Prawo.pl
Począwszy od 17 marca aż do 17 maja br. każdy może nabyć wojskowy sprzęt ochronny w celu przekazania go Ukrainie. Konieczne jest przy tym uzyskanie potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi m.in. o płyty opancerzone, metalowe, kamizelki kuloodporne.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2022
Ukraina
Atak Rosji na Ukrainę jest nielegalny - uznał w środę 16 marca br. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze - jednocześnie odrzucił rosyjskie zarzuty o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie i wydał środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji. Brak reakcji na to orzeczenie może skończyć się dla Rosji usunięciem z Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
17.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzony w stanie epidemii i nadal obowiązujący zakaz eksmisji może mieć negatywny wpływ na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jest on nie tylko barierą w zwiększaniu podaży mieszkań, ale może także zniechęcać ich właścicieli do wynajmowania wolnych lokali - alarmuje rzecznik praw obywatelskich.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.03.2022
Nieruchomości Ukraina
Pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Polsce ma opierać się głównie na programie Rady Nadzorczej PFRON, który będzie wypełnieniem zapisów zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie on uchwalony na najbliższym posiedzeniu 18 marca. A pomoc coraz bardziej potrzebna. Mają z niej skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i samorządy i organizacje pozarządowe.
Beata Dązbłaż
17.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego powzięło wątpliwość, czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po dniu wejścia w życie ustawy, po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca. W przepisach nigdzie nie jest zaznaczony czas konieczny do uzyskania takiej emerytury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2022
Emerytury i renty
Jarosław Kaczyński zaproponował zorganizowanie misji pokojowej na terenie Ukrainy. Według wicepremiera ds. bezpieczeństwa powinna ona być chroniona przez siły zbrojne, a zorganizować ją powinno NATO lub Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ze względów proceduralnych, ta kwestia pozostanie jednak raczej jedynie w sferze deklaracji. W każdym razie NATO jej nie zorganizuje, nie popierają pomysłu także USA i UE.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
17.03.2022
Ukraina
Wiele kancelarii notarialnych od samego początku wojny na terenie Ukrainy deklaruje chęć bezpłatnej pomocy Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Obecnie najczęściej są to prośby o poświadczenie dokumentów, umowy i aktów notarialnych, mających istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia bytu i umożliwienia pobytu i podjęcia pracy w Polsce.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2022
Prawo cywilne Prawnicy Ukraina
Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan przyjechał w środę do Polski w związku ze śledztwem w sprawie zbrodni wojennych Rosji popełnianych na terenie Ukrainy. Spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro i wspólnie wizytowali punkt recepcyjny dla uchodźców przy przejściu granicznym w Medyce.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

MZ konsultuje nowe przepisy o żywieniu w szpitalach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia, a właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia jest istotnym elementem zwiększenia szans chorych na wyzdrowienie, poprawę skuteczności leczenia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań - taka idea przyświeca resortowi zdrowia w pracach nad nowymi zasadami w tej dziedzinie.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na opóźnienia przy rozpoznawaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. Ustawa przewiduje na to na dwumiesięczny termin. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ZUS o przyczynę tych opóźnień.
Robert Horbaczewski
16.03.2022
Pomoc społeczna
Organizacje zrzeszone w Komitecie Obrony Sprawiedliwości zaapelowały do organów Unii Europejskiej o podjęcie wszelkich działań w celu powstrzymania wyboru neo-KRS, ustanowienia nowego systemy dyscyplinarnego, usunięcia z Sądu Najwyższego neo-sędziów i przywrócenia praworządności. Jak stwierdzają, niepraworządna Polska nie będzie solidnym elementem wspólnego europejskiego systemu.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli uchodźca z Ukrainy mający komunikacyjną polisę graniczną OC, otrzymaną nieodpłatnie od ubezpieczyciela, wyrządzi swoim pojazdem szkodę, to koszty wypłaconego przez towarzystwo odszkodowania pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Taką zmianę wprowadziła specustawa ukraińska, obowiązująca z mocą wsteczną od 24 lutego.
Regina Skibińska
16.03.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ostatnie dni pokazały, że umiemy się zmobilizować w trudnych chwilach i potrafimy realizować założenia logistyki humanitarnej, która polega na organizowaniu, planowaniu, kierowaniu i sprawdzaniu efektywnych przepływów materiałowych, finansowych i informacyjnych od momentu ich wytworzenia aż do ich zużycia w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców w ramach akcji humanitarnych.
Józef Kielar
16.03.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Ukraina
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzić ma zmiany do świadczeń gwarantowanych udzielanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Zaproponowano m.in. więcej badań w ramach bilansów zdrowotnych, a także poszerzenie kompetencji pielęgniarek.
Katarzyna Redmerska
16.03.2022
Opieka zdrowotna
W jednym z największych ukraińskich serwisów prawniczych LexInform pojawił się baner: Правова система Польщі – допомога українцям, czyli System Prawny w Polsce - Pomoc dla Ukraińców. Każdy, kto w niego kliknie, zostanie przekierowany do specjalnego miejsca w serwisie Prawo.pl z artykułami o przepisach ważnych dla osób uciekających do naszego kraju przed wojną.
Jolanta Ojczyk
16.03.2022
Prawnicy Prawo gospodarcze Ukraina
Społeczeństwo wyedukowane nie ma obaw. Może też wpływać na rządzących, np. wyrażając swoje zdanie podczas protestów, gdy sprzeciwia się uchwaleniu określonych przepisów. Z tego względu tak ważne są działania edukacyjne w zakresie prawa, które mogą podejmować także sędziowie - podkreśla sędzia Monika Ciemięga z Sądu Rejonowego w Opolu, ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Aleksandra Partyk
16.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Rosja nie czeka na wyrzucenie, sama rezygnuje z członkostwa w Radzie Europy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Ukraina
Rosja, która następniego dnia po napaści na Ukrainę została zawieszona w prawach członka Rady Europy, złożyła oświadczenie o wystąpieniu z tej organizacji. Uznawane jest to za posunięcie wyprzedzające prawdopodobne wykluczenie Rosji z Rady Europy w wyniku jej agresji na Ukrainę. Rada Europy skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Ukraina
Wprowadzone w 2017 roku zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedwczesne zakończenie mandatu ówczesnego członka KRS stanowią naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowiek - stwierdziła we wtorek po raz kolejny Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Czławieka. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny orzeka, że takie wyroki ETPC są sprzeczne z polską konstytucją.
Katarzyna Warecka
15.03.2022
Prawo karne Prawnicy
Narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością, każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących. Takie stanowisko Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta ogłosili w sprawie świadczenia usług dla uchodźców z Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, że dziś bank ma obowiązek przekazania „skarbówce” informacji o rachunku bankowym osoby podejrzanej - od 1 lipca 2022 r. będzie to zaś dotyczyło osoby fizycznej. Ponadto dostęp do konta będzie możliwy nie tylko na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego, ale także naczelnika urzędu skarbowego.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Obywatel został ukarany grzywną za hodowlę owiec na swej nieruchomości w Warszawie, wbrew obowiązującemu zakazowi. Sąd wydał wyrok w trybie nakazowym, czyli bez wysłuchania ani jego, ani świadków, oparł się na materiale zebranym przez Straż Miejską. Według składającego kasację RPO, tryb ten możliwy jest jednak tylko wobec braku jakichkolwiek wątpliwości, a w tej sprawie były istotne wątpliwości.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Konieczne jest pilne podjęcie rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce. Ma on daleko idące skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i polityczne. W obliczu zagrożeń i wyzwań stojących obecnie przed Polską, zwłaszcza w związku z agresją Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, jego dalsza eskalacja jest niebezpieczna i nie leży w polskim interesie narodowym.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W rozliczeniu podatkowym za 2021 rok, podobnie jak w poprzednich latach, istnieje możliwość uwzględnienia ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta została wprowadzona w celu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Umożliwia ona pomniejszenie podstawy opodatkowania o równowartość niektórych wydatków, poniesionych np. na remonty budynków mieszkalnych lub instalację nowego źródła energii.
Anna Koperska
15.03.2022
PIT Rachunkowość
Osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej, mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO - informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. I podkreśla, że z tej ochrony i wynikających z RODO uprawnień mogą korzystać również uciekinierzy z będącej celem rosyjskiej agresji Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
RODO Ukraina
Darowizny przekazywane na cele charytatywne można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT. Wpłaty przekazane w tym roku, będzie można rozliczyć jednak dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku. Już teraz jednak można wesprzeć fundacje i stowarzyszenia, niosące pomoc Ukraińcom, przekazując im 1 proc. podatku.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse PIT Ukraina
Płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS czy wykupić prywatny pakiet? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej osób i wybiera drugą opcję. Taki wybór oznacza jednak, że w nagłej sytuacji, np. hospitalizacji z powodu wypadku, czy Covid-19, będzie trzeba zapłacić szpitalowi wysoki rachunek.
Jolanta Ojczyk
15.03.2022
Opieka zdrowotna
Rodzice szukają sposobów, by przekazać zgromadzone środki tylko swojemu dziecku, a nie również jego małżonkowi. Zależy im, rzecz jasna, by zrobić to jak najtaniej. Chcą także uniknąć podatku. Zainteresowanie tematem potwierdzają najnowsze interpretacje podatkowe, ale i pytania trafiające do redakcji Prawo.pl.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Osoba prywatna może sprzedać bez podatku dochodowego elementy zbieranej przez lata kolekcji. Dopóki transakcje nie mają charakteru inwestycyjnego, nie trzeba do tego rejestrować działalności gospodarczej. Ale nabywca czasami ma obowiązek zapłaty 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Taką daninę płaci się nawet od umowy kupna-sprzedaży psa.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse PIT
Właściciele mieszkań będą mogli liczyć na refundację kosztów utrzymania uchodźców, których przyjmą pod swój dach. Wsparcie wyniesie dziennie 40 zł od osoby za dzień i będzie ograniczone w czasie. Można na nie liczyć przez 60 dni. Tylko nieliczni będą mogli przedłużyć ten okres. Nikłe są też szanse, by wnioski można było składać już od środy, jak zapowiada rząd.
Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
15.03.2022
Nieruchomości Ukraina
Zawiadomienie o przestępstwie składamy w najbliższym komisariacie policji lub jednostce prokuratury. Może być złożone ustnie lub pisemnie i co ważne nie dotyczy to tylko osób pokrzywdzonych. Może je złożyć każdy, kto posiada informacje, że doszło do złamania prawa. Trzeba tylko pamiętać o jednym - za fałszywe zawiadomienie grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości