Prawo.pl
Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych, reguluje art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Instytucjami powołanymi do kontroli przestrzegania tych przepisów są Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Straż Miejska. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje natomiast, czy odśnieżanie dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2022
Prawo pracy BHP
Zmiana rozporządzenia delegacyjnego wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji pod kątem konieczności dokonania ewentualnych zmian.
Marek Rotkiewicz
13.12.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
Dopóki trwa stosunek pracy, urlop wypoczynkowy nie może być rozliczony ekwiwalentem pieniężnym. Prawo do niego powstaje w dniu rozwiązania stosunku pracy – ekwiwalent powinien wówczas zostać wypłacony za urlop niewykorzystany, do którego prawo nie uległo przedawnieniu. Spółka nie może zatem wypłacać wcześniej ekwiwalentu za urlop, pracodawca powinien przede wszystkim urlopu wypoczynkowego udzielać.
Marek Rotkiewicz
13.12.2022
Prawo pracy

Składka zdrowotna, czyli jak rząd nabił Polaków w butelkę

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pod rządami Polskiego Ładu Polska miała być krainą mlekiem i miodem płynącą. Lepiej miało się też żyć Polakom, bo choćby więcej pieniędzy miało iść na ochronę zdrowia. Oczywiście z naszych podatków, a dokładnie – ze składki zdrowotnej, która stała się podatkiem i znacząco wzrosła. Nie minął jeszcze rok, a już widać, ile te obietnice były warte. Sam rząd ma chyba tego świadomość, skoro po kryjomu przeforsował zmiany niekorzystne dla Polaków.
Grażyna J. Leśniak
13.12.2022
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Kobiety stanowią ponad połowę populacji Polski, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w składach zarządów i rad nadzorczych firm, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dotychczas nie zostały wprowadzone efektywne rozwiązania służące przeciwdziałaniu dysproporcji płci w zarządach firm. Na podstawie nowej dyrektywy UE, spółki giełdowe będą musiały zwiększyć reprezentację kobiet we władzach do czerwca 2026 roku.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Prawo pracy Spółki Zarządzanie

Dostajesz rentę socjalną - ZUS rozliczy cię korzystniej

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Od stycznia 2022 roku osoby, które dostają rentę socjalną i dodatkowo pracują, rozliczają się z ZUS na korzystniejszych zasadach niż wcześniej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wobec dorabiających są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób, na rencie socjalnej oznacza to, że ich wypłata nie jest zawieszana, a jedynie zmniejszona.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
W okresie styczeń - wrzesień 2022 r. zgłoszono 42604 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, czyli o 2,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2021. Zmniejszyła się też liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 3,23 do 2,99 - podał w poniedziałek GUS.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Prawo pracy BHP
Sąd Najwyższy orzekł, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Sprawa dotyczyła ubrania służbowego dla osoby zmieniającej płeć.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Nowelizacja prawa często ma wpływ na bieżące funkcjonowanie i obowiązki przedsiębiorców. W październiku 2022 r. weszła w życie największa od 20 lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Czy wymusza ona zmiany w umowie lub statucie spółki? Na to pytanie odpowiada Krzysztof Borkowski, adwokat w kancelarii KZ Legal.
Krzysztof Borkowski
12.12.2022
Spółki Prawo gospodarcze

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład
Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2022
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład
Asystent wspiera prokuratora m.in przy prowadzonych śledztwach. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie bieżącego nadzoru nad toczącym się dochodzeniem, prowadzenie przesłuchania świadków, przeszukania, oględziny i np. przeprowadzanie eksperymentów procesowych. By jednak mógł zostać prokuratorem potrzebuje tytułu magistra, kilkuletniego doświaczenia i przede wszystkim zdanego egzaminu prokuratorskiego.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wybór sposobu korzystania z tego uprawnienia dokonywany jest w pierwszym wniosku o zwolnienie składanym w roku kalendarzowym i jest wiążący do końca danego roku, nawet przy zmianie pracodawcy.
Marek Rotkiewicz
10.12.2022
Prawo pracy
Śmierć jednego z członków gospodarstwa domowego emerytów wiąże się z obniżeniem uzyskiwanych dochodów. Sytuację wdowców czy wdów poprawić mógłby dodatek wdowi lub renta wdowiej. Zdaniem ekspertów Instytutu Emerytalnego, oba rozwiązania mogłyby odczuwalnie tę sytuację poprawić, ale oba wymagają jeszcze analiz naukowych.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Do konsultacji trafił projekt objaśnień dotyczących składania przez podatników PIT oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek obliczanych prze płatników tego podatku. Nowe zasady mają szczególne znaczenie dla pracowników i ich pracodawców. Chodzi m.in. o stosowanie różnych ulg podatkowych, kosztów uzyskania przychodów i wybranej stawki podatku.
Krzysztof Koślicki
09.12.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Media informują o zarzutach mobbingu wobec dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Szczególne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła informacja, że niezanonimizowane skargi pracowników dotyczące mobbingu miały być przekazywane dyrekcji zespołu. RPO wystąpił więc do Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2022
Prawo pracy
Grudzień to dla wielu firm okazja do powrotu świątecznych spotkań zespołów. 43 proc. badanych Pracuj.pl deklaruje, że w ich miejscu zatrudnienia organizowane będzie takie wydarzenie. Jednocześnie niemal całkowicie znikły spotkania świąteczne online. W dobie wysokiej inflacji jeszcze mocniej niż wcześniej pracownicy liczą na jednorazową premię „od Mikołaja”.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2022
Prawo pracy
Ustawa o zwolnieniach grupowych daje istotny zakres swobody w zakresie tego, którzy pracownicy zostaną objęci zwolnieniem. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności. W procedurze zwolnień grupowych pracodawca powinien określić kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Kryteria te powinny być obiektywne oraz sprawiedliwe – pisze radca prawny Przemysław Mazur.
Przemysław Mazur
09.12.2022
Prawo pracy
Składka zdrowotna bez kwoty wolnej dla osób najuboższych, która uwzględniałaby minimum egzystencji, i bez mechanizmu ograniczającego jej wysokość dla osób zamożniejszych, jest niesprawiedliwa i dla jednych, i dla drugich – uważają prawnicy. I wskazują na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., w którym dokładnie z tego samego powodu zakwestionował on obowiązującą wówczas kwotę wolną w PIT.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Zwolnienia lekarskie wystawiane podczas teleporad nie są poddawane szczególnej kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy mówią o podważonym zaufaniu do wiarygodności zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, skoro pracownik może je otrzymać online w "15 minut" - jak wynika z internetowych ogłoszeń. Samorząd lekarski dostrzega problem, ale odsyła do ZUS.
Katarzyna Nocuń
09.12.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Rząd rozmawia o podwyżkach w budżetówce tylko z Solidarnością

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rząd i Komisja Krajowa NSZZ Solidarność powołały zespół roboczy do spraw wypracowania porozumienia m.in. w prawie podwyżek wynagrodzeń budżetówce w tym w oświacie w 2023 roku. Zdaniem Sławomira Broniarza przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, taka współpraca tylko z jednym związkiem to likwidacja Rady Dialogu Społecznego.
Robert Horbaczewski
08.12.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Powrót do biur po pandemii okazał się trudny - i dla pracodawców, i dla pracowników. Firmy próbowały namawiać, a czasem wręcz zmuszać zespoły do powrotu do biur - często bezskutecznie, bo możliwość pracy zdalnej dla wielu była benefitem, z którego nie chcieli zrezygnować. Aby zwiększyć komfort pracy jedna z firm zdecydowała się stworzyć miejsce pracy, do którego pracownicy będą chcieli wrócić.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2022
Prawo pracy BHP
Fundusz Pracy przekaże dofinansowanie na system kształcenia dualnego, czyli łączącego kształcenie w szkołach zawodowych z pracą w przedsiębiorstwach. Według nadzorującego ten fundusz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ten system kształcenia jest bardzo ceniony ze względu na bezpośredni kontakt ucznia z przedsiębiorstwem.
Krzysztof Sobczak
08.12.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy
W ostatnich tygodniach doszło do znacznej redukcji załogi w dużych zakładach produkcyjnych z branży automotive na terenie Wielkopolski. Łącznie pracę stracić może nawet 30 proc. personelu, a to nie jedyny tego typu przypadek. Trudnej sytuacji firm nie poprawia wysoki wskaźnik zwolnień lekarskich. Część pracowników w obawie o utratę pracy udaje się na prewencyjne L4.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Aż 42 proc. pracowników małych firm, zatrudniających do 100 osób, przyznaje, że rozgląda się za lepiej płatną pracą. 70 proc. ankietowanych twierdzi, że musi szukać oszczędności w domowym budżecie, by starczyło pieniędzy na wszystkie opłaty i niezbędne potrzeby – wynika z najnowszego badania Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2022
Rynek Prawo pracy
Jeśli osoba upoważniona przez płatnika, np. księgowa, ma dostęp do jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to w takim przypadku ZUS przyjmuje, że płatnik spełnił obowiązek posiadania profilu na PUE i nie ma potrzeby zakładania innego konta – potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2022
Ubezpieczenia społeczne
Prawo.pl i LEX rozpoczynają trzecią edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
08.12.2022
Poprawmy prawo
Doręczenie pełnomocnikowi strony odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem przez operatora pocztowego bez uprzedniego wydania zarządzenia o odstąpieniu od doręczenia w sposób wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest skuteczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.12.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
21 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy o nienależnych wpłatach do pracowniczych programów kapitałowych. Wpłaty do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne, zostaną zwrócone na rzecz finansującego daną wpłatę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wpłat przekazanych do instytucji finansowej od 21 listopada br.
Anna Puszkarska
08.12.2022
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową, którzy otrzymali pomoc w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR, otrzymują wezwania od Polskiego Funduszu Rozwoju do wyjaśnień w zakresie oświadczeń złożonych przy ubieganiu się o pomoc. Przyczyną jest obliczanie dofinansowania dla kantorów od wartości przychodu, co powoduje, że wartość udzielanej pomocy byłaby w ocenie PFR za wysoka.
Jakub Jankowiak
08.12.2022
Rynek i konsument Finanse
Od początku przyszłego roku, zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zachęca do zakładania konta już teraz. Można to zrobić podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online korzystając ze swojego profilu zaufanego.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2022
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy