Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Rozporządzenie w chwili obecnej oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw RP.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej odbywa się na podstawie algorytmu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Przy podziale uwzględnia się m.in. finansowanie wydatków bieżących szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, a także dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, ze zm.).

W nowym rozporządzeniu wysokość subwencji uzależniona została od liczby uczniów przeliczeniowych (otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół), a także od wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Działania te mają na celu doprecyzowanie sposobu mierzenia skali zadań oświatowych. Umożliwi to dostosowanie wysokości subwencji oraz przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Nowe rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w stosunku do rozporządzenia je poprzedzającego. Uściśleniu uległa definicja zadań pozaszkolnych, którą poszerzono o „oddziały przedszkolne specjalne zorganizowane w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych”. Zmiana ta wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Zmianie uległa również definicja etatu nauczyciela – wyłączono z niej liczbę etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych. Rozszerzono również opisy niektórych wag używanych w algorytmie obliczania podziału subwencji (P2, P7, P8, P22 oraz P9=0,20 i P10=1,50). Wprowadzone zmiany mają zapewnić uwzględnianie w przeliczeniach nowych kategorii uczniów (w tym szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, którzy nie posiadają orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego, czy też uczniów szkół artystycznych). Wprowadzone zmiany mają zapewnić lepsze finansowanie zadań oświatowych ciążących na jednostkach samorządu terytorialnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 36.924.829 tys. zł, tj. wyższej o 5,5% w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2010 (35.009.865 tys. zł). Szacuje się, że podział kwoty 36.703.279 tys. zł (planowana na rok 2011 część oświatowa subwencji ogólnej pomniejszona o 0,6% rezerwę) w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego ukształtuje się następująco: gminy - 21.797.000 tys. zł, powiaty - 14.165.087 tys. zł, samorządy województw - 741.192 tys. zł. Tym samym kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do roku 2010 średnio o około 7,7%.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ma ono wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Pobierz materiały:
Projekt rozporządzenia.pdf
Załącznik.pdf
Uzasadnienie do projektu.pdf