Czytaj: Weto prezydenta - leśnictwo nie trafi do ministra rolnictwa, nie będzie podwyżek w rządzie>>

Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Projekt trafi teraz do prac w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych

Według deklaracji rządu, struktura administracji rządowej została dostosowana do zrekonstruowanej Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiążą się wyzwania wywołane COVID-19. - Chodzi o zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Zoptymalizowana została także struktura funkcjonowania administracji uwzględniająca konieczność zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej - czytamy w uzasadnieniu.

Projektem tym Sejm ma zająć się na rozpoczynającym się w środę 20 stycznia posiedzeniu. 

Rząd zdecydował się na przygotowanie nowego projektu po tym, gdy prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o działach, która przewidywała m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. Zawetowana nowelizacja przewidywała m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. Zgodnie z zapowiedziami z czasu rekonstrukcji rządu jesienią ubiegłego roku, leśnictwo miało trafić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tymczasem odpowiedzialny za te sprawy departament znajduje się cały czas w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dla przeniesienia tego działu do resortu rolnictwa potrzebna jest właśnie zmiana ustawy o działach. 

 


Nowy projekt zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. 

Leśnictwo w rolnictwie czy środowisku?

Dział leśnictwo i łowiectwo ma objąć takie sprawy jak: zachowanie, ochrona i powiększanie zasobów leśnych, gospodarka leśna, nasiennictwo w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwo. Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawowałby nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Z projektu nie wynika, któremu ministrowi ma podlegać ten dział. Po zawetowaniu ustawy prezydent Andrzej Duda naciskał na premiera, by pozostał on u ministra odpowiedzialnego za środowisko i klimat. 

Sport razem z kulturą

Zawetowana ustawa zakładała też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu. Na razie Ministerstwo Sportu jest w strukturze rządu jako odrębny urząd, którego szefem jest Piotr Gliński, także minister kultury i dziedzictwa narodowego. 

Z projektu wynika, że nie powstanie Narodowe Centrum Sportu, a na stronie Ministerstwa Sportu opublikowana została informacja, że "w najbliższym czasie nastąpi połączenie Ministerstwa Sportu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w jeden resort pod nazwą Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którym pokieruje obecny minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wiceprezes Rady Ministrów, prof. Piotr Gliński".

Na razie bez podwyżek dla wiceministrów 

Nowela zakładała też przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej, co miało dać podstawę do podwyższenia im uposażeń. Tym samym wzrosłyby też zarobki posłów i senatorów, których wysokość jest związana z uposażeniami wiceministrów. Z projektu wynika, że ten plan nie będzie na razie realizowany, tego rozwiązania nie ma w nowym projekcie. 

Będzie centrum centrum administracyjne rządu

Projekt przewiduje utworzenie nowego działu administracji – centrum administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące: określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej. Ministrem właściwym ds. centrum administracyjnego rządu będzie szef kancelarii premiera.

Projekt zakłada także utworzenie Rządowego Centrum Analiz, którego szefa powołuje premier. Centrum - zgodnie z projektem - ma koordynować działalność rządu, opracowywać analizy w zakresie polityk publicznych, zapewnić wsparcie analityczne, monitorować i oceniać skutki przyjętych strategii programowych i analizować debaty publiczne w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych. Szefem Rządowego Centrum Analiz będzie obecny pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych.