Istotą prenumeraty jest dokonanie przedpłaty w celu uzyskania w oznaczonym okresie dostępu do czasopism/książek/materiałów w formie papierowej lub elektronicznej (online). Koszty te ponoszone są jednorazowo, przy czym dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych (np. opłacona w grudniu prenumerata na cały kolejny rok). Często też zakupów dokonuje się w trakcie roku na kolejne 12 miesięcy.

Sprawdź też: Jak ująć w ewidencji księgowej korektę zmniejszającą do faktury z tytułu prenumeraty? >>>

 

Księgowanie faktury za prenumeratę – rozliczenia międzyokresowe kosztów

W takim przypadku księgowanie w bieżącym roku podatkowym kosztów poniesionych w tym bieżącym okresie, ale odnoszących się do kolejnych okresów, odbywać się może poprzez konto "czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Jak wynika z ustawy o rachunkowości, odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, a czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Stąd okres rozliczania kosztów prenumeraty czasopism powinien pokrywać się z okresem, na jaki wykupiono prenumeratę. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów prenumeraty następują wówczas w równych ratach, stosownie do upływu okresu korzystania z tej prenumeraty (np. przez rok). W tym celu kwotę z faktury dzieli się na ilość miesięcy, na jaką wykupiono prenumeratę i taką kwotę odpisuje się co miesiąc w koszty.

Sprawdź w LEX ŚCIĄGI KSIĘGOWEGO >>>>

 

Uproszczenie w przypadku kosztów nieistotnych

Trzeba jednak wskazać na jedną dość istotną sprawę. Koszty prenumeraty nie są najczęściej tak wielkimi kosztami, aby ich wysokość szczególnie negatywnie wpływała na sytuację majątkową podmiotu. Stąd w większości przypadków istnieje możliwość jednorazowego zaksięgowania kosztów prenumeraty, bez odnoszenia ich w rozliczenia międzyokresowe.  Jeśli koszty prenumeraty nie są z punktu widzenia jednostki istotne, jednostka może zastosować uproszczenie polegające na jednorazowym ich odpisaniu w koszty w miesiącu rozpoczynającym okres prenumeraty, bez rozliczania ich w czasie. Trzeba bowiem pamiętać, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wymóg rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego. Oczywiście w tym momencie pojawia się pytanie, kiedy ów wpływ będzie miał charakter istotny? Otóż przyjmuje się, że zastosowanie uproszczenia będzie miało istotnie ujemny wpływ, jeżeli pominięcie lub zniekształcenie danych w wyniku zastosowania tego uproszczenia ma wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych.

Zobacz również: Czy trzeba księgować wszystkie faktury kosztowe? >>

Generalnie istotność zależeć będzie od kwoty określonej pozycji lub błędu – ocenianego w danych okolicznościach – w razie pominięcia lub zniekształcenia tej pozycji. Istotność stanowi zatem próg bądź granicę, a nie zasadniczą cechę, jaką muszą mieć informacje, aby były użyteczne. Doświadczenie życiowe pokazuje, że koszty prenumeraty, co do zasady, takiego wpływu na sytuację finansową jednostki nie mają.

 


Faktura za prenumeratę na kontach księgowych

Jeśli chodzi o ujęcie rachunkowe kosztów prenumeraty, to może ono wyglądać następująco:

 • Wn 200 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami"
 • Ma 130 "Rachunek bankowy"

Zaksięgowanie faktury za prenumeratę:

 • Wn 400 "Koszt wg rodzaju" – wartość netto (zużycie materiałów i energii w przypadku wersji papierowej prenumeraty albo usługi obce w przypadku wersji elektronicznej)
 • Wn 220 "VAT naliczony"
 • Ma 200 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" – wartość brutto

Przeksięgowanie kosztów prenumeraty do rozliczenia w czasie:

 • Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
 • Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Odpis kosztów w części przypadającej na dany okres:

 • w przypadku ewidencji na kontach zespołu 4
  • Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
  • Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
 • w przypadku ewidencji na kontach zespołu 4 i 5
  • Wn konto 55 "Koszty zarządu",
  • Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"