Czystość wody w kąpieliskach będzie sprawdzana nie tylko przez gminę, ale także na zlecenie i koszt prowadzącego kąpielisko, a więc np. ośrodka turystycznego. Chcąc umieścić kąpielisko w wykazie, jego organizator musi złożyć wniosek do wójta.

Inspekcja sanitarna będzie mogła wystawić kąpielisku cztery oceny – niedostateczną, dostateczną, dobrą i doskonałą. Ponadto w kąpielisku woda będzie kontrolowana przynajmniej cztery razy w sezonie. W miejscach, które gmina uzna za miejsce wykorzystywane do kąpieli – dwa razy w sezonie. Wynika to z nowelizacji ustawy – Prawo wodne, która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 roku. Zgodnie z nowelą kontrola urzędowa kąpieliska obejmie wyznaczenie punktów pobierania próbek wody do badań, same czynności związane z pobraniem próbki i jej badaniem oraz ocenę i klasyfikację jakości wody w danym miejscu. Natomiast kontrola wewnętrzna, które będzie przeprowadzał organizator kąpieliska (gmina, przedsiębiorca, ośrodek wypoczynkowy) obejmie ustalenie harmonogramu pobierania próbek czy systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku. Nowela ma sprawić, że woda w kąpieliskach będzie odpowiednia dla osób wypoczywających w takim miejscu. Nowe przepisy dodatkowo określają miejsce przeznaczone do kąpieli. Będą to te, których gmina nie zakwalifikuje jako kąpielisko. Woda w tych miejscach też będzie musiała spełniać odpowiednie normy, ale będzie rzadziej monitorowana. Zgodnie z nowelizacją wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi podać do publicznej wiadomości projekt uchwały z wykazem kąpielisk. Do 15 kwietnia każdego roku projekt tej uchwały ma zostać przekazany do zaopiniowania przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz powiatowego inspektora sanitarnego. Natomiast w przypadku kąpielisk położonych nad morzem projekt uchwały powinien otrzymać także właściwy dyrektor urzędu morskiego. Wykaz kąpielisk na danym terenie ma być ostatecznie uchwalony przez radę gminy co roku do 31 maja.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 27 grudnia 2010 r.