Przedstawiciele dużych miast chcą, żeby rząd wspierał ich konkurencyjność, bo ich zdaniem to w największych ośrodkach wypracowywana jest znaczna część dochodu, którą można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych. Tymczasem projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego stawia na rozwój małych i średnich miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2019
Samorząd terytorialny
Niektóre rady gmin określają wymagania dotyczące raportu tak szczegółowe, że wykazanie danych bez dodatkowych badań nie jest możliwe - ostrzega dr Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zdaniem należy wykluczyć z raportu politykę finansową, która jest weryfikowana za pomocą absolutorium.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2019
Samorząd terytorialny
Dla zastosowania ochrony tajemnicy przedsiębiorcy nie jest wystarczające jedynie podjęcie działań mających zachować informację w poufności. Tajemnica przedsiębiorcy wiąże się z jej wartością gospodarczą - stwierdził w wydanym niedawno orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.04.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Działalność radnej, czyli udział w sesjach i komisjach rady powiatu - w czasie zwolnienia lekarskiego - nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej. Ubezpieczona nie musi oddawać zasiłku chorobowego – stwierdził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
Robert Horbaczewski
22.04.2019
Samorząd terytorialny

Prawo jazdy zostawimy w domu, ale jeszcze nie teraz

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie
E-prawo jazdy to propozycja, nad którą pracuje rząd - dzięki niej kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Według policji, brak dokumentu może jednak przysporzyć kłopotów uczestnikom kolizji drogowych. A miasta i eksperci podkreślają, że na wdrożenie tej zmiany potrzeba jeszcze wiele czasu
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie

Gminy uzdrowiskowe słabo walczą ze smogiem

Samorząd terytorialny Środowisko Opieka zdrowotna
Polskie uzdrowiska przeważnie nie prowadzą kontroli jakości powietrza, nie przeznaczają też pieniędzy z opłaty uzdrowiskowej na badania, czym na ich terenie oddychają kuracjusze i turyści. Nie każda gmina ma również stację pomiarową i mało która sprawdza, czym mieszkańcy palą w domowych piecach.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Opieka zdrowotna
Pozbawienie osoby częściowo ubezwłasnowolnionej prawa do głosowania w wyborach narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz prawo Unii Europejskiej - stwierdził w piątek Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i nakazał wpisać do rejestru wyborców taką osobę.
Krzysztof Sobczak
19.04.2019

TK: Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów ogranicza prawo do sądu

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. Zdaniem sędziów TK przepisy ustawy nie mogą przekreślać konstytucyjnego prawa do sądu.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.04.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Samorządowcy narzekają na opóźnienie przekazywania przez rząd dotacji na drogi. I apelują o przyspieszenie prac nad ich uruchomieniem, bo im wcześniej zorganizują przetargi, tym niższe będą koszty inwestycji. Tymczasem resort infrastruktury alarmuje, że jakość wniosków o dotacje obniża się, co znacznie wydłuża procedury.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.04.2019
Samorząd terytorialny
Dwie osoby domagały się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wójta. Rada gminy w uchwale uznała się za organ niewłaściwy do rozpoznania tego żądania. Skarżący wnieśli następnie do WSA skargę. Była ona niedopuszczalna. Inaczej byłoby, gdyby skargę złożył wojewoda - orzekł WSA w Krakowie.
Aleksandra Partyk
18.04.2019
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło do obsługi e-faktur bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania. Mogą z niej korzystać i przedsiębiorcy, i administracja. Od 18 kwietnia zamawiający mają bowiem obowiązek odebrania od wykonawców tzw. strukturyzowanych e-faktur.
Jolanta Ojczyk
18.04.2019
Zamówienia publiczne
Coraz więcej mieszkań jest udostępnianych turystom w ramach tzw. najmu krótkoterminowego. Nie ma on podstaw prawnych, samorządy nie mogą kontrolować takich obiektów i nie mają wpływu na bezpieczeństwo w nich. Miasta nie chcą wyeliminowania takiej działalności, ale wprowadzenia jasnych zasad jej funkcjonowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.04.2019
Samorząd terytorialny
Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł istotne rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym zgody na wpisanie danych dziecka do akt stanu cywilnego, które pochodzi ze związku rodziców jednej płci. Postanowił zatem przedstawić problem rozszerzonemu składowi siedmiu sędziów tego sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Mimo iż, zgodnie z obowiązującym prawem własność wszystkich nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa powinna zostać uregulowana najpóźniej do listopada 2013 r., nadal starostwa i gminy są nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych - wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Krzysztof Sobczak
17.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z orzecznictwa wynika jednak, że rada gminy może zadecydować o rozwiązaniu jednostki pomocniczej także wówczas, jeżeli statut gminy nie określa zasad jej tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia. Jako przyczynę likwidacji jednostek pomocniczych najczęściej wskazuje się w statutach brak zainteresowania społeczności lokalnych ich funkcjonowaniem.
Kucharski Dominik
17.04.2019
Samorząd terytorialny
Od 18 kwietnia e-faktury będą obowiązywać w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Na odbiór elektronicznych dokumentów muszą być gotowe też samorządy. Według ekspertów i resortu przedsiębiorczości nowe rozwiązania oszczędzą czas i pieniądze.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, którą podpisał prezydent, zobowiązuje podmioty publiczne do spełnienia zasad WCAG 2.0. Chodzi o zapewnienie dostępu do informacji w postaci elektronicznej dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
37 miast będzie tworzyło i wdrażało plany zrównoważonej mobilności miejskiej podczas dwuletniego pilotażu. Gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy - strategia łączy różne gałęzie transportu, przy jednoczesnym nastawieniu na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2019
Samorząd terytorialny
Polskie instytucje mają zarówno strony internetowe jak i biuletyny informacji publicznej. To wprowadza zamęt u odbiorców, bo nie jest oczywiste, gdzie szukać potrzebnej informacji. Do tego BIP-y wciąż mają błędy. A za sposób prezentacji dokumentów i ich aktualizację odpowiada podmiot, który je udostępnia – podkreśla minister cyfryzacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych będzie przesunięta. Papierowe oferty mają zniknąć 1 stycznia 2021 roku. Z zapowiedzi resortu przedsiębiorczości i technologii wynika, że te elektroniczne nie będą musiały być opatrzone podpisem kwalifikowanym.
Jolanta Ojczyk
16.04.2019
Zamówienia publiczne
Zatory na drogach krajowych to skutki złej organizacji robót, braku koordynacji zarządzania ruchem i słabej informacji dla kierowców. A oprócz uciążliwości i straty czasu, korki powodują też zwiększone zużycie paliwa i zanieczyszczenie środowiska - alarmuje w raporcie z kontroli NIK. W reakcji GDDKiA wydała zalecenie m.in. o wykonywaniu prac w nocy.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2019
Administracja publiczna Budownictwo
W latach 60. miał miejsce pomiar graniczny. Od tego czasu granice między działkami są takie same. Wnioskodawca nie zdołał podważyć wniosków wynikających z opinii geodety. Specjalista szczegółowo obmierzał działki i badał dokumentację. Jego ekspertyza pozwoliła na rozstrzygnięcie sporu - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Aleksandra Partyk
15.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Samorządy są zobowiązane do wspierania ponownego użycia odpadów. Jednak tworzenie sieci napraw i punktów ponownego użycia nie jest według prawa zadaniem własnym gminy. Jak więc finansować organizację takich punktów? Jeśli nie ma zapisu w ustawie wprost, RIO mogą podważać takie działania.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Prokurator skarży rejestrację dziecka dwóch kobiet

Prawo rodzinne Administracja publiczna
Krakowski urząd odmówił wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się w Wielkiej Brytanii i zgodnie z brytyjskim aktem urodzenia rodzicami tego dziecka są dwie Polki. Po wyroku NSA urząd dokonał wpisu, ale prokurator wniósł skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Krzysztof Sobczak
14.04.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Krótkie i ogólnikowe uzasadnienie wpisania budynku do ewidencji jest dopuszczalne jedynie w przypadku obiektów, które już na pierwszy rzut oka stanowią zabytki. Natomiast przy pozostałych nieruchomościach wymagane jest wnikliwe i wszechstronne wyjaśnienie przyczyn wpisu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Dorian Lesner
13.04.2019
Budownictwo
Wprowadzenie przewozów zamkniętych obniżyło opłacalność transportu autobusowego w wielu gminach. Obecnie autobusy szkolne także zmniejszają zainteresowanie gmin organizowaniem publicznych przejazdów. Więc w projektach zmierzających do likwidacji białych plam transportowych pojawiają się propozycje zakazów przewozów szkolnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2019
Samorząd terytorialny
Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Takie stanowisko opublikował właśnie Urząd Zamówień Publicznych.
Jolanta Ojczyk
12.04.2019
Zamówienia publiczne
Po rozwiązaniu rady powiatu dotychczasowe organy tracą swoją legitymację do działania, a organem uprawnionym jest osoba wskazana przez Prezesa Rady Ministrów. Jeśli dotychczasowy starosta nie był właściwy do wydawania decyzji, nie mieli też umocowania pracownicy urzędu wydający decyzje z jego upoważnienia – wyjaśnia ekspert.
Kucharski Dominik
12.04.2019
Samorząd terytorialny
Samorządy są za elektronizacją usług publicznych, jednak nie kosztem ich budżetów. Jak alarmują, projektowana zmiana ustawy, przewidująca rezygnację z doręczeń przesyłek papierowych na rzecz elektronicznych, spowoduje obciążenia finansowe dla samorządów, wzrost cen i biurokracji.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.04.2019
Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie naliczania opłat za odbiór odholowanego źle zaparkowanego samochodu od każdej rozpoczętej doby jego przechowywania. Nawet za kilka minut płaci się jak za 24 godziny.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2019
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski