Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował właśnie „Informację o wybranych świadczeniach pieniężnych” za cały 2023 r. Wynika z niej, w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych było 16 520,8 tys. osób fizycznych, bez emerytów i rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz osób pobierających renty socjalne. W samym tylko grudniu takich osób było 16 257,1 tysięcy. Dla porównania w grudniu 2022 r. było ich 17 080,4 tysięcy.

 


Emerytów przybywa, większe są też wydatki na wypłatę im świadczenia

Według ZUS w  ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku ZUS wypłacał:

  • emerytury  6 192,6 tys. świadczeniobiorcom (tylko w grudniu emeryturę wypłacono 6 260,9 tys. emerytów), a w przeciętnej jej wysokość wynosiła 3 389,49 zł;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy 553 tys. świadczeniobiorców,  (przeciętnie - 2 621,97 zł)
  • rentę rodzinną 1 184,4 tys. osób (przeciętnie wypłacane świadczenia wynosiło  2 949,33 zł).

W sumie na wypłatę emerytur wydano 251,9 mld zł (najwięcej w grudniu, bo 21 748 591,5 tys. zł i był to najwyższy miesięczny wydatek na ten cel, poniesionych w ostatnich latach), rent z tytułu niezdolności do pracy – 17,4 mld zł i rent rodzinnych – 41,8 mld zł.

Czytaj również: ZUS wypłaca 6,5 mln emerytur każdego miesiąca>>

Chorujemy mniej, ale rosną wydatki związane z absencją

Jeśli chodzi o absencję chorobową ogółem, czyli dni absencji chorobowej uwzględniające łącznie dane o zasiłkach chorobowych finansowanych z FUS oraz pozostałą absencję pracowników, to dane ZUS pokazują spadek absencji chorobowej do grudnia. O ile bowiem w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku liczba dni, w których Polacy byli niezdolni do wykonywania pracy wynosiła 239 152,9 tys. dni (w grudniu - 18 966,2 tys. dni), o tyle w omawianym okresie 2023 r. liczba dni 222 183 mln dni (w grudniu - 19 310,3 tys. dni). Nie oznacza to jednak, że zmniejszyła się kwota wypłat z tego tytułu. W 2023 r. wypłaty związane z absencją chorobową sięgnęły bowiem ponad 26,7 mld zł (w grudniu – 2,48 mld zł) wobec 25,5 mld zł w 2022 r. (w grudniu 2022 r. – 2,1 mld zł).

W 2023 r. Zakład wypłacił zasiłki chorobowe za 134 633,9 tys. dni zasiłkowe w łącznej  kwocie 15,7 mld zł.