Zmiany w urlopach macierzyńskich

BHP

Do najważniejszych uprawnień przysługujących pracownicom w związku z rodzicielstwem jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Od poczatku 2012 r. zwiększa się jego wymiar i będzie mgł trwać od 24 tygodni...

28.12.2011

Wyodrębnianie palarni w zakładzie pracy

BHP

Podstawowym obowiązkiempracodawcyjestzapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy. W zakres tego pojęcia wchodzi także możliwość korzystania z pomieszczeń...

28.12.2011

Instrukcje poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy

BHP

Instrukcja jest listą poleceń i nakazów, których zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek przestrzegać. - Instrukcje należy traktować równie poważnie jak inne przepisy prawa pracy. Stosując...

26.12.2011

BHP-wiec odpowiada też za pomiary wielkości emisji

BHP

Osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za wykonywanie zadań służby BHP bardzo często jest również zobowiązana do zajmowania się sprawami związanymi z ochroną środowiska, co wymaga od osoby...

21.12.2011

W masarni większe wymagania w zakresie BHP

BHP

Oprcz oglnych przepisw BHP obejmujących wszystkie zakłady pracy istnieją rwnież szczegłowe wymagania dotyczące bezpośrednio tylko niektrych branż. Tak też jest w przypadku zakładw przetwrstwa mięsa...

21.12.2011

Prawo budowlane

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) - dalej pr. bud. normuje działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i...

19.12.2011

Wypadek Niani

BHP

Dnia 1 października 2011 r. weszław życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Na mocy tej ustawy można zatrudnić na umowę uaktywniającą...

14.12.2011

Wymagania bhp sprzed ponad 60 lat!

BHP

Rozporządzenie Ministrw: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Grnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z...

12.12.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski