Prawo.pl

Internet w samolotach - KE ożywia starą decyzję

Rynek i konsument Prawo europejskie
Pasażerowie na pokładach samolotów w Unii Europejskiej będą mogli korzystać ze swoich telefonów komórkowych w maksymalnym zakresie swoich możliwości i funkcji, podobnie jak naziemna sieć komórkowa 5G. Taka zmiana będzie możliwa ponieważ Komisja Europejska zaktualizowała decyzję wykonawczą w sprawie widma na potrzeby łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych, wyznaczając pewne częstotliwości dla technologii 5G podczas lotu.
Krzysztof Sobczak
13.12.2022
Rynek i konsument Prawo europejskie

Świadek - małżonek może odmówić zeznania, przyjaciel - nie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej, istnieje możliwość odmowy składania zeznań przez świadka lub odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Przepisy mają chronić prawo do życia rodzinnego i prywatnego, dotyczą więc bliskich - m.in. małżonków, w tym nawet po rozwodzie. A w przypadku prawa karnego także tych, którzy w innej toczącej się sprawie są oskarżeni o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
13.12.2022
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Dopóki trwa stosunek pracy, urlop wypoczynkowy nie może być rozliczony ekwiwalentem pieniężnym. Prawo do niego powstaje w dniu rozwiązania stosunku pracy – ekwiwalent powinien wówczas zostać wypłacony za urlop niewykorzystany, do którego prawo nie uległo przedawnieniu. Spółka nie może zatem wypłacać wcześniej ekwiwalentu za urlop, pracodawca powinien przede wszystkim urlopu wypoczynkowego udzielać.
Marek Rotkiewicz
13.12.2022
Prawo pracy
Zmiana rozporządzenia delegacyjnego wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji pod kątem konieczności dokonania ewentualnych zmian.
Marek Rotkiewicz
13.12.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
Masowo wpisywane do ksiąg wieczystych ostrzeżenia o prowadzonych czynnościach sprawdzających przez komisję weryfikacyjną stwarzają istotne ryzyko przy obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie. Dochodzi bowiem do wyłączenia rękojmi z mocą wsteczną. Ostrzeżenie to nie musi jednak całkowicie blokować obrotu. Piszą o tym Michał Gliński radca prawny oraz dr Radosław Wiśniewski, adwokat z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Michał Gliński Radosław Wiśniewski
13.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Polska policja podsłucha nawet unijnego urzędnika

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Służby będą mogły stosować kontrolę operacyjną także w przypadku urzędników pracujących w innych krajach lub w organizacji międzynarodowej, jeśli w grę wchodzić będzie np. przyjmowanie przez nich korzyści majątkowych lub takiej obietnicy. Taką zmianę wprowadzono wraz z nowelizacją kodeksu karnego. To kolejne rozszerzenie stosowania podsłuchów, gdy coraz pilniejszą sprawą są systemowe zmiany w tej dziedzinie.
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Oznacza, że nie ma już formalnych przeszkód do złożenia przez polski rząd wniosku o pierwszą wypłatę środków z tego funduszu. Wcześniej jednak muszą być wprowadzone zmiany wynikające z zaakceptowanych przez ten rząd tzw. kamieni milowych.
Krzysztof Sobczak
12.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie
Kobiety stanowią ponad połowę populacji Polski, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w składach zarządów i rad nadzorczych firm, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dotychczas nie zostały wprowadzone efektywne rozwiązania służące przeciwdziałaniu dysproporcji płci w zarządach firm. Na podstawie nowej dyrektywy UE, spółki giełdowe będą musiały zwiększyć reprezentację kobiet we władzach do czerwca 2026 roku.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Prawo pracy Spółki Zarządzanie
Skrócenie czasu obowiązkowej obserwacji osoby po transfuzji krwi poniżej 12 godzin zmniejszy obłożenie podmiotów leczniczych wykonujących procedurę przetaczania. Ministerstwo Zdrowia w ten sposób tłumaczy planowane zmiany w projekcie rozporządzenia skierowanym w poniedziałek do konsultacji społecznych. 
Katarzyna Nocuń
12.12.2022
Pacjent Opieka zdrowotna

Dostajesz rentę socjalną - ZUS rozliczy cię korzystniej

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Od stycznia 2022 roku osoby, które dostają rentę socjalną i dodatkowo pracują, rozliczają się z ZUS na korzystniejszych zasadach niż wcześniej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wobec dorabiających są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób, na rencie socjalnej oznacza to, że ich wypłata nie jest zawieszana, a jedynie zmniejszona.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy - Moduł Obsługi Spraw Portal, który umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Ale nadal trzeba podpisać wniosek podczas wizyty w urzędzie.
Robert Horbaczewski
12.12.2022
Administracja publiczna
W okresie styczeń - wrzesień 2022 r. zgłoszono 42604 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, czyli o 2,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2021. Zmniejszyła się też liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 3,23 do 2,99 - podał w poniedziałek GUS.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Prawo pracy BHP
Nowelizacja tzw. ustawy o automatyzacji z 8 czerwca 2022 r., dotycząca możliwości blokady rachunku bankowego przez fiskusa (tzw. STIR), ciągle budzi wiele kontrowersji. Niejasne przepisy sprawiły, że kwestią sporną jest nakładanie blokad na rachunki bankowe przez naczelników organów celno-skarbowych - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.
Jagoda Trela
12.12.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Sąd Najwyższy orzekł, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Sprawa dotyczyła ubrania służbowego dla osoby zmieniającej płeć.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Dowodu osobistego w zastaw się nie zostawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Podczas pobytu w hotelu nie tylko nie musimy oddawać w zastaw dowodu osobistego, ale i nie powinniśmy tego czynić. Z przepisów wynika, że zatrzymanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego to wykroczenie. Co więcej - w ocenie prawników - recepcjonista w hotelu nie jest także uprawniony do wykonania kopii takiego dokumentu.
Aleksandra Partyk
12.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Samorządy składają inwestorom propozycje nie do odrzucenia - w zamian za wydanie pozwolenia na budowę proponują deweloperom, aby mieszkańcom gminy wybudowali drogę, ścieżkę rowerową, chodnik. Dzieje się tak dlatego, że przepisy są nieprecyzyjne i pozwalają gminom na wiele. Inwestorzy i prawnicy nie mają wątpliwości, że czas najwyższy je poprawić. Samorządowcy uważają inaczej. 
Renata Krupa-Dąbrowska
12.12.2022
Drogi Budownictwo
Warto wiedzieć, czym się różni pastisz od parodii. Tym bardziej że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna go zapewne za autonomiczne pojęcie unijnego prawa i przedstawi wiążący dla krajów członkowskich sposób rozumienia pastiszu. Mam nadzieję, że będzie to szerokie rozumienie, co wpłynie na poszerzenie swobody twórczej - pisze prof. Ryszard Markiewicz.
Ryszard Markiewicz
12.12.2022

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład
Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład
Wiele gmin, choć podpisało umowy na dystrybucję węgla ponad dwa tygodnie temu, nie doczekało się ani tony. Inne, choć mają kwalifikowanego dostawcę za miedzą, muszą odbierać węgiel dwa powiaty dalej. Spełnia się też czarny sen samorządowców: importowany węgiel bywa kiepskiej jakości. Wraca pytanie o reklamowanie feralnego towaru.
Robert Horbaczewski
12.12.2022
Samorząd terytorialny Węgiel
Aplikacja gabinet.gov.pl została wyposażona w nowe funkcjonalności: raportowania o zdarzeniach medycznych, a także o implantowanych wyrobach medycznych. Oznacza to, że obecnie każdy podmiot leczniczy ma już techniczne narzędzie do wpisania danych o ciąży pacjentki czy o wkładce wewnątrzmacicznej. Przepisy obligujące do wpisywania tych danych weszły w życie 1 października tego roku.
Katarzyna Nocuń
12.12.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Sąd błędnie podzielił wspólnie użytkowaną nieruchomość, w tym powierzchnie działek należących do poszczególnych osób, do tego w orzeczeniu przekręcił imiona i nazwiska niektórych z nich, w efekcie czego orzeczenie nie może być wykonane, za to powoduje nowe spory, a zainteresowani nie mogą np. uzyskać zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Krzysztof Sobczak
12.12.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Odwieczny zimowy problem – śnieg zalegający na ulicach i chodnikach – mimo że nieczęsty w ostatnich latach, tej zimy daje się we znaki wszystkim. Mieszkańcy i kierowcy żądają czystych dróg, gminy zadanie zlecają, wykonawcy nie nadążają, a odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. A także właściciel nieruchomości.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.12.2022
Samorząd terytorialny

Wyrok wstępny tylko co do zasady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wyrok wstępny podobnie jak wyrok częściowy ma wpływać na optymalizację i przyspieszenie postępowania. Jego wydanie - w myśl obowiązujących przepisów i orzecznictwa - jest dopuszczalne, gdy dotychczas ustalone fakty i stan prawny pozwalają na stwierdzenie, że żądanie zgłoszone przez stronę powodową zasługuje zasadniczo na uwzględnienie. Co jednak jest ważne - nie rozstrzyga ostatecznie sporu.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Śmierć jednego z członków gospodarstwa domowego emerytów wiąże się z obniżeniem uzyskiwanych dochodów. Sytuację wdowców czy wdów poprawić mógłby dodatek wdowi lub renta wdowiej. Zdaniem ekspertów Instytutu Emerytalnego, oba rozwiązania mogłyby odczuwalnie tę sytuację poprawić, ale oba wymagają jeszcze analiz naukowych.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W polskim prawie brakuje regulacji normującej status osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim. W tej sytuacji część sędziów uważa, że pojęcie życia rodzinnego, uznawane w krajowej praktyce za ważny powód zmiany nazwiska, obejmuje również osoby pozostające w związku konkubenckim, w tym osób tej samej płci. Ale wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego nie dają ku temu podstaw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
10.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wybór sposobu korzystania z tego uprawnienia dokonywany jest w pierwszym wniosku o zwolnienie składanym w roku kalendarzowym i jest wiążący do końca danego roku, nawet przy zmianie pracodawcy.
Marek Rotkiewicz
10.12.2022
Prawo pracy
Samo wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nie blokuje inwestycji. Dopiero ostateczna decyzja nieważnościowa wstrzymuje roboty budowlane. Nie wszystkie też pozwolenia na budowę wolno kwestionować. Przepisy pozwalają na to tylko w stosunku do pozwoleń od doręczenia lub ogłoszenia których upłynęło 5 lat. Więcej na ten temat w Legal Alercie.
Martyna Sługocka
10.12.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Honorowi dawcy krwi odsyłają urzędnikom Ministerstwa Zdrowia czekolady, które otrzymują jako posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi. Narzekają na jakość słodyczy, których dostawca został wyłoniony przez resort w ogólnopolskim przetargu wartym ponad 43 mln zł. Jeszcze do niedawna przetargi były organizowane przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. A według nadawców przesyłek, czekolady były lepsze.
Katarzyna Nocuń
10.12.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
Nowelizacja Polskiego Ładu ograniczyła zakres ulgi na zabytki. Podatnik, ponoszący wydatki na zakup zabytku nieruchomego, może z niej skorzystać, pod warunkiem poniesienia ich jeszcze w tym roku. Prac konserwatorskich będzie mógł dokonać w 2023 roku. Warunkiem odliczenia jest konieczność posiadania zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie tych prac.
Wiesława Moczydłowska
10.12.2022
PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Molestowanie seksualne dzieci, nawet niedotykowe, jest uznawane przez sądy za torturę i nieludzkie traktowanie. W sporcie najczęstszymi sprawcami przemocy są trenerzy i instruktorzy - wynika z badań. Osaczają dziecko, obiecują szybką karierę sportową, kupują prezenty. Od kilku lat ministerstwo sportu wiedziało o kryminalnych zachowaniach w klubach i związkach sportowych, ale nie podjęło odpowiednich działań prawnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2022
Prawo karne Administracja publiczna