Z udzielonych właśnie odpowiedzi na interpelacje poselskie nr 15247 i 16330 wynika, że działalność duszpasterska w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) prowadzona jest na podstawie porozumienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami kościoła lub związku wyznaniowego. Zawarcie porozumienia jest możliwe na podstawie art. 10 ustawy z 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.). Kapelani pełnią służbę w Służbie Celno-Skarbowej w ramach stosunku służbowego, który powstaje w drodze mianowania do służby.

Jak ustaliło Prawo.pl, obecnie w strukturze KAS zatrudnionych jest 11 kapelanów (na 10,5 etatu). W 2018 r. było ich dziewięciu.

Zobacz również: Dziewięciu księży wspiera urzędników skarbowych >>
 

Zakres obowiązków księży

Jak tłumaczy MF, działalność kapelanów w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej przyczynia się do kreowania właściwych postaw etycznych i społecznych. Kapelani obejmują opieką duszpasterską pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ich rodziny, emerytów i rencistów w zakresie:

 • organizowania, przeprowadzania i nadzorowania zajęć z etyki normatywnej,
 • uczestnictwa w pracach nad zasadami etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, oraz Przewodnikiem etycznym dla pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
 • współdziałania z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i kierownikami innych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
 • współorganizowania uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
 • organizowania nabożeństw, w tym z okazji świąt Krajowej Administracji Skarbowej i uroczystości państwowych.

Jak wskazuje MF, średnie uposażenie kapelana pełniącego służbę w Krajowej Administracji Skarbowej w okresie od stycznia do listopada 2020 r. wyniosło 6 064,12 złotych. Jako wynagrodzenie funkcjonariuszy jest ono opodatkowane według zasad ogólnych.

 

Ośmiogodzinny czas służby

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, kapelanów obowiązuje ośmiogodzinny czas służby od poniedziałku do piątku, w przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją jest jednak dopuszczalne ustalenie czasu służby w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę, a także w soboty, niedziele i święta. MF podkreśla dodatkowo, że funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kapelanów wykazują się taką samą dyspozycyjnością, jak pozostali funkcjonariusze pełniący służbę w Służbie Celno-Skarbowej. Miejsca zamieszkania kapelanów znajdują się zaś na obszarze terytorialnego zasięgu działania dyrektora izby administracji skarbowej.

 


Specjalne zadania w czasie epidemii koronawirusa

Z informacji udzielonych przez MF wynika także, że w czasie epidemii koronawirusa kapelani pełniący służbę w Służbie Celno-Skarbowej:

 • wspomagają organizowane akcje oddawania krwi oraz osocza przez tzw: ozdrowieńców,
 • zorganizowali pomoc w zakupie respiratorów dla kilku szpitali w Polsce,
 • organizują akcje charytatywne,
 • uczestniczą w pogrzebach pracowników, funkcjonariuszy i członków ich rodzin,
 • zamieszczają rozważania i artykuły na stronie intranetowej Krajowej Administracji Skarbowej,
 • udostępniają na stronach Krajowej Administracji Skarbowej możliwości uczestniczenia w rekolekcjach online,
 • systematycznie odprawiają msze św. w intencjach przesyłanych przez pracowników i funkcjonariuszy, a także za zmarłych.

 

Podatki płacone przez księży

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, którzy nie są funkcjonariuszami państwowymi, zostały określone w Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083 w obwieszczeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

Podatek określony jest tabelarycznie. Księża go płacą go w stałej wysokości co kwartał. Wysokość podatku uzależniona jest od liczby mieszkańców w danej parafii. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

Wielkość parafii przesądzi o podatku

Tytułem przykładu wskazać można, że proboszcz w parafii o liczbie mieszkańców mniejszej niż 1 tys. kwartalnie zapłaci 458 zł kwartalnie. W parafiach, w których liczba mieszkańców jest wyższa niż 20 tys., podatek wyniesie natomiast 1648 zł kwartalnie. Kwotę podatku pomniejsza się o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Warto też dodać, że naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek osoby duchownej, może obniżyć stawkę podatku, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna w takiej sytuacji ma obowiązek dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców.

Co istotne, określone przez resort finansów kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy mają zastosowanie do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje.