Prawo.pl
Wojskowy Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy. Zdaniem sądu odmowa wszczęcia postępowania w sprawie potraktowania dziennikarzy zbierających materiały o sytuacji cudzoziemców przekraczających polsko-białoruską granicę było przedwczesne, okoliczności sprawy nie zostały wyjaśnione w sposób wystarczający.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Prawo karne Prokuratura Wojsko
Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Absencja 2022 – w czerwcu Polacy chorowali najmniej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Tylko 18 051,3 tys. dni absencji chorobowej ogółem odnotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu 2022 roku. W tym czasie na zasiłkach chorobowych Polacy przebywali łącznie przez 10 736,5 tys. dni. Kwota wypłat sięgnęła łącznie 1 931 211,8 tys. zł, w tym kwota wypłaconych zasiłków chorobowych wyniosła 1 112 969,3 tys. zł. To najniższe wskaźniki w tym roku.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Administracja publiczna
Po przyjęciu przez Sejm 5 sierpnia senackiej poprawki do ustawy o ekonomii społecznej, której celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i ubogich, ustawa ta została podpisana przez prezydenta. Jej celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem.
Jolanta Ojczyk
12.08.2022
Pomoc społeczna
12 sierpnia to Światowy Dzień Pracoholika. Według OECD, pracownicy w Polsce plasują się w europejskiej czołówce pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. Przewlekły stres, nadmiar obowiązków czy brak satysfakcji z pracy mogą przyczynić się do wypalenia zawodowego. Aż jedna trzecia Polaków była gotowa zrezygnować z dotychczasowego miejsca pracy z powodu wyczerpania, a jedna piąta - ze względu na wypalenie zawodowe.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2022
Prawo pracy HR
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na blokowanie stron internetowych, co stwarza ryzyko dla wolności słowa oraz dostępu do informacji. Przepisy nie przewidują informowania administratora strony o przyczynie blokady i czasie jej trwania Tymczasem takie działania powinny być ściśle określone i podlegać skutecznej kontroli – wskazuje RPO.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.08.2022
Nowe technologie
Resort rodziny i polityki społecznej potwierdza, że nie zdecydował się dotychczas na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, bo sposób obliczania emerytury istotnie przekłada się na wysokość świadczenia. Według MRiPS, potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym jego uelastycznianie.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną złożoną przez pełnomocników byłego więźnia obozu w Auschwitz. Problem wynikał w publikacji niemieckiego portalu informacyjnego, który posłużył się sformułowaniem "polskie obozy" zagłady, co naruszało dobra osobiste polskiego obywatela. Kwestią sporną jest, czy sprawa ma być rozpoznawana w Niemczech czy w naszym kraju.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2022
Wymiar sprawiedliwości
Turystyka pielgrzymkowa często prowadzona jest w szarej strefie, a jej organizatorzy nie są wpisani do rejestru organizatorów turystyki. W takich przypadkach turyści nie są zabezpieczeni na wypadek niewypłacalności firmy, a organizatorzy zagrożeni są sankcjami, z karą pozbawienia wolności do lat trzech włącznie. Sprawą tragicznej w skutkach wycieczki do Medjugorie zajmą się organy ścigania.
Regina Skibińska
12.08.2022
Prawo karne
Niektóre przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie dostały z Narodowego Funduszu Zdrowia przelewów uwzględniających obowiązującą od lipca m.in. wyższą stawkę kapitacyjną. Otrzymują korektę dopiero po wpisaniu do systemu aneksu do umowy z Funduszem. Proces aneksowania trwa, a wynagrodzenia minimalne przychodnie powinny wypłacić pracownikom już z uwzględnieniem podwyżek. NFZ zaznacza, że aneksy rejestruje na bieżąco.
Katarzyna Nocuń
12.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zwiększenie represyjności prawa karnego to główny cel czekającej na zakończenie procesu legislacyjnego nowelizacji kodeksu. Są w niej znacznie wyższe kary za wiele czynów, ale też istotne ograniczenie swobody sędziowskiej w orzekaniu. Według prawników idzie to zbyt daleko i narusza Konstytucję. A co więcej, prowadzić może do wydawania przez sądy wyroków nadmiernie surowych, przekraczających stopień winy sprawcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
12.08.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli prezydent uwzględni uwagi, które podnieśliśmy w zastrzeżeniach do protokołu z losowania sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to zostanie utworzona instytucja, która cieszyć się będzie zaufaniem nie tylko w kraju, ale także nie będzie negowana w orzecznictwie europejskich trybunałów. Prezydent może uchronić nas przed sytuacją, w której niezadowolona strona przegra sprawę w Polsce, a wygra przed unijnym trybunałem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Regulamin Sejmu może ograniczyć prawo wstępu osób trzecich na tereny i do budynków sejmowych, również przez zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu. Niedopuszczalne byłoby jednak przeniesienie tej kompetencji z Sejmu, jako organu kolegialnego, na Marszałka Sejmu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
12.08.2022
Administracja publiczna

Będą dopłaty nie tylko do węgla - jest projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów
Gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania pelletem otrzymają 3 tys. zł dopłaty, olejem opałowym - 2 tys. zł, drewnem 1 tys. zł, a gazem - 500 zł - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy. Pomoc obejmie także korzystających z ciepła z sieci. Rząd zrekompensuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym podwyżkę cen, a te obniżą mieszkańcom rachunki. Niższe rachunki mają też zapłacić m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej.
Robert Horbaczewski
11.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów
Usługi doradztwa obywatelskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, o ile osoba je świadcząca nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego w związku z ich świadczeniem. Usługi te nie podlegają VAT, nawet gdy osoba je świadcząca prowadzi również działalność gospodarczą w innym zakresie, opodatkowaną VAT.
Wiesława Moczydłowska
11.08.2022
Domowe finanse VAT

RPO: Samorządowa prasa zakłóca rynek medialny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - społecznej kontroli władz. Dochodzi bowiem do zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji oraz utrudnienia sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, z czym wiążą się ograniczenia w korzystaniu z wolności prasy - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
11.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

NIK: Zmarnowane miliardy litrów wody na wsiach

Samorząd terytorialny Środowisko
Przedsiębiorstwa wodociągowe nieefektywnie gospodarowały zasobami wodnymi, a sprawowany przez nie nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był nieskuteczny - takie wnioski wynikają z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w kilku województwach. Straty w niektórych wodociągach sięgają nawet 60 proc., problemem jest też duża awaryjność sieci wodociągowych.
Krzysztof Sobczak
11.08.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Ponad 150 tys. zł kary ma zapłacić spółka Farma Mleka za nieprawdziwe informacje o skali działalności, nierealne plany na przyszłość, czym umyślnie wprowadzała konsumentów w błąd po to, aby zachęcić ich do inwestycji. Karę taką nałożył Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że w rzeczywistości zamiast setek krów, w najlepszym okresie firma miała 11 sztuk.
Krzysztof Sobczak
11.08.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia dotyczący dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Do tej pory rozporządzenie normowało wyłącznie uposażenia i dodatki ochotników. Zdaniem ekspertów, rząd może w ten sposób szykować grunt pod obowiązkowy pobór, ale nie powszechny, a selektywny.
Robert Horbaczewski
11.08.2022
Wojsko
Sposób zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi szkolnymi jest obowiązkiem gminy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km, przy czym odległość tę mierzy się po użytkowanych drogach publicznych, a nie drogach gruntowych lub skrótach przez las lub terenach rolnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
11.08.2022
Samorząd terytorialny
Niektóre osoby zatrudnione na umowę o pracę i korzystające z praw autorskich stracą na tegorocznych zmianach w ustawie o PIT. Stanie się tak, mimo że przepisy o 50-procentowych kosztach autorskich nie zmieniły się. Dotyczy to pracowników zarabiających w przedziale ok. 7-16 tys. zł oraz powyżej 16,5 tys. zł miesięcznie. Decyduje o tym zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku.
Paweł Rochowicz
11.08.2022
PIT Nowe technologie Polski Ład
Gdyby rząd wprowadził od 2 sierpnia 2022 r. przepisy dla pracowników będących rodzicami przewidziane unijną dyrektywą work-life balance, to saldo ogółem dla sektora finansów publicznych wyniosłoby 329,5 mln zł. W całym 2023 r. wyniesie już prawie 1 mld zł, ale i tak - zdaniem prawników - koszty zmian korzystnych dla pracowników, zwłaszcza tych będących rodzicami, nie są wysokie.
Grażyna J. Leśniak
11.08.2022
Finanse publiczne Prawo pracy Prawo unijne
Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Kilka dni wcześniej komisarz UE Didier Reynders zapowiedział, że właśnie pierwszy wniosek o fundusze będzie okazją do weryfikacji, czy polskie władze wypełniły "kamienie milowe" dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
10.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych cykl spotkań online z przedstawicielami UODO oraz liderami programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Chodzi m.in. o wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu świadomych i odpowiedzialnych zachowań, aby bezpiecznie korzystali z internetu.
Krzysztof Sobczak
10.08.2022
Szkoła i uczeń RODO
Polacy coraz częściej zostają w firmach po godzinach, by wykonywać swoje obowiązki zawodowe – wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”. Według tego badania, aż ¼ zatrudnionych Polaków (25,37 proc.) pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. To wzrost o ponad 6 punktów procentowych w porównaniu do roku ubiegłego.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2022
Rynek Prawo pracy

UOKiK: Rosnące koszty przyczyną wzrostu opłat za odpady

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie były wynikiem niedozwolonych praktyk, a m.in. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz działań lokalnych władz - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie wyjaśniające na tym rynku dotyczyło sprawdzenia, czy w woj. mazowieckim, w tym w Warszawie, mogło dojść do zmowy przetargowej.
Krzysztof Sobczak
10.08.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może być dwucyfrowa - zapowiedział we wtorek Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dodał, że zapowiada się rekordowo ze względu na wysoką inflację. Dlatego w przyszłym roku budżet na ten cel będzie musiał być o wiele wyższy, niż w tym roku.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Zasiłek stały z pomocy społecznej wynosi obecnie 719 zł. Mimo inflacji rząd nie planuje ani jego podwyższenia, ani zmian zasady jego waloryzacji - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zaznacza, że waloryzacja zasiłku jest dokonywana co trzy lata, a ostatnia była w tym roku.
Beata Dązbłaż
10.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Obecnie bardzo dużo mówi się o wellbeingu i wyzwaniach, które stoją przed pracodawcami w związku z jego wdrażaniem do organizacji. Dobrostan pracowników związany jest nie tylko z dobrym samopoczuciem poszczególnych osób i dobrej kondycji całej firmy. Wellbeing odgrywa kluczową rolę w budowaniu poczucia przynależności pracowników i świadomości bycia częścią zespołu.
Izabela Kluzek-Kot
10.08.2022
Prawo pracy HR