Prawo.pl
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej dzięki lepszej i bardziej skutecznej współpracy operacyjnej między np. Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi czy imigracyjnymi - to cel zmian w ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw, którą 12 grudnia podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak Robert Horbaczewski
13.12.2022
Administracja publiczna Prawo unijne
Wzmocnienie kompetencji Rzecznika Finansowego i uruchomienie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF) przewiduje nowelizacja ustawy. Funduszem zarządzać będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych, natomiast o wyborze zdań, które będą finansowane ze środków FEF, decydować ma Rada Edukacji Finansowej. Ustawa została podpisana przez prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Finanse
Wiele osób pracujących w branżach, które jak np. górnictwo, będą wygaszane, znajdzie zatrudnienie w zielonej gospodarce. Spadnie liczba chorób zawodowych i wypadków związanych z wydobyciem i przetwarzaniem paliw stałych. Poprawi się też stan zdrowia psychicznego pracowników, bo będzie dużo ofert zatrudnienia w zielonym sektorze – wynika z raportu „Pozytywny wpływ zielonej transformacji na zdrowie” Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2022
Środowisko Rynek Prawo pracy

TK: Starosta nie może zatrzymywać prawa jazdy tylko na podstawie wniosku policji

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalające staroście, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji, na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
Robert Horbaczewski
13.12.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Przyznanie renty rodzinnej nie może być uzależnione od dokonania takiego wpisu za życia obojga partnerów – orzekł TSUE. Według Trybunału, dla zapewnienia skuteczności związku partnerskiego wobec osób trzecich i zagwarantowania poszanowania warunków przyznania renty rodzinnej, wystarczające byłoby przedstawienie urzędowego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym związek ten został zawarty.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych, reguluje art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Instytucjami powołanymi do kontroli przestrzegania tych przepisów są Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Straż Miejska. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje natomiast, czy odśnieżanie dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2022
Prawo pracy BHP
Unia Europejska postanowiła zamrozić 6,3 mld euro funduszy dla Węgier z uwagi na praworządność. Decyzja została podjęta przez ambasadorów państw członkowskich przy UE większością kwalifikowaną w ramach unijnego mechanizmu warunkowości. - Węgry nie wdrożyły wystarczającej liczby reform, aby poprawić zabezpieczenia antykorupcyjne - podano jako powód decyzji.
Krzysztof Sobczak
13.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Dopóki trwa stosunek pracy, urlop wypoczynkowy nie może być rozliczony ekwiwalentem pieniężnym. Prawo do niego powstaje w dniu rozwiązania stosunku pracy – ekwiwalent powinien wówczas zostać wypłacony za urlop niewykorzystany, do którego prawo nie uległo przedawnieniu. Spółka nie może zatem wypłacać wcześniej ekwiwalentu za urlop, pracodawca powinien przede wszystkim urlopu wypoczynkowego udzielać.
Marek Rotkiewicz
13.12.2022
Prawo pracy

Świadek - małżonek może odmówić zeznania, przyjaciel - nie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej, istnieje możliwość odmowy składania zeznań przez świadka lub odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Przepisy mają chronić prawo do życia rodzinnego i prywatnego, dotyczą więc bliskich - m.in. małżonków, w tym nawet po rozwodzie. A w przypadku prawa karnego także tych, którzy w innej toczącej się sprawie są oskarżeni o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
13.12.2022
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zmiana rozporządzenia delegacyjnego wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji pod kątem konieczności dokonania ewentualnych zmian.
Marek Rotkiewicz
13.12.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
Pasażerowie na pokładach samolotów w Unii Europejskiej będą mogli korzystać ze swoich telefonów komórkowych w maksymalnym zakresie swoich możliwości i funkcji, podobnie jak naziemna sieć komórkowa 5G. Taka zmiana będzie możliwa ponieważ Komisja Europejska zaktualizowała decyzję wykonawczą w sprawie widma na potrzeby łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych, wyznaczając pewne częstotliwości dla technologii 5G podczas lotu.
Krzysztof Sobczak
13.12.2022
Rynek i konsument Prawo unijne

Składka zdrowotna, czyli jak rząd nabił Polaków w butelkę

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pod rządami Polskiego Ładu Polska miała być krainą mlekiem i miodem płynącą. Lepiej miało się też żyć Polakom, bo choćby więcej pieniędzy miało iść na ochronę zdrowia. Oczywiście z naszych podatków, a dokładnie – ze składki zdrowotnej, która stała się podatkiem i znacząco wzrosła. Nie minął jeszcze rok, a już widać, ile te obietnice były warte. Sam rząd ma chyba tego świadomość, skoro po kryjomu przeforsował zmiany niekorzystne dla Polaków.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2022
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Polska policja podsłucha nawet unijnego urzędnika

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Służby będą mogły stosować kontrolę operacyjną także w przypadku urzędników pracujących w innych krajach lub w organizacji międzynarodowej, jeśli w grę wchodzić będzie np. przyjmowanie przez nich korzyści majątkowych lub takiej obietnicy. Taką zmianę wprowadzono wraz z nowelizacją kodeksu karnego. To kolejne rozszerzenie stosowania podsłuchów, gdy coraz pilniejszą sprawą są systemowe zmiany w tej dziedzinie.
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Masowo wpisywane do ksiąg wieczystych ostrzeżenia o prowadzonych czynnościach sprawdzających przez komisję weryfikacyjną stwarzają istotne ryzyko przy obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie. Dochodzi bowiem do wyłączenia rękojmi z mocą wsteczną. Ostrzeżenie to nie musi jednak całkowicie blokować obrotu. Piszą o tym Michał Gliński radca prawny oraz dr Radosław Wiśniewski, adwokat z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Michał Gliński Radosław Wiśniewski
13.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Oznacza, że nie ma już formalnych przeszkód do złożenia przez polski rząd wniosku o pierwszą wypłatę środków z tego funduszu. Wcześniej jednak muszą być wprowadzone zmiany wynikające z zaakceptowanych przez ten rząd tzw. kamieni milowych.
Krzysztof Sobczak
12.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Kobiety stanowią ponad połowę populacji Polski, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w składach zarządów i rad nadzorczych firm, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dotychczas nie zostały wprowadzone efektywne rozwiązania służące przeciwdziałaniu dysproporcji płci w zarządach firm. Na podstawie nowej dyrektywy UE, spółki giełdowe będą musiały zwiększyć reprezentację kobiet we władzach do czerwca 2026 roku.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Prawo pracy Spółki Zarządzanie
Skrócenie czasu obowiązkowej obserwacji osoby po transfuzji krwi poniżej 12 godzin zmniejszy obłożenie podmiotów leczniczych wykonujących procedurę przetaczania. Ministerstwo Zdrowia w ten sposób tłumaczy planowane zmiany w projekcie rozporządzenia skierowanym w poniedziałek do konsultacji społecznych. 
Katarzyna Nocuń
12.12.2022
Pacjent Opieka zdrowotna

Dostajesz rentę socjalną - ZUS rozliczy cię korzystniej

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Od stycznia 2022 roku osoby, które dostają rentę socjalną i dodatkowo pracują, rozliczają się z ZUS na korzystniejszych zasadach niż wcześniej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wobec dorabiających są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób, na rencie socjalnej oznacza to, że ich wypłata nie jest zawieszana, a jedynie zmniejszona.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy - Moduł Obsługi Spraw Portal, który umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Ale nadal trzeba podpisać wniosek podczas wizyty w urzędzie.
Robert Horbaczewski
12.12.2022
Administracja publiczna
W okresie styczeń - wrzesień 2022 r. zgłoszono 42604 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, czyli o 2,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2021. Zmniejszyła się też liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 3,23 do 2,99 - podał w poniedziałek GUS.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Prawo pracy BHP
Nowelizacja tzw. ustawy o automatyzacji z 8 czerwca 2022 r., dotycząca możliwości blokady rachunku bankowego przez fiskusa (tzw. STIR), ciągle budzi wiele kontrowersji. Niejasne przepisy sprawiły, że kwestią sporną jest nakładanie blokad na rachunki bankowe przez naczelników organów celno-skarbowych - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.
Jagoda Trela
12.12.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Sąd Najwyższy orzekł, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Sprawa dotyczyła ubrania służbowego dla osoby zmieniającej płeć.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Dowodu osobistego w zastaw się nie zostawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Podczas pobytu w hotelu nie tylko nie musimy oddawać w zastaw dowodu osobistego, ale i nie powinniśmy tego czynić. Z przepisów wynika, że zatrzymanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego to wykroczenie. Co więcej - w ocenie prawników - recepcjonista w hotelu nie jest także uprawniony do wykonania kopii takiego dokumentu.
Aleksandra Partyk
12.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Warto wiedzieć, czym się różni pastisz od parodii. Tym bardziej że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna go zapewne za autonomiczne pojęcie unijnego prawa i przedstawi wiążący dla krajów członkowskich sposób rozumienia pastiszu. Mam nadzieję, że będzie to szerokie rozumienie, co wpłynie na poszerzenie swobody twórczej - pisze prof. Ryszard Markiewicz.
Ryszard Markiewicz
12.12.2022
Wiele gmin, choć podpisało umowy na dystrybucję węgla ponad dwa tygodnie temu, nie doczekało się ani tony. Inne, choć mają kwalifikowanego dostawcę za miedzą, muszą odbierać węgiel dwa powiaty dalej. Spełnia się też czarny sen samorządowców: importowany węgiel bywa kiepskiej jakości. Wraca pytanie o reklamowanie feralnego towaru.
Robert Horbaczewski
12.12.2022
Samorząd terytorialny Węgiel
Odwieczny zimowy problem – śnieg zalegający na ulicach i chodnikach – mimo że nieczęsty w ostatnich latach, tej zimy daje się we znaki wszystkim. Mieszkańcy i kierowcy żądają czystych dróg, gminy zadanie zlecają, wykonawcy nie nadążają, a odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. A także właściciel nieruchomości.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.12.2022
Samorząd terytorialny
Samorządy składają inwestorom propozycje nie do odrzucenia - w zamian za wydanie pozwolenia na budowę proponują deweloperom, aby mieszkańcom gminy wybudowali drogę, ścieżkę rowerową, chodnik. Dzieje się tak dlatego, że przepisy są nieprecyzyjne i pozwalają gminom na wiele. Inwestorzy i prawnicy nie mają wątpliwości, że czas najwyższy je poprawić. Samorządowcy uważają inaczej. 
Renata Krupa-Dąbrowska
12.12.2022
Drogi Budownictwo
Sąd błędnie podzielił wspólnie użytkowaną nieruchomość, w tym powierzchnie działek należących do poszczególnych osób, do tego w orzeczeniu przekręcił imiona i nazwiska niektórych z nich, w efekcie czego orzeczenie nie może być wykonane, za to powoduje nowe spory, a zainteresowani nie mogą np. uzyskać zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Krzysztof Sobczak
12.12.2022
Prawo cywilne Nieruchomości

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład
Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład
Aplikacja gabinet.gov.pl została wyposażona w nowe funkcjonalności: raportowania o zdarzeniach medycznych, a także o implantowanych wyrobach medycznych. Oznacza to, że obecnie każdy podmiot leczniczy ma już techniczne narzędzie do wpisania danych o ciąży pacjentki czy o wkładce wewnątrzmacicznej. Przepisy obligujące do wpisywania tych danych weszły w życie 1 października tego roku.
Katarzyna Nocuń
12.12.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski