Czy jeśli pracownik zadeklaruje wykorzystywanie opieki zgodnie z art.188 k.p. w godzinach, to...
Prawo.pl
07.11.2016
Pracownica w ciąży zwolniła się na badania lekarskie po 4 godzinach pracy (obowiązuje ją 8-godzinny...
07.11.2016
Czy jest obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli zatrudnionych jest...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
Przez jaki czas należy przechowywać dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników: akta osobowe,...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
W związku w awarią na projekcie, pracodawca przekierował pracowników w trybie pilnym z jednego...
Kaleta Joanna
07.11.2016
Czy roczny limit godzin nadliczbowych ustalony w wewnętrznym regulaminie pracy na 376 - to...
07.11.2016
1) Czy pracownica może korzystać z urlopu rodzicielskiego razem z pracownikiem ojcem?
07.11.2016
W dniu 1 września weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zawierania umowy o pracę.
07.11.2016
Pracodawca osiągną zatrudnienie w Spółce, które zobowiązuje go do dokonywania odpisów na ZFŚS oraz...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
Czy w okresie wypowiedzenia można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli wypowiedzenie...
Sokołowska Anna
07.11.2016
W jaki sposób należy zniszczyć, pozbyć się, nadesłanych podczas rekrutacji przed kilkoma laty CV,...
07.11.2016
Czy po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p., nowy pracodawca może...
Zawadzka-Filipczyk Paulina
07.11.2016
Pracownik jest zatrudniony w wymiarze 7/8 etatu. Należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany...
07.11.2016
Pracownik kierowca pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy w 3-miesięcznym okresie...
Skalska Magdalena
07.11.2016
Jaki jest obligatoryjny katalog decyzji pracodawcy wymagających konsultacji z przedstawicielami...
07.11.2016
Czy pracownikowi, który otrzyma wypowiedzenie zmieniające można powierzyć na czas okresu...
07.11.2016
Czy pracodawca ma prawo zabronić pracownikowi korzystania z toalety w czasie pracy?
07.11.2016
Pracodawca chce zwrócić pracownikowi koszty dojazdu na szkolenie. Pomiędzy pracownikiem a...
07.11.2016
Czy zakładowy związek zawodowy liczący 14 osób przy zakładzie pracy zatrudniającym 350 osób może...
07.11.2016
Ubezpieczony został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń u płatnika składek X od 12 lutego 2016...
07.11.2016
Czy jeżeli regulamin pracy w GOPS uwzględniłby staż za pracę w gospodarstwie w okresie 1973-1978...
07.11.2016
Czy działacz związkowy powinien odnotowywać w liście obecności udział w spotkaniach z pracodawcą?
07.11.2016
Pracodawca w 2013 r. zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W...
07.11.2016
Czy można zobowiązać pracownika do zachowania tajemnicy służbowej po rozwiązaniu stosunku pracy na...
07.11.2016
Czy pracownik ma szansę otrzymać ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy z kolejnych trzech lat...
07.11.2016
W jakim przypadku pracodawca może odmówić działaczowi organizacji związkowej zgody na...
07.11.2016
Co jest korzystniejsze dla pracownika urlop bezpłatny czy usprawiedliwiona nieobecność niepłatna?
Prawo.pl
07.11.2016
Zazwyczaj swoje zmęczenie przypisujemy nadmiarowi obowiązków, pilnym terminom, odpowiedzialności,...
Inny
05.11.2016
BHP
Setki napiętych terminów, mnóstwo nerwowych sytuacji, tysiące pożerających nasz układ nerwowy...
Inny
05.11.2016
BHP
Senat uchwalił w piątek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że ZUS...
04.11.2016
Ubezpieczenia społeczne