- Obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania ofertami OC biura rachunkowego. Klienci bardzo mocno zaczęli zwracać uwagę na możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym – informuje Aurelia Szymańska z CUK Ubezpieczenia, czyli firmy porównującej oferty różnych towarzystw. Podkreśla, że suma ta zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 10 tys. euro (w przeliczeniu niecałe 50 tys. zł).

Czytaj: Usługowe prowadzenie ksiąg przez biura rachunkowe po deregulacji >

- Potrzeba zwiększenia tej sumy poprzez wykupienie tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego argumentowana jest przede wszystkim niepewnością związaną z wprowadzeniem zmian w ordynacji podatkowej i ewentualnymi roszczeniami klientów, które mogą przekraczać kwotę sumy narzuconej przez ustawodawcę – podkreśla Aurelia Szymańska.

Czytaj: Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie ksiąg (ewidencji) podatkowych >

Różne warianty ubezpieczeń dla księgowych i biur rachunkowych

Dodaje też, że dodatkowo zabezpieczenia, które firma posiada w ofercie mogą zostać rozszerzone o dodatkowe czynności wykraczające poza katalog czynności objętych ubezpieczeniem obowiązkowym jak np. obsługa kadrowo-płacowa czy czynności doradztwa podatkowego (nie wynikające z ubezpieczenia obowiązkowego).

Niektóre towarzystwa dodatkowo dają możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności za utratę dokumentów, naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy czy pokrycie kosztów obrony w postępowaniu karno-skarbowym lub administracyjnym.

- Jedno z towarzystw przyjmuje taki schemat, że obowiązkowe ubezpieczenie OC to jedna polisa, a każde rozszerzenie o dobrowolne ubezpieczenie musi być na osobnej polisie. Inne z kolei daje możliwość zawarcia OC obowiązkowego wraz z dodatkowymi czynnościami dobrowolnymi na jednej polisie – wyjaśnia Aurelia Szymańska. Dodaje, że ubezpieczenie kadrowo-płacowe czynności, to dobrowolne OC biura rachunkowego, ponieważ nie mieści się to w czynnościach objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami OC biura.

Zobacz również:
Fiskus nie potwierdzi prawidłowości PKWiU >>
MF zaczyna prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego >>

 

OC podstawowe nie chroni kompleksowo

Podobnie sytuacja przedstawia się w PZU S.A., gdzie również w ramach jednej polisy obowiązkowego OC trudno o kompleksową ochronę.  - Obecnie w ofercie posiadamy cztery produkty odpowiadające potrzebom biur rachunkowych, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej i trzy dobrowolne ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej – poinformowało PZU S.A. w odpowiedzi na pytanie redakcji. PZU również wskazało, że minimalna suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej to równowartość 10 tys. euro w złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Sprawdź: Czy spółka matka, świadcząca usługi księgowe na rzecz spółek córek, musi wykupić ubezpieczenie OC jak dla biur rachunkowych? >

Uzupełnieniem oferty ubezpieczenia jest dobrowolne (nadwyżkowe) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (z zastosowaniem OWU OC zawodowej). Zapewnia ochronę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

 


OC biura sporządzającego deklaracje 

Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja biura rachunkowego, które wykonuje określone czynności doradztwa podatkowego. Powinno ono rozważyć dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej dla biur rachunkowych z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego (z zastosowaniem OWU OC zawodowej z klauzulą nr 78). Chodzi o czynności jak: prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie a także sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie.

OC biura z obsługą kadrowo-płacową

Okazuje się, że podstawowa polisa nie chroni w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. I w PZU i w CUK nie wchodzi w zakres podstawowy. Biura rachunkowe prowadzące taką obsługę mogą rozważyć ewentualnie dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej dla biur rachunkowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową (z zastosowaniem OWU OC zawodowej z klauzulą nr 40).

Zakres ubezpieczenia obejmuje wówczas odpowiedzialność przy następujących czynnościach: obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów. Ponadto ubezpieczeniem objęte jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie, z wyłączeniami dotyczącymi umów o pracę.

 

Trzy polisy do kupienia

Biuro rachunkowe świadczące usługi z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a ponadto wykonujące określone czynności doradztwa podatkowego (w tym prowadzenie ksiąg podatkowych i sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych) oraz prowadzące obsługę kadrowo-płacową powinno w zasadzie wykupić ubezpieczenia obejmujące zakres trzech wyżej wskazanych polis, żeby uzyskać pełną ochronę.

Sprawdź: Do jakiej instytucji należy zgłosić brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC przez biuro rachunkowe? >

- Przy ubezpieczeniach dobrowolnych to biuro rachunkowe decyduje o wysokości sumy gwarancyjnej. Oferta PZU rozpoczyna się od 50 tys. zł i może wynosić nawet kilka mln zł. W przypadku wypłaty odszkodowania PZU odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie aż do jej wyczerpania – informuje ubezpieczyciel.

Składki za ubezpieczenia obowiązkowe jak i te dobrowolne zależą od wielu czynników, m.in. obrotu z działalności objętej ubezpieczeniem, historii ubezpieczeniowej danego biura księgowego, sposobu płacenia składki – jednorazowo lub rozłożenie na raty, czy indywidualnej oceny ryzyka.

 

Odpowiedzialność biur rachunkowych

Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych w przypadku szkód zgłaszanych do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowych i dobrowolnych zawsze jest analizowana tak samo. W świetle art. 822 par. 1 kodeksu cywilnego, konieczne jest ustalenie czy: powstała odpowiedzialność ubezpieczonego biura rachunkowego, czy odpowiedzialność jest odpowiedzialnością odszkodowawczą (za „szkodę” w myśl tego przepisu) oraz czy odpowiedzialność ma charakter cywilnoprawny.

Zobacz również: NSA: Podatnik też odpowiada za niepobrane przez płatnika zaliczki >>

Każde zgłoszone roszczenie podlega wnikliwej analizie. Badana jest w szczególności umowa pomiędzy biurem rachunkowym a zlecającym usługę przedsiębiorcą, zakres zleconych biuru czynności tj. czy obejmuje wyłącznie rozliczenie przedsiębiorcy czy także rozliczenie wspólników w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie spółki osobowej.

 Zdaniem PZU, zmiany w prawie podatkowym wprowadzone przez Polski Ład w żaden sposób nie wpłynęły na zakres ochrony ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oferowanych przez PZU S.A. biurom rachunkowym.

Czytaj: Kryzys w działalności biura rachunkowego >

Stowarzyszenie Księgowych ponownie pyta PZU

Podobnych odpowiedzi udzieliło PZU Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Organizacja uznała je za niewystarczające. - Ryzyko prowadzenia biura rachunkowego w rzeczywistości Polskiego Ładu znacząco wzrosło i księgowi potrzebują dobrej ochrony przed ryzykiem wynikającym z niestabilności prawa w postaci dobrze skonstruowanych polis OC – podkreśla Aneta Lech, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

Dodaje, że mając na względzie pojawiające się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu ochrony zwłaszcza w wymiarze nowej składki zdrowotnej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło do PZU z prośbą o udzielenie informacji na ile obecne ubezpieczenia chronią właścicieli biur rachunkowych w nowej rzeczywistości prawno-podatkowej Polskiego Ładu.

- Niestety wyjaśnienie prezesa PZU nie daje jednoznacznych odpowiedzi na przedstawiony problem. Z jednej strony uspokaja twierdząc, że Polski Ład niczego nie zmienił w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, ale z drugiej strony nie odpowiada na przedstawione pytania - podkreśla Aneta Lech. Przewodnicząca informuje, że z tego powodu Stowarzyszenie Księgowych ponownie zwróciło się z prośbą do ubezpieczyciela o uzupełnienie stanowiska a nawet o zorganizowanie spotkania, które doprowadzi do szczegółowego przedstawienia problemów i obaw jakie mają biura rachunkowe w związku z polisami OC.