Z punktu widzenia podmiotw zainteresowanych korzystaniem ze środowiska bardzo ważne zmiany...
Krzysztof Gruszecki
29.09.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 29 września 2010 r.
29.09.2010
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2010 r., sygn. U 4/09
29.09.2010
Samorząd terytorialny
Zwolnieniem z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach...
Anna Dudrewicz
29.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 29 września 2010 r....
29.09.2010
Rozstrzygnięcie Nadzorcze NP/II/0911/122/10 Wojewody Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r.
29.09.2010
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw opublikowano teksty jednolite samorządowych ustaw wyborczych.
Patryk Ciurak
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Co ma zrobić organ prowadzący, jeżeli uprawniony do przyznanego stypendium szkolnego nie zgłasza...
Agata Piszko
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Na czyją rzecz powinno być wniesione wadium: zamawiającego (gminę) czy inwestora zastępczego?
Michał Bubnowski
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 września 2010 r.
28.09.2010
Gazeta Prawna, 28 września 2010 r.
28.09.2010
Oprcz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmiany te objęły rwnież przepisy rzutujące na...
Krzysztof Gruszecki
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2008 r., I GSK 644/07.
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 28 września 2010 r.
28.09.2010
Pismo Urządu Zamwień Publicznych, Lex nr29016.
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Rada gminy będzie miała obowiązek wystąpić z wnioskiem o wydanie rozporządzenia tworzącego,...
Patryk Ciurak
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Obowiązek określenia w uchwale warunkw udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych...
Anna Dudrewicz
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r., I OSK 514/09
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oczekuje w...
Wojciech Kowalski
28.09.2010
Samorząd terytorialny
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze Nr 207/09 z dnia 4 listopada 2009...
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Centrum Projektw Informatycznych MSWiA udostępniło dokumentację przeznaczoną m.in. do urzędw gmin...
Wojciech Kowalski
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r., K 6/08.
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 27 września 2010 r.
27.09.2010
Czy autopoprawka do budżetu wjta powinna być wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej?
Iwona Kusio-Salak
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r., K 9/05.
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Wojewdzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2009 r. II SAB/Wa 57/09.
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 27 września 2010 r.
27.09.2010
Rada gminy nie może w formie uchwały zwolnić z podatku od środkw transportowych samochodw...
Anna Dudrewicz
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Ustawodawca w art. 26 ust. 2b Prawa zamwień publicznych nie posługuje się wprost określeniem...
Anna Stańczuk
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Z dniem 20 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o...
Krzysztof Gruszecki
27.09.2010
Samorząd terytorialny