Jak prawidłowo zatrudnić pracownika, który pracuje w ramach prac interwencyjnych (druga umowa) i w okresie jej obowiązywania wygrał konkurs na stanowisko samorządowe?

Nie odbył służby przygotowawczej.

Czy można z takim pracownikiem zawrzeć trzecią umowę na czas określony?

Czy powinien on odbyć służbę przygotowawczą w ramach trwania drugiej umowy o prace interwencyjną?

Odpowiedź

W ocenie Autorki w sytuacji opisanej w pytaniu najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest:
- rozwiązanie umowy o prace interwencyjne; 
- zawiązanie umowy wskutek wyboru w drodze konkursu;
- skierowanie na służbę przygotowawczą w ramach umowy, o której mowa w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych .

Autorka stoi na stanowisku, że umowa zawarta w wyniku konkursu nie "zalicza się" jako kolejna umowa o pracę na czas określony na zasadzie art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. Przepis art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych w ocenie autorki stanowi lex specialis w stosunku do przepisu k.p. Zatrudnienie pracownika samorządowego wymaga przeprowadzenia procedury opisanej w ustawie o pracownikach samorządowych i z tego względu nie można pomijać żadnego jej etapu. Należy jedynie zwrócić uwagę na postanowienia umowy o prowadzenie prac interwencyjnych i wypełnić procedury wskazane w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25), tj. dochować obowiązku informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

W zakresie trybu rozwiązania umowy o pracę autorka nie widzi powodu dla którego umowy nie można rozwiązać porozumieniem stron. Jak się wydaje obie strony umowy są zainteresowane w takim rozwiązaniu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)