Pojęcie systemu czasu pracy nie zostało zdefiniowane w przepisach kodeksu pracy. Można przyjąć, że oznacza ono sposób organizacji czasu pracy pracowników obejmujący możliwe dobowe wymiary czasu pracy, maksymalną długość okresów rozliczeniowych (z zastrzeżeniem, że w każdym systemie czasu pracy może być stosowany przedłużony okres rozliczeniowy z art. 129 par. 2 k.p.). W niektórych systemach narzucony jest pewien możliwy rozkład czasu pracy (system weekendowy z art. 144 k.p.), ograniczenie liczby dni pracy w tygodniu (system skróconego tygodnia pracy (system skróconego tygodnia pracy z art. 143 k.p.), dopuszcza się stosowanie nawet stosunkowo długiej przerwy w godzinach pracy (system przerywany z art. 139 k.p.), kładzie się nacisk na rozliczania czasu pracy w oparciu o realizowane zadania, a nie sam upływ czasu (system zadaniowy z art. 140 k.p.).

Więcej na ten temat także w Legal Alert

Czytaj również: Stały rozkład czasu pracy w regulaminie pracy>>

Ustalenie systemu czasu pracy

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w:

  • układzie zbiorowym pracy,
  • w regulaminie pracy,
  • w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 par. 1 k.p.).

 

Organizacja czasu pracy zasadniczo należy do pracodawcy, który w zakresie nas interesującym wprowadza systemy czasu pracy, przy obowiązku współpracy z organizacjami związkowymi lecz z decydującym zdaniem w przypadku braku możliwości uzgodnień (art. 104[2] k.p.). Wyjątkowo tylko pewne systemy ustalane są jedynie w umowach o pracę na wniosek pracownika (system skróconego tygodnia i system pracy weekendowej). Raz wprowadzony system czasu pracy może ulec oczywiście zmianie, przy czym zmiana taka nie musi być zmianą  bezterminową, może zostać ustalona na czas określony.

  


Automatyczne zmiany systemu w regulaminie pracy

Nie ma przeszkód, by w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy połączyć pewne okresy roku ze stosowaniem w ich trakcie określonego systemu. Następowałaby wówczas automatyczna coroczna zmiana systemu w związku z rozpoczęciem się tego okresu.

Konieczne jest oczywiście przy wprowadzaniu takiej konstrukcji:

  • przeanalizowanie podstaw dopuszczalności stosowania danego systemu (systemów) czasu pracy,
  • jasne dookreślenie okresów pracy w jednym i drugim systemie,
  • ustalenie okresów rozliczeniowych, które będą uzasadnione w danym systemie (np. w systemie równoważnym stosowanie okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesięczny jest połączone z występowaniem dodatkowych przesłanek – praca uzależniona od pory roku,  szczególne uzasadnienie organizacyjne – gdy w systemie podstawowym bez żadnych dodatkowych warunków można stosować okres 4 miesięczny),
  • doregulowanie kwestii rozkładów czasu pracy, w taki sposób by były adekwatne do potrzeb w danym okresie (zmiana systemu jest często uzasadniona zmieniającym się zapotrzebowaniem na pracę, co może być połączone również z koniecznością zakreślenia innego zakresu dni, w jakich praca może być planowana, jak również innych przedziałów godzinowych).

 

W każdym przypadku należy również zastanowić się nad tym, czy zmiana systemu jest konieczna, czy też wystarczą modyfikacje rozkładów czasu pracy. Przykładowo, przyjęcie, że w pewnych okresach roku, przy zachowaniu systemu równoważnego praca planowana będzie w mniejszej liczbie dni pracy i w większości w wymiarze dobowym nie przekraczającym 8 godzin. Jeżeli uzasadnieniem dla zmiany jest znacząca zmiana zapotrzebowania na pracę w pewnych okresach roku to konieczna jest też analiza tego, czy bardziej adekwatnym dla powtarzającej się sytuacji rozwiązaniem nie jest ustalenie dłuższego okresu rozliczeniowego niż zmiana systemu.

Przykład: Wprowadziliśmy w regulaminie pracy zasadę, zgodnie z którą w okresie zimowym (zdefiniowanym jako czas od grudnia do końca marca) pracownicy pracują w systemie podstawowym, według stałego rozkładu, zaś w pozostałej części roku w systemie równoważnym według harmonogramów czasu pracy. Okresy rozliczeniowe wynoszą miesiąc. Jeden z pracowników ma zapis w umowie o prace, że pracuje w systemie podstawowym, w pełnym wymiarze czasu pracy z dziennymi wymiarami czasu pracy równymi 8 godzinom. Czy ta zmiana regulaminu pracy obejmie tę osobę?

Nie, ustalenie w umowie systemu czy rozkładu czasu pracy skutkuje tym, że dana osoba nie będzie objęta ewentualną zmianą regulaminu pracy w zakresie systemu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 lipca 2009 r., (sygn. akt I BP 6/09) wskazał, że nie ma przeszkód, aby w umowie o pracę (albo w drodze odrębnego porozumienia między pracodawcą i pracownikiem) ustalić organizację pracy (system lub rozkład czasu pracy).

Ustalenie jednak w umowie konkretnego systemu czasu pracy – a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wskazanym w pytaniu, gdzie jasno powołano się na system podstawowy doprecyzowując to jeszcze zapisem o dziennych wymiarach czasu pracy równych 8 godzinom – skutkuje tym, że dla zmiany takich ustaleń umownych niezbędna będzie zmiana umowy. Pracownik ten nie będzie objęty systemem równoważnym, praca nie będzie mogła być planowana powyżej 8 godzin na dobę (konkretnie mówiąc – taką poniżej 8 godzin).