Rząd przygotował nowy pakiet zmian w ustawie o działach administracji ponieważ prezydent Andrzej Duda zawetował uchwaloną grudniu ustawę w tej sprawie. Jednak zmian dotyczących nowych zadań dla ministra klimatu i środowiska w niej nie było, wprowadzone one zostały dopiero w tym projekcie. 

Czytaj: Weto prezydenta - leśnictwo nie trafi do ministra rolnictwa, nie będzie podwyżek w rządzie>>
 

Z dołączonej do projektu oceny skutków regulacji (OSR) wynika, w odniesieniu do działu administracji "klimat" zostanie wskazana "transformacja w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej" jako obszar w ramach, którego minister bierze udział w kształtowaniu międzynarodowej polityki klimatycznej i polityki zrównoważonego rozwoju. Właściwy minister będzie również zarządzał środkami na transformację w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Według uzasadnienia projektu, realizacja celów klimatycznych UE, w tym partycypacja w osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej będzie wymagała znacznych środków finansowych, które pomogą zmobilizować środki prywatne na inwestycje w niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie. - Będzie to wymagało odpowiedniego ukierunkowania wsparcia ze wszystkich dostępnych źródeł (około 1/3 środków zaplanowanych w ramach budżetu UE do roku 2027 powinno zostać przeznaczonych na cele klimatyczne) zgodnie ze strategicznymi kierunkami wskazanymi przez ministra ds. klimatu, co pozwoli zmaksymalizować efekty prowadzonych działań" - wskazano w OSR projektu ustawy.

 


Polityka na rzecz gospodarki neutralnie klimatycznej

Projekt przewiduje, że do działu "klimat" włączone zostaną również sprawy związane z kształtowaniem i prowadzeniem polityki na rzecz gospodarki neutralnie klimatycznej. - Jednym z głównych celów UE zadeklarowanym podczas Rady Europejskiej w grudniu 2019 r. jest osiągnięcie na poziomie UE neutralności klimatycznej do roku 2050. Oznaczać ma to zrównoważenie emisji z ich pochłanianiem, przede wszystkim przez elementy środowiska naturalnego. Polska jako państwo członkowskie UE oraz strona Porozumienia paryskiego jest zobowiązana do partycypacji w osiągnięciu tego celu przez UE. Oznacza to konieczność zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowych zmian we wszystkich sektorach gospodarki, zmierzających do znaczącego ograniczenia emisji i zwiększenia pochłaniania. Dotyczyć to będzie przede wszystkim modernizacji sektora energetycznego, jak również wprowadzenia nowych modeli transportowych, zmian w rolnictwie oraz dążenia do zwiększenia pochłaniania przez lasy. Dodatkowo zaznaczyć należ, że konieczność zaprojektowania dokumentu przedstawiającego strategie działań w tym zakresie wynika wprost z rozporządzenia ws. Zarządzania Unią Energetyczną - zwrócono uwagę w ocenach skutków regulacji.

Czytaj także: Rząd wraca do zmian w działach, ale nie będzie centrum sportu i podwyżek dla wiceministrów>>
 

Leśnictwo w rolnictwie czy środowisku?

W zawetowanej przez prezydenta ustawie było natomiast wydzielenie działu leśnictwo i łowiectwo, który według zapowiedzi w czasu jesiennej restrukturyzacji rządu miał być włączony do resortu rolnictwa. To było krytykowane przez wiele środowisk i ekspertów i to prezydent wymienił jako jeden z powodów odmowy podpisania ustawy. - - Biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. W czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Z tych względów, ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony - napisał Andrzej Duda w uzasadnieniu swojej decyzji.

Według nowego projektu, dział leśnictwo i łowiectwo ma objąć takie sprawy jak: zachowanie, ochrona i powiększanie zasobów leśnych, gospodarka leśna, nasiennictwo w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwo. Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawowałby nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Z projektu nie wynika, któremu ministrowi ma podlegać ten dział. Po zawetowaniu ustawy prezydent Andrzej Duda naciskał na premiera, by pozostał on u ministra odpowiedzialnego za środowisko i klimat. Prawdopodobnie sprawę tę premier rozstrzygnie rozporządzeniem, które wyda po wejściu w życie nowej ustawy.