasem resort infrastruktury alarmuje, że jakość wniosków o dotacje obniża się, co znacznie wydłuża procedury.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.04.2019
Samorząd terytorialny
Dwie osoby domagały się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wójta. Rada gminy w uchwale uznała się za organ niewłaściwy do rozpoznania tego żądania. Skarżący wnieśli następnie do WSA skargę. Była ona niedopuszczalna. Inaczej byłoby, gdyby skargę złożył wojewoda - orzekł WSA w Krakowie.
Aleksandra Partyk
18.04.2019
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski