Pytanie Użytkownika LEX Księgowość:

Spółka komunalna prowadzi księgowość na kontach zespołu 4 i 5. W 2018 r. opłacono prenumeratę czasopisma na 2019 r.

Jak prawidłowo zaewidencjonować w księgach rachunkowych tę operację w 2018 r., a następnie w 2019 r.?

 

 

Odpowiedź
 

W przypadku, gdy wartość zakupu prenumeraty spółka uzna za nieistotną z punktu widzenia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, to w ramach polityki (zasad) rachunkowości może przyjąć, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uproszczenie. Polega ono na jednorazowym odpisaniu w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy w koszty w miesiącu rozpoczynającym okres prenumeraty. Natomiast, gdy w ocenie jednostki koszt prenumeraty prasy jest znaczący, to należy go odpisywać miesięcznie przez cały okres korzystania z prenumeraty.

Czytaj też: SN: Główny księgowy zapłaci odszkodowanie za wadliwe księgowanie >

 

W księgach rachunkowych spółka może ująć następujące zapisy:

W roku 2018

 • Zapłata za prenumeratę
  • Wn 200 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami"
  • Ma 130 "Rachunek bankowy"
 • Faktura za prenumeratę
  • Wn 300 "Rozliczenie zakupu" – wartość netto
  • Wn 220 "VAT naliczony"
  • Ma 200 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" – wartość brutto
 • Zarachowanie kosztów od rozliczenia w czasie
  • Wn 401 "Zużycie materiałów i energii
  • Ma 300 "Rozliczenie zakupu"

równolegle

 • Wn 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"
 • Ma 490 "Rozliczenie kosztów"

W roku 2019

 • Koszty przypadające na dany okres (miesiąc lub jednorazowo)
  • Wn 550 "Koszty zarządu"
  • Ma 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

 

 


Więcej informacji znajdziesz w LEX Księgowość:

Zestawienie sprzedaży księgowanej na podstawie rejestrów - POBIERZ WZÓR >>

Zakres czynności głównego księgowego w jednostce organizacyjnej - POBIERZ WZÓR >>

Korekta kosztów w przypadku braku zapłaty w PIT - PROCEDURA >>

Jak zaksięgować umowę cesji? >>

Jak księgować faktury za media? >>