Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Do końca 2023 r. wynosi ona 23,50 zł, od początku 2024 r. 27,70 zł (kolejna podwyżka nastąpi 1 lipca 2024 r.).

Ważne: Przepisów o stawce minimalnej nie stosujemy, gdy umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, od której zastosowanie mają przepisy o zleceniu:

  • nie jest zawarta przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu definicji tych pojęć zawartej w art. 1 pkt 1b ustawy z 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), lub
  • nie jest wykonywana na rzecz  przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalność (np. umowa, w której zlecającym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej), lub
  • jest którymś z wyłączeń wskazanym w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Czytaj też w LEX: Wyłączenia dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców >

W umowach zlecania i umowach o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu objętych regulacjami o stawce minimalnej, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wysokość ta nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej dla danego roku (okresu). W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Czytaj w LEX: Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. i jego wpływ na inne składniki wynagrodzenia >

Ważne: Stawka minimalna ustalana jest dla okresu wykonywania usług, a nie dla momentu wypłaty wynagrodzenia. Stąd, jeżeli w styczniu nastąpi wypłata za usługi realizowane w grudniu, to opierać się należy na stawce minimalnej obowiązującej w grudniu 2023 r.

Czytaj również: W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy>>
 

Wynagrodzenie godzinowe

W przypadku stosowania wynagrodzenia za każdą godzinę realizacji zlecenia (stawka godzinowa wynagrodzenia) musi ono zostać wyrażone w taki sposób, by za żadną z konkretnych godzin realizacji zlecenia stawka nie była niższa niż stawka godzinowa.

Przykład: Zlecenie obejmuje usługi realizowane przez 10 godzin od godz. 19:00 31 grudnia do godz. 5:00 1 stycznia. Przyjęto w nim stawkę 26 zł za godzinę realizacji usług. Łącznie zleceniobiorca otrzymałby zatem 260 zł. Faktycznie jednak wypłacenie takiej kwoty byłoby nieprawidłowe, gdyż za godziny wykonywania zlecenia przypadające od 0:00 d0 5:00 1 stycznia najniższa stawka za każdą godzinę wynosi 27,70 zł. Wypłacone powinno być 268,50 zł. Za czas od 19:00 do 24:00 przysługuje stawka ustalona w umowie, czyli łącznie 130 zł, za usługi zaś realizowane 1 stycznia nie może zostać zachowana, gdyż jest niższa niż nowa stawka minimalna - należy za ten czas wypłacić 138,50 zł (5 x 27,70 zł).

Przykład: Zleceniobiorca wykonuje usługę w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Wynagrodzenie określono stawką godzinową przyjmując kwotę minimalnej stawki godzinowej – za czas do końca 31 grudnia 23,50 zł, za czas od godz. 0:00 1 stycznia 27,70 zł. W ten sposób w pełni rozliczenie opierać się będzie na obowiązujących w poszczególnych dwóch latach kalendarzowych stawkach minimalnych i będzie prawidłowe.

Czytaj też: Oskładkowanie umów zlecenia na przykładach > 

Nowość
Nowość

Teresa Liszcz

Sprawdź  

Określenie wynagrodzenia inaczej niż godzinowo

Obowiązywanie przepisów o stawce minimalnej nie oznacza, że wynagrodzenie musi być ustalone w umowie jako godzinowe. Można opierać się na innych jednostkach czasu (dzień, miesiąc), przyjąć stawkę za zrealizowanie całego zlecenia (np. przeprowadzenie szkolenia), wartościować poszczególne usługi (np. za każde wykonanie usługi 1. .. stawka …., za każde wykonanie usługi 2. .. stawka ….), uzależnić je od wyników (wynagrodzenie prowizyjne). Pomijając oczywiście zlecenia wyłączone spod stosowania stawki godzinowej, w każdym przypadku wynagrodzenie ostatecznie wypłacone musi odpowiadać stawce godzinowej. Możliwości ustalenia czy tak jest służy obowiązek potwierdzania liczby godzin świadczenia usług.

Zobacz procedurę: Sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin > 

W przypadku umów realizowanych na przełomie roku konieczne będzie często wskazanie w umowie konieczności osobnego potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia w grudniu i w styczniu, jak też podzielenie wynagrodzenia na dwie części. 

Problemu nie ma  przy kwotach wykraczających wyraźnie poza stawkę minimalną.

Przykład: Za usługę w postaci zorganizowania imprezy sylwestrowej zleceniobiorca otrzymać ma 3000 zł. Usługa obejmie czas łącznie pomiędzy 20 a 30 godzin. W tym przypadku za godzinę realizacji zlecenia wyjdzie nie mniej niż 100 zł i w związku z tym nie ma znaczenia faktyczne rozbijanie na czas realizacji w 2023 i 2024 r., gdyż kwota ta odniesiona nawet do maksymalnej wskazanej ilości godzin znacząco przekracza także „nową” stawkę godzinową.

Zobacz procedurę: Sposób ustalania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców >

Może powstać jednak kłopot, wówczas gdy ustalone wynagrodzenie oscyluje wokół stawek minimalnych.

Przykład: W powyższym przykładzie zmieńmy stawkę – zleceniobiorca za usługę otrzymać ma 620 zł. W tym przypadku bardzo istotne staje się zarówno to, przez ile konkretnie godzin wykonywać będzie usługi, jak również to, ile z tych godzin przypada w 2023, a ile w 2024 r.

Można byłoby np. wskazać w umowie, że zleceniobiorca wykonywać będzie usługi przez nie dłużej niż 25 godzin, z zastrzeżeniem, że  w okresie od 0:00 1 stycznia usługi nie mogą być realizowane przez dłużej niż 6 godzin. Jeżeli zaś w trakcie realizacji zlecenie powstanie potrzeba wykonywania usług dłużej lub w innym układzie godzinowym możliwa to będzie jedynie po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą.

Maksymalnie 6 godzin w 2024 r. to przy minimalnej stawce 27,70 zł 166,20 zł. Pozostaje 453,80 zł na – w tej sytuacji - maksymalnie 19 godzin wykonywania usługi w grudniu, co pozwala na zachowanie stawki minimalnej. Przy rozliczeniu niezbędne będzie wykazanie ilości godzin wykonywania usług w rozbiciu na grudzień i styczeń.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczać delegacje zleceniobiorców? >