Jak ustalił Urząd Ochrony Danych Osobowych, w reakcji na anonimowe zgłoszenie o możliwości wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych –członków wspólnoty, doszło do niego w wyniku kradzieży dokumentów, w tym kopii aktu notarialnego, znajdujących się u zarządcy wspólnoty.

Naruszenie trzeba je zgłosić do UODO

W omawianym przypadku jednym z zaniechań administratora było niezawiadomienie organu nadzorczego o wystąpieniu naruszenia ochrony danych.

UODO przypomina, że sam fakt wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych obliguje administratora do dokonania odpowiednich czynności. W  sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, zidentyfikowanego jako naruszenie ochrony danych osobowych, administrator ma obowiązek zgłosić je organowi nadzorczemu nie później niż w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia.

Zobacz w LEX:

Jak dokumentować naruszenia ochrony danych osobowych? >

Czy każde naruszenie ochrony danych powoduje szkodę po stronie osoby, której dane dotyczą? >

Obowiązek ten jednak nie ma charakteru bezwzględnego. Administrator na podstawie przeprowadzonej analizy ewentualnego wpływu naruszenia na prawa lub wolności osób fizycznych może się od tego obowiązku uwolnić, jeżeli zgodnie z zasadą rozliczalności wykaże, że ryzyko dla praw lub wolności osób fizycznych nie jest wyższe niż znikome.  Wówczas ważne jest, aby zgodnie z zasadą rozliczalności, wykazać dokonanie bilansu możliwych szkód materialnych i niematerialnych, jakie mogą wiązać się z powstaniem naruszenia dla osób, których dane dotyczą. W przedmiotowej sprawie ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji dla członków Wspólnoty było wyższe niż znikome, dlatego też  administrator miał obowiązek dokonania zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu.

Czytaj w LEX: Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO >

 

Jeśli naruszono ochronę danych, można przeciwdziałać skutkom

Drugim powodem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na wspólnotę było niezawiadomienie o naruszeniu osób, których dane dotyczą.

W tym przypadku wspólnota nie tylko nie zgłosiła do Urzędu faktu naruszeniu ochrony danych osobowych wszystkich swoich członków, ale także odstąpiła od zawiadomienia dwóch osób, których dane przetwarzane były na skradzionej kserokopii aktu notarialnego, dotyczącego ich nieruchomości. UODO podkreśla, że tym samym w praktyce pozbawiła te osoby możliwości przeciwdziałania potencjalnym szkodom, które mogą się względem nich zmaterializować. W ocenie organu w związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych wystąpiło wysokie naruszenie dla praw lub wolności tych osób, co wiąże się z koniecznością zawiadomienia ich o naruszeniu. Należy zaznaczyć, że zarządca ustnie poinformował o zdarzeniu tylko jedną z osób, których dane przetwarzane były w skradzionej dokumentacji. Lokator ten, sam podjął decyzję o zgłoszeniu sprawy do organów ścigania i wystąpił o wydanie nowego dowodu osobistego. Jednak fakt działania osoby objętej naruszeniem w żaden sposób nie zwalnia wspólnoty od wystosowania do tej osoby zindywidualizowanego komunikatu w formie pisemnej, jak również nie zwalnia od skierowania do drugiej z osób zindywidualizowanego zawiadomienia.

Zobacz procedurę w LEX: Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych >

Ponieważ omawiana sprawa dotyczy naruszenia, które rodzi takie wysokie ryzyko, zatem organ nadzorczy oprócz nałożenia kary pieniężnej dodatkowo nakazał administratorowi, aby ten zawiadomił o naruszeniu osoby, których dane dotyczą, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czytaj także: Firma ukarana za spóźnione powiadomienie UODO o wycieku danych>>
 

Brak umowy powierzenia, brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego

UODO dopatrzył się również uchybień ze strony wspólnoty w postaci powierzenia przetwarzania danych osobowych jej członków, bez zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania tych danych oraz bez przeprowadzenia weryfikacji podmiotu przetwarzającego.

Zobacz procedurę w LEX: Powierzenie przetwarzania danych osobowych >

Wspólnota i zarządca współpracowali w oparciu o zawartą umowę cywilnoprawną opisującą wzajemne prawa i obowiązki wyłącznie w odniesieniu do zarządu nieruchomością wspólną. Umowa ta nie odnosiła się do wartości prawnie chronionych, do jakich bez wątpienia należy sfera prywatności osób fizycznych. Nie spełniała ona także wymogów określonych w przepisach RODO, zatem uznano, że pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym dane, nie została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wzory dokumentów:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych między wspólnotą a zarządcą >

Analiza konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych >

UODO przypomina, że administrator, korzystając z usług podmiotów przetwarzających, powinien mieć pewność, że zapewnią one wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dzięki czemu przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z RODO oraz będzie zapewniało bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, jako jednego z praw podstawowych. Na administratorze spoczywa ocena, czy gwarancje te są wystarczające. Dopiero to wnikliwe zbadanie kompetencji wybranego podmiotu przetwarzającego, może dla administratora stanowić punkt wyjścia do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Urząd podkreśla, że z przeprowadzonego postępowania wynika, że zarządca, który przetwarzał dane osobowe członków wspólnoty, dokonywał tego w sposób dowolny. Bez żadnych uzgodnień z administratorem i poza jego kontrolą przetwarzał dane osobowe w miejscu swojego zamieszkania, bez wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Sprawdź w LEX:

Czy audytor zewnętrzny przeprowadzający audyt we wspólnocie mieszkaniowej (na jej zlecenie), może przeprowadzić kontrolę dokumentacji RODO? >

Czy wspólnota mieszkaniowa w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych może przekazać zarządcy przetwarzanie danych właścicieli, takich jak: numer telefonu i adres e-mail? >

Czy podmiot, którego jedną z działalności jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie i który to podmiot faktycznie wykonuje zarząd na zlecenie wspólnot mieszkaniowych, jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych? >