Prawo.pl
Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia 2023 r. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia od 1 stycznia 2024 r. ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Aż 85 proc. przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej na przestrzeni ostatnich 5 lat brało udział w przynajmniej dwóch znaczących transformacjach ich organizacji – wynika z badania EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Równocześnie aż 67 proc. badanych stwierdza, że w analogicznym okresie przynajmniej jeden proces zmiany nie osiągnął zakładanych rezultatów.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
Prawo pracy Zarządzanie

Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy
Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.
Katarzyna Nocuń Krzysztof Koślicki
17.01.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy
Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji, chyba że taka osoba ponownie zrezygnuje z wpłat do PPK. Informacja o tzw. ponownym autozapisie powinna trafić do pracowników do końca lutego 2023 roku.
Anna Puszkarska
17.01.2023
Prawo pracy PPK
Wskazane jest bardziej przejrzyste określenie, w rozporządzeniu ministra zdrowia, warunków i metod przeprowadzania przez pracodawców badania trzeźwości pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecny sposób ich sformułowania może utrudnić badanie trzeźwości pracowników, szczególnie w mikro i małych firmach.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2023
Prawo pracy
Ponad dwie trzecie rekrutujących uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze – wynika z najnowszego badania eRecruiter. Trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na plany zatrudnienia w organizacjach, które odczuwają skutki rosnących kosztów i szukają sposobów na optymalizację, także w związku z pozyskiwaniem nowych pracowników.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2023
Rynek Prawo pracy HR RODO
Pod koniec roku staramy się rozplanować urlopy na kolejny rok, jednak standardowo sprawa przesuwa się na pierwsze tygodnie kolejnego roku. Pracownicy nie przekazują propozycji albo nie da się z nimi szybko ustalić innych terminów, jeżeli ich propozycje nie mogą być zaakceptowane. Czy możemy tworzyć ostateczne plany w styczniu? Czy można przejść na plany kwartalne?
Marek Rotkiewicz
16.01.2023
Prawo pracy
W drugiej połowie 2022 roku wyraźnie można było zaobserwować spowolnienie na rynku pracy. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego popytu na pracę w trzecim kwartale 2022 roku, w tym czasie było o 11,7 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pytanie więc, jaki będzie rok 2023.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
W przypadkach zatrudniania pracowników w niedziele pracodawca musi pamiętać o obowiązku zapewnienia co najmniej jednej niedzieli wolnej od pracy w każdym okresie kolejnych czterech tygodni. Dotyczy to zarówno planowania pracy w harmonogramach, jak i ewentualnego dodatkowego zlecania pracy w tych dniach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
14.01.2023
Prawo pracy
Sejm nie zgodził się w piątek na wprowadzenie zmian do uchwalonej 1 grudnia 2022 r. nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników. Posłowie nie zdecydowali się na zwiększenie z 24 do 30 liczby dni w roku kalendarzowym, w których mogłaby być wykonywana praca okazjonalna na wniosek pracownika. Nie zgodzili się też na wprowadzenie trzymiesięcznej - jak chciał Senat – vacatio legis dla przepisów m.in. o pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2023
Prawo pracy

Torbé-Jacko: Ważne zmiany w prawie pracy w 2022 roku, kolejne przed nami

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy PPK Polski Ład
Rok 2022 w prawie pracy to rok zaskoczeń, z którym musieli sobie poradzić pracodawcy, ale z drugiej strony od momentu wybuchu pandemii do zarządzania „awaryjnymi sytuacjami” przedsiębiorstwa są gotowe bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ten rok zapowiada się pod znakiem dużych zmian w prawie pracy. Przedsiębiorców i pracowników czeka rewolucja. Zmienią się m.in. zasady pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracownika czy wdrożenie tzw. dyrektywy work-life balance.
Joanna Torbé-Jacko
13.01.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy PPK Polski Ład
Rząd chce, by ochronie podlegał zgłaszający naruszenie prawa pod warunkiem, że dotyczy to interesu publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa. To istotna zmiana ograniczająca ochronę sygnalistów, którzy teraz nie będą chronieni, gdy będzie chodziło o naruszenia prawa godzące w interes przedsiębiorstwa. Nawet ci, którzy uważają, że zmiana ma charakter doprecyzowujący, mówią o niefortunnym sformułowaniu przepisu.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Zwiększenie dotacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie i podniesienie wysokości dofinansowania dla pracodawców wypłacanego z PFRON, przewiduje ustawa, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat. Wzrosnąć ma także dofinansowanie niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności z 1950 zł do 2400 zł.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
12.01.2023
Prawo pracy BHP Niepełnosprawność
Orientacja seksualna nie może być podstawą odmowy zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność na własny rachunek – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, obejmująca szeroki wachlarz działalności zawodowych, ustanawia ogólne ramy walki z dyskryminacją ze względu między innymi na orientację seksualną.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne
Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który - zgodnie z danymi raportu ADP - zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego wciąż w zawieszeniu

