Wiedza specjalistyczna – skąd ją czerpać?
Na wstępie warto zaznaczyć, że specjaliści BHP wykorzystują zarówno przygotowywane samodzielnie, jak kupione materiały szkoleniowe. Często są to poradniki w wersji papierowej, prezentacje w Power Point, filmy szkoleniowe, komputerowe programy szkoleniowe oraz foliogramy. O rodzaju zakupionych materiałów behapowcy zazwyczaj decydują sami, ale część z nich potrzebuje uzyskać zgodę od przedstawiciela dyrekcji lub zarządu. W tym drugim przypadku najczęściej trzeba także uzgodnić kwotę zakupu z osobami decyzyjnymi, nawet jeśli dotyczy to niewielkich sum.

Materiały szkoleniowe – które z nich są najbardziej atrakcyjne?
Najpopularniejszą formą korzystania z materiałów BHP jest przeglądanie wiadomości zawartych na stronach internetowych. Zdecydowana większość badanych twierdzi, że w ciągu ostatniego roku poszukiwało w ten sposób informacji. Najczęściej odwiedzane strony to CIOP i PIB oraz portal internetowy PIP. Kolejnym bardzo często wymienianym źródłem wiedzy specjalistycznej są czasopisma i magazyny branżowe, wśród których najwyższym czytelnictwem cieszy się: „Atest”, „Przyjaciel Przy Pracy” oraz „Bezpieczeństwo Pracy”. Ponad połowa badanych korzysta dodatkowo z newsletterów elektronicznych oraz wydawnictw wymienno-kartkowych. Warto także wspomnieć, że duży odsetek specjalistów BHP to użytkownicy programów informacyjnych dostępnych na płytach CD/DVD.

E-learning – czy spełnia oczekiwania specjalistów?
Pomimo, że ponad połowa badanych słyszała już o nowej formie szkoleń z wykorzystaniem e-learning, większość z nich wyraża obawy związane z jej używaniem. Najczęstsze przyczyny braku zaufania do tego źródła wiedzy, specjaliści wskazywali: brak zapotrzebowania na taką metodę; korzystanie z lepszych metod lub niesprostanie stawianym jej oczekiwaniom. Ciekawy może być fakt, że tylko niewielki odsetek badanych przyznał się do nieznajomości zasad korzystania z e-learning.


W ramach podsumowania, warto przypomnieć, że specjaliści BHP najchętniej korzystają z tradycyjnych źródeł pozyskiwania informacji, takich jak czasopisma i magazyny. Natomiast, co trzeba podkreślić, pomimo iż osoby te należą przede wszystkim do starszych grup wiekowych, okazuje się, że operują one Internetem na dobrym poziomie. W związku przewidywanymi zmianami pokoleniowymi w branży BHP, można prognozować, że w przyszłości to właśnie źródła wiedzy w formie software mogą zastąpić tradycyjne materiały szkoleniowe.