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
W Senacie od dłuższego czasu trwają prace nad przepisami ustawy, które pozwolą pracować osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Resort rodziny i polityki społecznej niezmiennie argumentuje, że do tego konieczna jest reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, a opiekunowie wciąż pozostają w klinczu.
Beata Dązbłaż
12.01.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Czy wybierając pracownika do zwolnienia, pracodawca ma obowiązek kierować się jego sytuacją osobistą? Zdaniem Sądu Najwyższego, wybór może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja osobista pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób objętych redukcją. Według prawników pogląd SN może prowadzić do skutków społecznie szkodliwych i sprzecznych z zasadą sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy RODO

Dr Kolek: Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce możliwy do wprowadzenia

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Celem wprowadzenia dobrowolnego ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą jest pobudzenie przedsiębiorczości i zbudowanie przewagi konkurencyjnej Polski w UE w obszarze warunków prowadzenia biznesu. Aby móc przejść przez kryzys chroniąc firmy, które borykają się z trudnościami, oraz tworzyć warunki do zakładania firm w Polsce, konieczne jest obniżenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców.
Antoni Kolek
11.01.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Ministerstwo Finansów przypomina, że płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 roku. Wypełnione dokumenty trzeba wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.
Krzysztof Koślicki
10.01.2023
PIT Rachunkowość
Termin implementacji przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów upłynął 2 sierpnia 2022 r. Według RPO, w pracach nad przepisami ważne jest m.in. skorelowanie okresu, w którym rodzic uprawniony jest do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku z długością nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.
Grażyna J. Leśniak
10.01.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym dopiero wtedy, gdy zawarł taką umowę z inną instytucją finansową. Termin rozwiązania wcześniejszej umowy trzeba skorelować z terminem rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy w taki sposób, aby zmiana instytucji nie wpłynęła na ciągłość wpłat do PPK.
Anna Puszkarska
10.01.2023
Prawo pracy PPK
Nie do końca jednoznaczne przepisy powodują, że sporną pozostaje kwestia, kto ma zapłacić wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ustanowionego z urzędu, gdy poddany kurateli nie ma majątku ani dochodów. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że luki w prawie nie ma, odrębne stanowisko zajmuje resort rodziny, a gminy zostają z problemem same.
Beata Dązbłaż
10.01.2023
Nie formalny status pracodawcy decyduje o prawie do świadczenia przedemerytalnego, lecz utrata miejsca pracy z przyczyn leżących po jego stronie - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi przyznając świadczenie pracownikowi pozbawionemu pracy. Sąd uchylił tym samym decyzję ZUS odmawiającą tego świadczenia uznając, że płatnik składek nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2023
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Od poniedziałku, 9 stycznia 2023 roku, jest dostępna legitymacja emeryta w wersji elektronicznej. mLegitymację można ściągnąć po wcześniejszym zalogowaniu się do bezpłatnej aplikacji mObywatel. Jeżeli legitymacja emeryta i rencisty nie jest widoczna w dokumentach, które można dodać – należy zaktualizować aplikację mObywatel. Osoby, które będą chciały mieć legitymację tradycyjną, będą musiały złożyć do ZUS wniosek na formularzu ERL.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2023
Emerytury i renty
Media informowały o zarzutach mobbingu wobec dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zaniepokojenie RPO wzbudziła informacja, że niezanonimizowane skargi pracowników miały być przekazywane dyrekcji zespołu. W odpowiedzi Urząd Marszałkowski poinformował, od 2015 r. wpłynęło pięć skarg od członków zespołu. Wszystkie rozpatrywano zgodnie z wewnętrznymi zasadami urzędu oraz przepisami prawa.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2023
Prawo pracy

Po 20 latach coraz mniej pracowników chętnych na OFE

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Mniej niż 1 proc. osób wchodzących na rynek pracy zapisuje się do OFE. W praktyce liczba nowych członków jest mniejsza niż tych umierających przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Prowadzi to do spadku wartości aktywów OFE i marginalizacji ich znaczenia w systemie emerytalnym oraz na rynkach finansowych - przyznaje rząd w najnowszym przeglądzie OFE. Te ostatnie inwestują m.in. w takie spółki jak Kruk, Inter Cars, Comarch, Enel-Med, Amica Wronki, Budimex, PKP Cargo, CCC czy Wirtualna Polska. 
Grażyna J. Leśniak
09.01.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Według związków zawodowych, nowelizacja kodeksu pracy jest potrzebna, jednakże wymaga poprawek. Ustalanie zasad pracy zdalnej powinno odbywać się w porozumieniu ze związkami zawodowymi na poziomie zakładowym lub ogólnopolskim. Koszty pracy zdalnej powinny być jasno określone, a wprowadzenie katalogu kosztów mogłoby pomóc uniknąć nadużyć - uważają związkowcy.
kn/pap
08.01.2023
Prawo pracy
Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci i naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy po tym, gdy 36-letni pracownik kopalni zginął pod ziemią w kopalni w Bogdance. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę podczas wymijania się dwóch kolejek podwieszanych na głębokości 990 m.
Katarzyna Nocuń
07.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura BHP

Praca w wolne soboty w samorządzie wymaga rekompensaty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Praca w dniu wolnym, wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - przy stałych dniach pracy poniedziałek-piątek, gdy jest to właśnie sobota - powinna być co do zasady zrekompensowana dniem wolnym, udzielonym w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Ta forma rozliczenia obejmuje również pracowników samorządowych.
Marek Rotkiewicz
07.01.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy